You are here

Sjednica OU bankarstva

15/10/2019

Odbor udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja na sjednici 15. oktobra razmotrio je informacije o makroekonomskim kretanjima iz Biltena Centralne banke Crne Gore i stanju na tržištu kapitala za drugi kvartal ove godine, te izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u istom periodu. Usvojen je Program rada Odbora za 2020. godinu.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Miloš Miketić.

Informaciju o makroekonomskim kretanjima zaključno sa avgustom predstavila je Nina Vujanović, specijalni savjetnik u Direkciji za monetarnu politiku i fiskalna istraživanja, Centralne banke Crne Gore. Izdvajamo da je bilansna suma banaka u avgustu 2019. godine iznosila 4.593,9 miliona eura, i bila je veća 4,2% u odnosu na kraj prethodne godine, dok je u odnosu na isti period prethodne godine ostvarila rast od 2,2%. Ukupno odobreni krediti banaka na kraju avgusta iznosili su 3.033,7 miliona eura i ostvarili su rast u odnosu na kraj prethodne godine od 3,6%, odnosno pad od 0,7% u odnosu na avgust 2018. godine. Ukupni novoodobreni krediti tokom prvih osam mjeseci 2019. godine, iznosili su 734,6 miliona eura, i bili su za 49,9 miliona eura ili 6,4% manji u odnosu na isti period prethodne godine. Nekvalitetni krediti (bez kamata i vremenskih razgraničenja) na kraju avgusta iznosili su 144 miliona eura i činili su 4,7% ukupnih kredita. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je smanjeno za 0,86 p.p. u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite je dostigla istorijski minimalnu vrijednostu u avgustu 2019. godine i iznosila je 6,16%. Depoziti u bankama na kraju avgusta 2019. godine iznosili su 3.535 miliona eura, i veći su za 2,2% u odnosu na kraj prethodne godine. Ukupan kapital banaka na kraju avgusta 2019. godine iznosio je 592 miliona eura, što je više za 15,4% u odnosu na kraj prethodne godine, dok je na godišnjem nivou zabilježen rast od 14,3%. U avgustu 2019. godine, na nivou bankarskog sistema ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 52,2 miliona eura. Prema preliminarnim podacima, neto priliv stranih direktnih investicija u periodu januar-avgust 2019. godine iznosio je 259,4 miliona eura, što predstavlja povećanje od 3,5% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Stanje na tržištu kapitala Crne Gore za drugi kvartal 2019. godine predstavio je Aleksandar Đuričković, Komisija za tržište kapitala. Bilježe se pozitivni trendovi u ukupno ostvarenom prometu, vrijednosti berzanskog indeksa MONEX i vrijednosti tržišne kapitalizacije, dok je zabilježen pad vrijednosti berzanskog indeksa MNSE10 i broja transakcija. Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u prva dva kvartala 2019. godineiznosi 196 miliona eura, što je rast od 140% u odnosu na uporedni period 2018. godine. Berzanski indeks MNSE10 bilježi procentualan pad od 2,45%. Berzanski indeks MONEX bilježi procentualan rast od 4,49%. Na berzanskom tržištu je došlo do smanjenja prometa od 79,5%. Tržišna kapitalizacija je na kraju drugog kvartala 2019. godine iznosila 3,5 milijardi eura, što je rast od 14% u odnosu na početak godine. Ukupno je zaključeno 1.457 transakcija, što predstavlja smanjenje od 16% u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Preliminarne podatke o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori u prva dva kvartala 2019. prezentovala je Jovana Nenezić, glavni analitičar. Društva za osiguranje su u pomenutom periodu fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 46,6 miliona eura, što predstavlja rast od 12,9% u odnosu na isti period u 2018. godini. Bruto fakturisana premija u neživotnim osiguranjima iznosila je 38,9 miliona eura, što je 12,6% više, dok je za životna osiguranja ostvarila rast od 14,5% i iznosila je 7,7 miliona eura. I dalje je dominantno učešće neživotnih osiguranja od 83,4%, dok premije životnih čine 16,6%.

Program rada Odbora za 2020. godinu predstavio je sekretar Almer Bećiragić. Sjednice Odbora će se održavati po potrebi, a najmanje jednom kvartalno i, između ostalog, baviće se informisanjem članova o svim značajnim zakonskim i drugim rješenjima, te aktivnostima od interesa za njihovo poslovanje, predlaganjem izmjene zakonske regulative, sa ciljem povećanja efikasnosti poslovanja u okviru finansijskog tržišta.