You are here

Uvesti medicinu u turističke komplekse

30/11/2016

Nova zakonska regulativa, koja omogućava obavljanje zdravstvene i ugostiteljske djelatnosti. poslovanje u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta, jasna podjela nadležnosti poslova, te sinergijsko djelovanje privrede i nadležnih institucija doprinijeće razvoju zdravstvenog turizma, segmentu koji znatno može upotpuniti turističku ponudu Crne Gore, produžiti sezonu i kreirati nova radna mjesta. Ovo je rečeno na sjednici Koordinacionog odbora zdravstvenog turizma Privredne komore Crne Gore, održanoj 30.novembra 2016.

Sjednicu je vodio predsjednik Koordinacionog odbora Vasilije Vlatko Stijepović, a u njenom su radu, pored članova, učestvovali predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Nebojša Racković, potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, te predstavnici službi za kvalitet i projekte ove poslovne asocijacije.

Novi Zakon o turizmu ostavlja hotelima mogućnost otvaranja primarne zdravstvene zaštite u svojim kapacitetima, ocijenjeno je na sjednici.

Kako je kazao predsjednik Odbora Vasilije Stijepović, rješenje iz Zakona izlazi u susret sugestijama Klastera zdravstvenog turizma da se hotelima dozvoli pružanje zdravstvenih usluga, što je prepoznato kao potencijal jačanja ovog sektora.

- Ovako ćemo uvesti medicinu u turističke komplekse. Svaki hotel će za potrebe svojih gostiju ili destinacije u kojoj se nalazi omogućiti primarnu zdravstvenu zaštitu. Eto motiva da hotelijeri o tome razmisle – rekao je Stijepović.

Predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma Nebojša Racković je kazao da je novi Zakon u potpunosti usklađen sa zahtjevima turističke privrede sa ciljem da se svi posebni vidovi turizma, pa i zdravstveni, inkoroporiraju u jedinstvenu ponudu.

- Zdravstveni turizam ima poseban potencijal i za narednu godinu planirana je izrada njegove strategije. Ovaj posao ćemo uraditi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Klasterom zdravstvenog turizma. Ovaj klaster je već uradio najteži dio posla jer je uspio da uveže sve ponuđače zdravstvenih usluga i napravio mapu svih preduzeća koji su spremni da to budu. Predstoji rad na strategiji i nadamo se da će biti kvalitetno završena u 2017. godini – rekao je Racković.

Neophodan uslov razvoja u zdravstvenom turizmu je standardizacija i sertifikacija usluga, smatraju članovi Odbora. Za konkurisanje na stranim tržištima potrebno je posjedovati sertifikate kvaliteta. Broj i vrsta sertifikovanih ustanova i licenciranog osoblja je bitna referenca na stranom tržištu, kako za ustanove, tako i za zemlju u cjelini.

- Moramo posjedovati evropske sertifikate i standarde, kako bismo mogli da angažujemo ozbiljne marketinške agencije, koje će se baviti dovođenjem turista kojima ćemo ovdje pružati zdravstvene usluge - rekao je predsjednik Udruženja stomatologa Crne Gore Ognjen Delić.

Naglasio je da je dentalni turizam trenutno u fazi razvoja.

- Imamo ogroman potencijal i ozbiljne ordinacije. Ali moramo to pokazati i standardima, jer ćemo onda imati kompletnu infrastrukturu da se ovom djelatnošću ozbiljno bavimo - zaključio je Delić.

Dr Marina Delić , iz Instituta „dr Simo Milošević“ Igalo, istakla je značaj akreditacije zdravstvenih ustanova.

- Ona zakonom nije obavezna, ali će se u vrlo kratkom roku postaviti kao zahtjev. Sve države u okruženju imaju akreditaciona tjela i krenule su u ovaj proces. Time će naše medicinske ustanove biti prepoznate da vladaju novim tehnikama, te da imaju savremenu opremu – rekla je Delić.

Stijepović smatra da bi obavezu akreditacije trebalo uvrstiti u Zakon o zdravstvenoj zaštiti. On je kazao da će i u narednoj godini biti realizovan Program povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja koji Ministarstva ekonomije realizuje od 2014. godine, i po principu refundacije pomaže malim i srednjim preduzećima kod troškova implemetacije standarda, akreditacije i sertifikacije. Pozvao je Ministarstvo na organizovanje zajedničkog skupa sa predstavnicima zdravstvenog turizma gdje će ih upoznati sa benefitima ovog programa.

Rukovodilac Službe za kvalitet Privredne komore Aleksandar Marđonović naglasio je značaj pravog izbora sertifikacionog tijela, pošto se na međunarodnom tržištu sertifikati različito cijene u zavisnosti od toga koje je njihov izdavač. On je govorio o programu EBRD koji se djelom odnosi i na konsultantske usluge širokog spektra, a između ostalog pokrivaju i uvođenje ISO standarda i HACCP sistema u poslovanje. Program je dostupan cijele godine.

- Potrebno je pojačati afirmaciju i edukaciju o benefitima standardizacije i akreditacije u zdravstvenom turizmu, a najbolje je da se to radi primjerima iz prakse onih koji su time doprinijeli brendiranju svoje ustanove– rekao je predsjednik Koordinacionog odbora.

Na sjednici su inicirani organizovanje investicione konferencije na kojoj bi bili prezentovani potencijali i projekti  zdravstvenog turizma u Crnoj Gori, te uspostavljanje turističkog sertifikata „Destinacije zdravlja“ koji bi se dodjeljivao najboljim predstavnicima zdravstvenog turizma.

- Dosta je prirodnih resursa i onih u državnoj svojini nevalorizovano, a mogli bi biti predmet interesovanja investitora. Potrebno ih je učiniti dostupnim za njih. Na primjer, stara bolnica na Žabljaku je u devastiranom stanju ali bi se uz minimalna ulaganja mogla pretvoriti u rehabilitacioni, dentalni ili centar šumske medicine što je sada trend – rekao je Stijepović.

Rukovodilac Službe za projekte Privredne komore Slavica Pavlović govorila je o aktuelnim projektima EU u koje je uključena ova asocijacija, a mogu biti interesantni predstavnicima zdravstvenog turizma.

- Ima sredstva iz IPA fondova. Naredne godine opet nas čekaju novi pozivi u okviru Jadransko-jonske i Dunavske strategije, kao i trilaterale Bosna i Hercegovina-Crna Gora-Hrvatska, bilaterale sa Srbijom i turizam će vjerovatno biti jedan od glavnih prioriteta u tim pozivima, gdje se zdravstveni turizam može uključiti – rekla Pavlović.

Zaključci sa II sjednice  Koordinacionog odbora zdravstvenog turizma

 1. Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo zdravlja da ujednače zakonsku regulativu koja se odnosi na sektor zdravstvenog turizma  kako sprovođenje pozitivnih propisa iz jednoga resora ne bi bilo onemogućeno nekim propisom iz drugog nadležnog resora. Jasna podjela nadležnosti poslova u navedenom sektoru stvoriće preduslove za jači i brži razvoj zdravstvenog turizma, a doprinijeće i kreiranju novih radnih mjesta i samozapošljavanju.
 2. Ministarstvo zdravlja da specijalnim bolnicama i liječilištima omogući sklapanje partnerstava za slobodne kapacitete sa privatnim domaćim i stranim osiguravajućim društvima, tj. da se posebnim pravilnicima takvim ustanovama omogući obavljanje zdravstvene i ugostiteljske djelatnosti.
 3. Ministarstvo održivog razvoja i turizma da prilagođavanjem propisa omogući kategorizacija smještajnih jedinica svih subjekata zdravstvenog turizma po uzoru na zemlje EU (kurhotel, lječilišni hotel i sl.).
 4. Crna Gora nema jasno razrađenu strategiju razvoja, marketinga i promocije zdravstvenog turizma na domaćem i stranom tržištu. Zato iniciramo da Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo zdravlja u Programu rada Vlade za 2017. uvrste izradu Akcionog plana razvoja zdravstvenog turizma. Radnu grupu bi činili predstavnici nadležnih ministarstava, sektora zdravstvenog turizma i Komore.
 5. Ministarstvo održivog razvoja I turizma i Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Koordinacionim odborom zdravstvenog turizma, da tokom 2017. godine organizuje posebnu investicionu konferenciju na kojoj bi zaintresovanim investitorima bili prezentirani idejni projekti zdravstvenog turizma u Crnoj Gori
 6. Za konkurisanje na stranim tržištima potrebno je posjedovati sertifikate kvaliteta. Broj i vrsta sertifikovanih ustanova i licenciranog osoblja je bitna referenca na stranom tržištu, kako za ustanove, tako i za zemlju u cjelini.
 7. Privredna komora će tokom 2017. organizovati:
  1. Okrugli sto na temu Programi podrške i uvođenje sistema kvaliteta i iskustva korisnika programa podrške - sertifikovaanih privrednih društava
  2. Okrugli sto na kome će se razmjeniti pozitivna međunarodna iskustava u uspješnom korištenju finansijskih sredstava iz EU fondova za razvoj zdravstvenog turizma
  3. Okrugli sto na temu brendiranje Crne Gore kao destinacije zdravlja