You are here

Kvalitetnom ponudom dočekati prve goste

19/03/2018

Kvalitetnom turističkom ponudom, uređenim saobraćajnicama i komunalnom infrastrukturom, dostupnim izletničkim odredištima, kao i uređenim radom turoperatora i turističkih vodiča potrebno je dočekati prvu veću grupu gostiju koja se ove godine  očekuje već 25. marta ocijena je Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore, na sjednici 19. marta 2018.

Analiza poslovanja turističkog sektora u 2017.godini i definisanje aktivnosti na uspješnijoj pripremi i promociji predstojeće ljetnje sezone bili su u fokusu sjednice, a razmotrene su i informacije o Zakonu o privrednoj komori i dualnom obrazovanju.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević. U radu su, pored članova Odbora, učestvovali potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović, generalni direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu Ćazim Hodžić, direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić, predstavnici lokalnih samouprava Tivta, Žabljaka, Herceg Novog, Kolašina, Kotora, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve prof. dr Rade Ratković, kao i prof. dr Ivo Županović. Iz Direkcije za saobraćaj je govorio Nikola Arnaut, a u ime Asocijacije turističkih vodiča predsjednik Dragan Borićić. Zakon o Privrednoj komori predstavila je Lidija Golubović, sekretar organa Komore, a informaciju o dualnom obrazovanju dr Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za edukaciju u ovoj asocijaciji.

Analiza poslovanja

Analizu poslovanja u sektoru turizma za 2017. godinu predstavila je sekretarka Odbora Sanja Marković. Ona je navela da turizam iz godine u godinu sve snažnije opravdava ulogu strateške privredne grane, posebno imajući u vidu činjenicu da kontinuirano raste njegovo učešće u BDP, kao i ostali pokazatelji - broj turista, ostvarenih noćenja, te prihodi ovog sektora.

Trend rasta kvantitativnih pokazatelja nastavlja se i u 2017.godini, gdje se bilježi povećanje broja dolazaka turista od 10,3% i ostvarenih noćenja od 6,3% u odnosu na isti period prošle godine. Broj dolazaka stranih turista veći je za 13%, a ostvarenih noćenja za 9%. Trend pada zabilježen je kod domaćih turista, gdje je broj dolazaka manji za 19%, a ostvarenih noćenja za 33%. Prosječna dužina boravka turista u posmatranom periodu bila je šest dana. Porast turističkog prometa u posmatranom periodu je zabilježen u većini opština Crne Gore (izuzev opština: Bijelo Plje, Danilovgrad, Rožaje, Plav i Plužine). Najviše noćenja ostvareno je u opštinama; Budva (40%), zatim u Herceg Novom (20%), Baru (14%), Ulcinju (10%), Tivtu (7%) i Kotoru (4%). Regionalno gledano najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (95%), Glavnom gradu (2%), planinskim mjestima (2%) i ostalim turističkim mjestima (1%). U strukturi noćenja stranih turista evidentno je da noćenja turista iz deset zemalja učestvuje sa 81%. Najviše su zastupljeni gosti iz Rusije 27%, Srbije 26%, BiH 9%, Ukrajine 4%, Njemačke 3%, Francuske 3%, Poljske 3%, Velike Britanije 2%, Bjelorusije 2% i Kosova 2%.

Marković je ukazala da su još uvijek visoko izražena sezonalnost i fokusiranost na relativno mali broj tržišta najveći problemi destinacije.

- Prihodi od turizma su u periodu od 2012. do 2016. podine, porasli za 26%, a procjenjuje se da će u 2017. godini iznositi više od milijardu eura – kazala je Marković.

Nakon sagledavanja pozitivnih pokazatelja o poslovanju u oblasti turizma u 2017. godini, predstavnici turističke privrede ocjenjuju kao veoma uspješnu turističku sezonu za nama, ali i ukazuju na niz ograničenja koja značajno umanjuju kvalitet ponude i predstavljaju izazove razvoja poslovanja u ovom sektoru. Turizam iz godine u godinu sve snažnije opravdava ulogu strateške privredne grane, kroz kontinuirani rast, broja turista, ostvarenih noćenja, te prihoda ovog sektora i učešća u BDP-u. Ostvarivanje cilja – cjelogodišnja turistička sezona, vodi povećanju  turističkog prometa, zaposlenosti, standarda stanovništva i uravnotežavanju regionalnog razvoja. Bez uspješnog i kvalitetnog upravljanja turističkom destinacijom nema ni kvalitetnog turističkog proizvoda uz jasnu viziju, konkurentnost ponude, jačanje privatnog - javnog partnerstva, regionalne saradnje i procesa stabilizacije i pridruživanja EU. Analitičan pristup uz uključivanje svih nadležnih institucija, u partnerskom odnosu, doprinosi kreiranju dobro isplaniranog, organizovanog i uređenog turističkog proizvoda. Cilj je da se obezbijedi dalji razvoj jedne od najperspektivnijih grana crnogorske ekonomije i pomogne u otklanjanju ili svođenju na najmanju mjeru poslovnih barijera i podstaknu investicione aktivnosti u oblasti turizma, navela je Marković.

Plan pripreme ljetnje sezone

Predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević, govoreći o predstojećoj ljetnjoj sezoni, izjavio je da uspješnost turistička sezone zavisi od svih zainteresovanih strana.

- Želimo da osnažimo veze sa emitivnim tržištima a za to je potrebno da ojačamo nacionalnu avio kompaniju i aerodromske servise. Problemi koji opterećuju destinaciju se prenose iz godine u godinu, kao što su neadekvatna komunalna opremljenost, putna infrastruktura, nedostupna izletišta, siva ekonomija,... Uvijek će biti potrebe za radovima na putnoj mreži, unapređenju komunalne uređenosti I boljoj valorizaciji kulturno istorijske baštine. Moramo i dalje da radimo na tome da sivu ekonomiju svedemo na podnošljiv nivo – smatra Ivančević.

Tomo Knežević iz Lipske pećine ukazao je na značajnu ulogu koju u promociji crnogorskog turizma ima NTO, naglašavajući da postižu velike rezultata sa malim budžetom. Zato se založio da se Nacionalnoj turističkoj organizaciji opredijeli više sredstava. Predsjednik Ivančević je naglasio da je u drugom kvartalu predviđeno da Vlada raspravlja o izmjenama Zakona o turističkim organizacijama te predlog o povećanju sredstava za NTO tada bude kandidovan. Predloženo je da predstavnik Odbora bude član Radne grupe za izraadu ovog zakonskog rješenja.

Predsjednik Asocijacije turističkih vodiča Dragan Boričić tvrdi da je novi Zakon o turizmu i ugostiteljstvu, stvorio biznis barijere ovoj branši, jer propisuje da se turistički vodiči moraju registrovati isključivo kao preduzetnici, te u skladu sa tim plaćati mjesečne dažbine . On je ocijenio da je za većinu vodiča to sezonski posao, te da bi ovakvo zakonsko rješenje dovelio u pitanje njihovo bavljenje ovom djelatnošću, što bi u konačnici ugrozilo nesmetano odvijanje turističke sezone.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma, Damir Davidović, kazao je da je Zakon donijet sa namjerom da olakša poslovanje, a ne da onemogući rad tursitičkih poslenika. Ovaj akt će se svakako mjenjati zbog usklađivanja sa EU direktivama i tom prilikom biće mogućnosti za nalaženje rješenja za barijere koje ističu privrednici. On je istakao otvorenost Ministarstva da sasluša sve biznis barijere sa kojima se susrijeće realni sektor u praksi i doprinese stvaranju stimulativnijeg ambijenta za poslovanje.

Vladimir Đurić iz agencije Alfa tours, ukazao je na problem sa kojim se suočio kada je protiv njega kao zastupnika „Thomasa Cooka” za Crnu Goru podnijeta krivična prijava zbog navodnog neplaćanje poreza i prireza za zaposlene ovog turoperatora, koji su prethodne 3 sezone imali prekogranične radne dozvole i bili zaposleni u svojim matičnim zemljama.

- Ukoliko se ubrzo ne riješi navedeni problem sa Thomasom Cookom Crna Gora može da izgubi 25.000 gostiju koliko ove godine taj operator treba da dovede – rekao je Đurić.

Branko Kažanegra  iz turističke agencije Adria DMC, ali i Katarina Kažanegra iz HTP Budvanska rivijera, ukazali su  da se  i drugi turoperateri suočavaju sa istim problemom, koji je potrebno riješiti, zbog značaja za turističku sezonu i ostvarivanje povoljnog poslovnog ambijenta za inostrane kompanije koje dovode turiste u Crnu Goru.

Profesor dr Rade Ratković dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, pozvao je da se turoperatorima i turističkim vodičima olakša rad, te da se nađu modusi da se Zakon o turizmu i ugostiteljstvu unaprijedi rješenjima koje predlažu struka i nauka.

Goran Čolović, agencija Gorbis, kazao je da je potrebno unaprijediti komunikaciju privrede sa resornim ministarstvom da bi se otklonile barijere za poslovanje u turizmu. Kao konkretan problem, on je naveo da Luka Kotor nije dozvolila da vodiči preuzmu goste sa kruzera jer nijesu imali potvrdu o plaćenom porezu.

Prof. dr Ivo Županović istakao je kao veliki problem nekorenspondiranje Strategije razvoja turizma sa praksom. Takođe je pomenuo da i ove godine imamo rizik da uđemo u sezonu sa nezavršenim putevima od značaja za turisticku privredu.

Odgovarajući na pitanja kada će radovi na saobraćajnicama kod Brajića i Košljuna bit završene, predstavnik Direkcije za saobraćaj, Nikola Arnaut je kazao da je sa radovima kasni iz objektivnih razloga. Najavio je da će na Brajićima radovi biti okončani za mjesec, a na Košljunu do 1. Juna.

Direktorica NTO Željka Radak Kukavičić je izjavila da je napredak u turizmu Crne Gore itekako vidljiv, navodeći da su prihodi u sektoru sa 222 miliona eura u 2006. porasli na milijardu u 2017. godini.

Govoreći o promotivnim aktivnostima koje se sprovela NTO, ona je istakla učešće na sedam sajmova gdje je istaknuto veliko interesovanje za našu zemlju.

- Sada generišemo 10 tržišta ali moramo odgovoriti zahtjevima zapadnoevropskih i skandinavskih jer bez njih nema produženja sezone. Zato osim sunca i mora, moramo da više promovišemo aktivni turizam, u skladu sa zahtjevima tržišta, a istovremeno standardizujemo kvalitet privatnog smještaja u kom imamo značajne kapacitete – rekla je Radak Kukavičić.

Zaključeno je da će u Privrednoj komori do kraja aprila biti organizovana tematska sjednica o implementaciji Zakona o turizmu i ugostiteljstvu sa ciljem da se njegova rješenja unaprijede.

Zakon o Komori

Predstavnica Komore Lidija Golubović prezentovala je novi Zakon o Privrednoj komori. Riječ je o aktu koji afirmiše značaj i rad najstarije poslovne asocijacije u uslovima znatno izmijenjenih društveno ekonomskih okolnosti u odnosu na prije 20 godina kada je usvojen prethodni zakon o Komori. Zakonom su posebno istaknuti ciljevi Komore, prije svega zastupanje i ostvarivanje zajedničkih interesa njenih članica, odnosno cjelokupne crnogorske privrede. Saradnja Komore i državnih organa u vezi sa pitanjima od interesa za privredu je podignuta na veći nivo. Komora predlaže Vladi Crne Gore mjere ekonomske politike i na sjednicama njenih organa pri razmatranju ovih mjera učestvuju predstavnici Vlade. Obaveza je Komore da nadležnom ministarstvu dostavlja mišljenje na propise od značaja za privredu. Jednom godišnje upućuje Vladi analizu poslovanja privrede i primjene propisa od značaja za privredu.

Dualno obrazovanje

Predstavnik Komore dr Mladen Perazić kazao je da je školske 2017/2018 godine ponovo zaživjelo obrazovanje kod poslodavca - dualni sistem zasnovan na pozitivnim iskustvima zemalja njemačkog govornog područja.

Privredna komora Crne Gore je bila jedan od inicijatora za implementaciju i realizaciju dualnog sistema kod nas. S obzirom da u Crnoj Gori postoji veliki broj privrednih subjekata koji imaju želju, potrebe i kapacitet da učestvuju u kreiranju kvalitetne radne snage kako za svoje potrebe tako i za potrebe tržišta rada u državi, ovaj projekat je izazvao veliku pažnju poslodavaca i želju za učešćem.

Uključenjem u ovaj vid realizacije obrazovanja učenika, poslodavac ima mogućnost da pripremi kadar profila koji odgovara poslovanju njegovog preduzeća i zaposli ga po završetku školovanja.

Praktično obrazovanje kod poslodavca, omogućava učeniku da: razvija primjenjiva znanja, da usvaja vrijednosti odgovarajuće radne kulture, da se brže prilagodjava zahtjevima radnog mjesta i unapređuje znanje i vještine u realnoj sredini, čime se i stvara mogućnost zapošljavanja kod poslodavca kod kojeg se obrazovao.