You are here

Podrška izradi strategije zdravstvenog turizma

15/02/2018

Koordinacioni odbor zdravstvenog turizma Privredne komore Crne Gore sa sjednice održane 15. februara 2018. godine iskazao je punu podršku nastojanjima Ministarstva održivog razvoja i turizma te Ministarstva zdravlja da se izradi Strategija razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

Prilikom izrade ovog dokumenta članovi Odbora smatraju da je potrebno ujednačiti zakonsku regulative i utvrditi jasnu podjelu nadležnosti, kako bi se stvorili preduslovi za jači i brži razvoj ove grane i doprinijelo kreiranju novih radnih mjesta. Zatražili su da se u radnu grupu za izradu Strategije uključe predstavnici Koordinacionog odbora.

Na sjednici je usvojen Program koordinacionog odboraza 2018. godinu, razmotren nedavno usvojeni Zakon o Privrednoj komori, raspravljano o projektnom zadatku izrade Strategije zdravstvenog turizma, unapređenju regionalne saradnje u turizmu, te najavljeni skupovi kojima će biti predstavljena naša zemlja kao destinacija zdravlja.

Sjednicu je vodio predsjednik Koordinacionog odbora Vasilije Vlatko Stijepović, a u njenom radu, osim privrednika, su učestvovali potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove ove asocijacije Mitar Bajčeta, kao i generalni direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu Ćazim  Hodžić.

Sekretarka Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Sanja Marković istakla je da će Kordinacioni odbor u 2018. godini pratiti i analizirati kretanja u zdravstvenom turizmu, uzeti učešće u izradi strategije kojom se uređuje ova oblast i reagovati na inicijative njegovih članova u pravcu unapređenja uslova za obavljanje ove značajne djelatnosti.

Predstavnik Komore Bajčeta, prezentovao je novi Zakon o Privrednoj komori. Riječ je o aktu koji afirmiše značaj i rad najstarije poslovne asocijacije u zemlji. Zakonom se posebno naglašavaju ciljevi Komore, prije svega, zastupanje i ostvarivanje zajedničkih interesa njenih članica, odnosno cjelokupne crnogorske privrede. Saradnja Komore sa državnim organima, naročito Vladom je podignuta na jedan veći nivo. Naime, Komora kroz analizu propisa i davanje mišljenja Vladi, na neposredan način utiče na stvaranje povoljnih uslova za obavljenje privrednih djelatnosti. Komora jednom godišnje upućuje Vladi analizu poslovanja privrede i primjene propisa od značaja za privredu.

Potpredsjednica Filipović je istakla da je novi Zakon usaglašen sa domaćom i regulativom EU. Komora, institucija koja ove godine obilježava značajan jublej  - devet decenija postojanja, prema njenim riječima, želi da svojim uslugama doprinese poslovanju i razvoju svojih članica, te je pozvala privrednike da definišu inicijative u tom pravcu.

Predsjednik Koordinacionog odbora Stijepović je istakao značaj predstojeće izrade Strategije razvoja zdravstvenog turizma i kazao da će ona obuhvatiti presjek stanja u ovoj oblasti, potencijale i očekivane rezultate od njihove valorizacije. On je naglasio, da je od izuzetnog značaja, da za razvoj zdravstvenog turizma postoji čvrsta uvezanost turističkih poslenika, Privredne komore, javne uprave i civilnog sektora.

Ćazim Hodžić, generalni direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu, kazao je da će za izradu strategije biti izdvojeno 50.000 eura, te da je u martu ove godine planirano raspisivanje međunarodnog tendera na kojem će biti odabrani nosioci tog posla. Smatra da će ovaj document mnogo doprinijeti razvoju turizma Crne Gore, najznačajnije privredne grane u našoj zemlji.

Sandra Bojanić, tehnička sekretarka Klastera zdravstvenog turizma, predstavila je projektni zadatak izrade strategije u kojem je ovaj vid turizma prepoznat kao prioritetan potencijal razvoja cjelokupne grane. Njime su određeni vizija, ciljevi i nadležnosti te naredni koraci razvoja zdravstvenog turizma. Strategija će se raditi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Privrednom komorom, Agencijom za zaštitu životne sredine, NTO, turističkom privredom, zdravstvenim ustanovama… Strategiju će pratiti petogodišnji akcioni plan koji treba da definiše mjere i aktivnosti, njihove nosioce, rokove i sredstva potrebna za realizaciju.

Dr Marina Delić, medicinski director Instituta Igalo, rekla je da djelatnici zdravstvenog turizma već deceniju aktivno iniciraju izradu strategije, a naročito u posljednje tri godine kroz klaster. Prema njenim riječima, Crna Gora ima sve predispozicije za razvoj ovog vida turizma te da je Institut u Igalu pokazao kako se u ovoj oblasti može biti uspješan. To iskustvo treba da bude temelj razvoja ovog vida turizma.

Prilikom razmatranja unapređenja saradnje Crne Gore i Srbije u turizmu, poseban fokus bio je na zajedničkom turističkom proizvodu dvije zemlje koji je predstavljen prethodne godine. Članovi Odbora su pozvani da uzmu učešće na 3. Turističkom forumu na temu “Unapređenje regionalne saradnje kroz korišćenja sredstava razvojne pomoći u turizmu”, 23. februara u okviru 40. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.

Na sjednici je najavljeno je da će Koordinacioni odbor zdravstvenog turizma organizovati u aprilu 2018. Okrugli sto na temu “Programi podrške i uvođenje sistema kvaliteta i iskustva korisnika programa podrške – sertifikovanih privrednih društava”. Za konkurisanje na stranim tržištima potrebno je posjedovati sertifikate kvaliteta. Broj i vrsta sertifikovanih ustanova i licenciranog osoblja je bitna referenca na stranom tržištu, kako za ustanove, tako i za zemlju u cjelini.

U maju 2018. Biće održan okrugli sto na temu “Šumska medicina”. Ona predstavlja interdisciplinarnu nauku koja obuhvata elemente alternativne medicine, medicine bazirane na uticajima životne okoline i preventivne medicine. Ona takođe proučava uticaj boravka u šumi na ljudsko zdravlje, kao i moguća neželjena dejstva i mogućnost da se rizici od ovih dejstva smanje na minimum.

Za jun 2018. planiran je okrugli sto na temu “Kreiranje SPA i Wellness koncepta i značaj edukacije kadra u okviru wellness industrije”.

Privrednici su uputili inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ministarstvu ekonomije da u saradnji sa Koordinacionim odborom, tokom 2018. godine organizuju investicionu konferenciju na kojoj bi se prezentirali idejni projekti zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

Takođe je inicirano, da se u saradnji sa NTO, usaglase smjernice za promociju oblasti zdravstvenog turizma.

Odbor je uputio poziv djelatnicima zdravstvenog turizma da uzmu učešće u radu najposjećenijeg skupa u ovojoblasti 8.Konferenciji zdravstvenog turizma (HTI) I 2. Samitu lidera evropske industrije zdravstvenog turizma (EHTILS) od 01.-03. marta u Zagrebu.

Najavljeno je da će od 1. marta sa radom otpočeti prva crnogorska turistička agencija specijalizovana za zdravstveni turizam, sa sjedištem u Petrovcu.