You are here

Brojne aktivnosti na unapređenju biznis ambijenta

26/07/2018

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore zasijedao je 26. jula 2018. godine.

Usvojen je Izvještaj o radu Privredne komore za period januar-jun 2018. godine sa Finansijskim izvještajem za isti period, te donijete odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora farmaceutske i medicinske privrede i Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo. Razmotrena je realizacija zaključaka i preporuka sa prethodne sjednice Upravnog odbora Privredne komore koji se odnose na podršku kompaniji „Mesopromet“ nakon što su njeni pogoni stradali u požaru.

Sjednicu je vodio predsjednik Upravnog odbora i Komore Vlastimir Golubović, a u radu su pored članova učestvovali potpredsjednici Ljiljana Filipović, Ivan Saveljić i Danilo Gvozdenović, generalni sekretar Pavle D. Radovanović i predsjednik Skupštine ove asocijacije Vojo Banović.

U polugodišnjem Izvještaju o radu Komore, koji su prezentovali direktori sektora Stručne službe, između ostalog se navodi da je ova asocijacija, u godini kada obilježava devet decenija uspješnog rada, brojnim aktivnostima djelovala u pravcu poboljšanja poslovnog ambijenta i doprinosila regulatornoj reformi, utičući na unapređenje konkurentnosti ekonomije i dinamičan privredni razvoj. U cilju neposrednih kontakata i širenja baze privrednih subjekata kojima će pružati usluge, Stručna služba Komore obilazi preduzeća u svim opštinama što će poslužiti kao osnova za sveobuhvatnu analizu ambijenta u kojem posluju i izazova sa kojima se srijeću. Do kraja godine biće prikupljeni podaci o kompanijama iz svih crnogorskih opština. Aktivnosti komorskih organa i preporuke procesuirane državnim i lokalnim organima sa kojima ova ascoijacija ima novim Zakonom institucionalno definisan partnerski odnos, potom organizovanje značajnih konferencija, poslovnih i edukativnih skupova sa aktuelnim temama, baštinjenje kvalitetne saradnje sa regionalnim partnerima kroz veoma aktivan rad Komorskog investicionog foruma i poslovne forume rezultirali su konkretnim benefitima za članice Privredne komore i ekonomiju Crne Gore u cjelini. Komora je u 2018. godini posvećeno doprinosila EU integracijama i realizovala niz edukativnih te informativnih aktivnosti šireći znanje o povoljnostima za privredu koje nosi članstvo Crne Gore u NATO alijansi.

Promovisanje privrede je takođe jedna od kontinuiranih aktivnosti Komore, a u pomenutom periodu realizovano je kroz otpočinjanje programa „Kupujmo domaće“ i „Domaći ukusi“, nastavak projekata „Dobro iz Crne Gore“ i Excellent SME, organizovanje nastupa crnogorskih preduzeća na međunarodnim i regionalnim sajmovima koji su našim proizvođačima donijeli brojne nagrade. Realizovane međunarodne aktivnosti Komore su doprinijele jačanju veza, između ostalog, sa Mađarskom, Turskom, Albanijom, Francuskom, Italijom i brojnim drugim zemljama. U prethodnom periodu posebno je potencirano jačanje veza Komore sa institucijama i poslovnim asocijacijama, što je rezultiralo potpisivanjem više sporazuma o saradnji i stvorilo temelje za zajedničko djelovanje na unapređenju ambijenta za rad preduzeća. Komora realizuje 13 međunarodnih projekata, a aplicirala je za još osam u 2018. Ona učestvuje u razvoju sistema obrazovanja za potrebe privrede (sa naglaskom na dualno obrazovanje), organizuje usavršavanje i obuku, specijalizovane kurseve, predavanja, seminare, radionice i druge oblike edukacije. Od januara do juna organizovala je 30 eduaktivnih aktivnosti sa više od 1400 učesnika.

- Za dualno obrazovanje tokom školske 2018/2019 zainteresovano je 110 novih poslodavaca i 300 učenika što znači da će u narednom periodu ovim vidom školovanja obuhvatiti 600 đaka. Ministarstvo prosvjete će stipendirati novu generaciju učenika, a Privredna komora će sredstva obezbijediti za njih 30 – kazao je predsjednik Vlastimir Golubović.

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju je organizovao obuke za menadžere i za vozače, na kojima je obučeno 177 menadžera i 74 vozača. Centar je organizovao prvu međunarodnu stručno–edukativnu konferenciju „Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika“ u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, IRU Akademijom. Informisanje o aktivnostima Komore realizovano je kroz objave u medijima, zatim na njenom sajtu i u mjesečniku Glasnik, dok su se marketinške djelatnosti odnosile, kako na promovisanje privrednih subjekata i njihovih proizvoda, tako i obilježavanje devedesetogodišnjice postojanja i rada Privredne komore, te publikovanje „Ekonomske istorije Crne Gore“ dr Branislava Marovića.

Generalni sekretar Pavle D. Radovanović predstavio je polugodišnji Finansijski izvještaj Privredne komore.

Član Upravnog odbora Tomislav Čelebić vlasnik kompanije „Čelebić“ ukazao je na veliki nedostatak kvalifikovane radne snage posebno u građevinarstvu, turizmu i poljoprivredi i sve veće angažovanje stranog kadra. On smatra da je potrebna tješnja saradnja Privredne komore i kompanija sa Zavodom za zapošljavanje radi prevazilaženja ovog problema. Kompanije su, prema njegovim riječima, spremne da pruže doprinos u edukaciji i prekvalifikaciji kadrova.

Goran Jevrić, direktor Regionalnog vodovoda posebno je apostrofirao značaj afirmacije vansudskog rješavanja privrednih sporova pri Arbitražnom sudu u Privrednoj komori. Takođe, ističući značaj kapitalnog djela „Ekonomske istorije Crne Gore“ on je predložio da ova knjiga bude štampana i na engleskom jeziku. Istakao je da je Crna Gora pred velikim investicijama u komunalnom sektoru koje vrijede 1,4 milijarde eura i smatra da je potrebno da se crnogorska operativa pripremi za ove poslove kako oni ne bi otišli inostranim kompanijama.

Predsjednik Skupštine Vojo Banović kazao je da privreda treba da se pripremi za najavljeno povećanje cijene rada od naredne godine i smatra da to treba da prati smanjenje poreza i doprinosa na lična primanja, u čemu Komora treba da pruži značajan doprinos.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović najavio je da će krajem avgusta biti organizovan sastanak sa akademskom zajednicom kako bi se napravila analiza koja će doprinijeti iznalaženju mogućnosti da se proširi poreska osnovica te smanje porezi i doprinosi na zarade radnika.

Hilmija Franca, vlasnik „Mesoprometa“, kazao je da je ova kompanija zahvaljujući hitnim mjerama i velikoj podršci privrede, države i Komore uspjela da održi nivo poslovnih aktivnosti, redovno izmiruje sve obaveze i zadrži tržište ne samo u Crnoj Gori već i u četiri države Regiona. Zahvalio je opštini Bijelo Polje, malim preduzećima koji su ponudili svoje kapacitete kad je bilo najpotrebnije, kooperantima, poljoprivrednicima, poslovnim partnerima, IRF-u i posebno Privrednoj komori čija je podrška dala snagu Mesoprometu da se izbori sa posljedicama požara.

- Ohrabruju riječi gospodina France da su uspjeli da stabilizuju proizvodnju i sačuvaju tržište. Zahvaljujem svim preduzećima u Crnoj Gori koja su pokazala solidarnost sa „Mesoprometom“. Privredna komora je preporučila Sekretarijatu za razvojne projekte da se izmijeni Uredba o podsticanju novih investicija, odnosno proširi njen obuhvat na firme koje su doživjele štetu poput „Mesoprometa“. Time bi se obnova njihovih pogona tretirala kao nova investicije i one bi imale povoljnosti pri zapošljavanju – rekao je predsjednik Komore Golubović.