You are here

Uticaj probnog rada vjetroparka Krnovo

02/03/2018

Odbor udruženja energetike i rudarstva, na sjednici 2. marta 2018. godine, razmotrio je uticaj na elektroenergetski sistem Crne Gore probnog rada vjetroparka Krnovo. Članovima je prezentovan i Zakon o Privrednoj Komori Crne Gore, te Informacija o dualnom obrazovanju.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Luka Jovanović, a u radu su pored članova učestvovali rukovodioci sektora za pravne i opšte poslove, kao i za edukaciju Privredne komore Mitar Bajčeta i dr Mladen Perazić.

Predstavnik Elektroprivrede Crne Gore Darko Krivokapić, direktor Direkcije za upravljanje energijom kazao je da vjetroelektrana „Krnovo“ ima 26 vjetroagregata ukupne instalisane snage 72 MW i očekivane godišnje proizvodnje 180 GWh. Ona je 4. maja 2017. započela probni rad, kada je i potpisan ugovor sa EPCG o preuzimanju proizvedene energije tokom tog perioda.

- Od 1. jula 2017. u pogonu su svi vjetroagregati, a probni rad je završen 3. novembra 2017. kada je VE Krnovo dobilo status povlašćnog proizvođača – rekao je on.

U periodu od početka rada do 31. decembra 2017. VE Krnovo je proizvela 94.984,437 MWh. Količina energije koja je proizvedena u probnom radu iznosi 57.003,12 MWh, dok je u periodu nakon dobijanja stausa povlašćenog proizvođača do 31.12. proizvedeno 37.981,32 MWh.

Vjetroelektane su u proizvodnom konzumu imale poseban uticaj tokom ljeta, jer su značajno doprinjele stabilnom sistemu u situaciji kada su HE podbacile u odnosu na plan zbog izrazito sušnog perioda. Vjetroelektrana Krnovo je od juna zaključno sa septembrom proizvela 35.712 MWh električne energije.

- Prosječna tržišna vrijednost proizvedene energije iz VE Krnovo, shodno praćenju satne proizvodnje, u periodu 1. juna do 31. decembra 2017. iznosi 45,68 €/MWh, odnosno 92% od vrijednosti električne energije proizvedene u bandu (00-24h) – zaključio je Krivokapić.

Privrednici su ocijenili da ulaganje u vjetroelektrane veoma dobra investicija jer se već planiraju nove i bez podsticaja države.

Zakon o Komori

Predstavnik Komore Mitar Bajčeta prezentovao je novi Zakon o Privrednoj komori. Riječ je o aktu koji afirmiše značaj i rad najstarije poslovne asocijacije u uslovima znatno izmijenjenih društveno ekonomskih okolnosti u odnosu na prije 20 godina kada je usvojen prethodni zakon o Komori. Zakonom su posebno istaknuti ciljevi Komore, prije svega zastupanje i ostvarivanje zajedničkih interesa njenih članica, odnosno cjelokupne crnogorske privrede. Saradnja Komore i državnih organa u vezi sa pitanjima od interesa za privredu je podignuta na veći nivo. Komora predlaže Vladi Crne Gore mjere ekonomske politike i na sjednicama njenih organa pri razmatranju ovih mjera učestvuju predstavnici Vlade. Obaveza je Komore da nadležnom ministarstvu dostavlja mišljenje na propise od značaja za privredu. Jednom godišnje upućuje Vladi analizu poslovanja privrede i primjene propisa od značaja za privredu.

- Apelujem na privrednike da kroz organe Komore djeluju proaktivno da bismo iskoristili mehanizme saradnje sa državnim organima koji proizilaze iz novog Zakona o Komori i unaprijedili legislativu koja se odnosi na privredu – kazao je Bajčeta.

On je pozvao privrednike da više koriste mogućnost mirnog rješavanja sporova preko sudova u Privrednoj komori, posebno ukazujući na prednosti koje Arbitražni sud ima u smislu veće efikasnosti i ekonomičnosti.

Dualno obrazovanje

Predstavnik Komore dr Mladen Perazić kazao je da je školske 2017/2018 godine ponovo zaživjelo obrazovanje kod poslodavca - dualni sistem zasnovan na pozitivnim iskustvima zemalja njemačkog govornog područja.

Privredna komora Crne Gore je bila jedan od inicijatora za implementaciju i realizaciju dualnog sistema kod nas. S obzirom da u Crnoj Gori postoji veliki broj privrednih subjekata koji imaju želju, potrebe i kapacitet da učestvuju u kreiranju kvalitetne radne snage kako za svoje potrebe tako i za potrebe tržišta rada u državi, ovaj projekat je izazvao veliku pažnju poslodavaca i želju za učešćem.

Uključenjem u ovaj vid realizacije obrazovanja učenika, poslodavac ima mogućnost da pripremi kadar profila koji odgovara poslovanju njegovog preduzeća i zaposli ga po završetku školovanja.

Praktično obrazovanje kod poslodavca, omogućava učeniku da: razvija primjenjiva znanja, da usvaja vrijednosti odgovarajuće radne kulture, da se brže prilagodjava zahtjevima radnog mjesta i unapređuje znanje i vještine u realnoj sredini, čime se i stvara mogućnost zapošljavanja kod poslodavca kod kojeg se obrazovao.

Predsjednik Odbora Luka Jovanović ocijenio je da se, prije svega energetski sektor suočava sa opasnošću da ostane bez potrebnog kadra i bez znanja koje vodi te kolektive, usljed odlaska aktuelnog u penziju.

- Ukoliko se nešto ne uradi da se mladi obuče i motivišu za ove poslove nećemo imati kadrovski potencijal koji će koristiti crnogorske resurse - smatra Jovanović.

Predstavnik Komore Perazić je naglasio da će privreda morati da ulaže u obuku budućih kadrova i to preko dualnog sistema, programa prekvalifikacija i obrazovanja odraslih.

Odbor je usvojio izvještaj o svom radu za 2017. godinu. Sa sjednice su upućene čestitke novoizabranom gradonačelniku Cetinja Aleksandru Kašćelanu koji je, doskora, kao izvršni direktor Montenegro bonusa bio zamjenik predsjednika Odbora udruženja energetike i rudarstva.

Izdvajamo