You are here

Počela primjena Metodologije RAE

16/01/2018

Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije, počela je da se primjenjuje 1. januara 2018. godine. Njome je omogućeno da se pored godišnjeg ugovaranja snage sa distributerom, može vršiti i ugovaranje na mjesečnom nivou, što je posebno važno za preduzeća čije je poslovanje sezonskog karaktera. Pored ovoga, opseg dozvoljenih odstupanja ugovorene snage je povećan u odnosu na predviđeni raspon, tako da će, umjesto prvobitno predviđenih - 10/+ 5%, iznositi -30/+30%, što predstavlja značajnu olakšicu primjene ovog propisa kroz planove koje daju privredna društva kroz ugovore. 

Podsjećamo da je Privredna komora Crne Gore od kraja novembra 2016. godine vodila intenzivnu komunikaciju sa Regulatornom agencijom za energetiku, na temu ove Metodologije. Aktivno učešće u naznačenim aktivnostioma imali su i privrednici, konkretnim primjerima iz prakse, na sastancima koje je Komora organizovala. U odnosu na prvobitni tekst ovog Akta, koji je Agencija izradila u skladu sa obavezom koja joj je utvrđena Zakonom o energetici, naše zajedničko analiziranje efekata primjene uticalo je i da se pojedine odredbe izmijene, kako bi se primjena Metodologije učinila povoljnijom za privredna društva na koja se odnosi, a  da se pri tome ne ugrozi njen cilj, očuvanje sigurnosti i kvaliteta elektroenergetskog sistema i snabdijevanja energijom.

Obije institucije, Privredna komora Crne Gore i Regulatorna Agencija za energetiku, sarađivale su u ovom period i po pitanju praćenja primjene Metodologije, kako bi se kroz praksu cjelovito i realno sagledati efekti njene primjene i dodatno, po potrebi, izvršila usklađivanja, što je i dalo rezultate.

Privredna komora Crne Gore poziva sva privredna društva, koja to do sada nijesu učinila, da sa distributerom potpišu ugovor usklađen sa novom Metodologijom.