You are here

Arbitražni sud

 O Arbitražnom sudu

Arbitražni sud pri Privrednoj komori Crne Gore je samostalna i nezavisna institucija pred kojom se rješavaju domaći privredni sporovi i sporovi sa međunarodnim elementom u skladu sa arbitražnim pravilima pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore i drugim pravilima i postupcima o kojima se stranke sporazumiju.
Stranke mogu ugovoriti da se na postupak pred Arbitražnim sudom pored Arbitražnih pravila pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore mogu primijeniti i Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).
Postupak pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore vodi se na način da se obezbijedi pravično i efikasno rješavanje sporova i izbjegnu nepotrebna odugovlačenja i troškovi.

Regulativa

Zakon o arbitraži (,,Službeni list Crne Gore’’, broj 47/15)
Arbitražna pravila pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore (usvojena na sjednici Skupštine Privredne komore Crne Gore od 11.11.2015.godine)
Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL)
Etički kodeks arbitara (usvojen na sjednici Predsjedništva Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore)

 Organizacija Arbitražnog suda

Arbitražni sud čine Predsjedništvo i Sekretarijat.

Predsjedništvo čine predsjednik, potpredsjednik i pet članova.

Članovi predsjedništva Arbitražnog suda:

Predsjednik:

Vesko Božović, advokat iz Podgorice

Potpredsjednik:

Stanko Zloković

Članovi:

Nataša Sekulić, sudija Privrednog suda u Podgorici,
Prof. dr Nebojša Vučinić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Nikola Martinović, advokat iz Podgorice
Pavle D. Radovanović, generalni sekretar Privredne komore Crne Gore
Vuksan Vuksanović, glavni administrator Glavnog grada Podgorica

Sekretarijat ima stručnu službu koja kontroliše efikasnost postupka i rada arbitara i obavlja druge poslove u skladu sa Arbitražnim  pravilima. Sekretarijatom rukovodi sekretar.
Sekretar Arbitražnog suda je Maja Golović Vojinović, dipl.pravnik.

 Arbitri

Stranke imaju pravo izbora arbitara.  Arbitar može biti svako fizičko lice koje je poslovno sposobno, bez obzira na državljanstvo.
Kod Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore  postoji preporučena lista arbitara.

Prednosti  arbitraže

  • Stranke samostalno odlučuju o pitanjima u vezi arbitraže i to: izboru arbitara, mjesta arbitraže, pravila postupka, mjerodavnog prava, jezika postupka, tajnosti ili javnosti postupka;
  • Postupak je jednostepen (arbitražna odluka koju je donio arbitražni tribunal ima snagu izvršne isprave);
  • Ekonomičnost (troškovi arbitraže niži su u odnosu na troškove postupka pred drugim sudovima zbog brzine i jednostavnosti arbitražnog postupka).
  • Efikasnost (postupak pred arbitražom po pravilu okončava se u roku od šest mjeseci od dana pokretanja postupka);
  • Tajnost (postupak je tajan, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore);
  • Priznanje i izvršenje (arbitražna odluka donijeta u Crnoj Gori može se prinudno izvršiti u Crnoj Gori  i u gotovo svim zemljama svijeta, zahvaljujući činjenici da je Crna Gora  potpisnica Njujorške konvencije o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka);

Kako koristiti preporučenu  arbitražnu klauzulu

Stranke koje žele da rješavaju  spor  pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore  obavezne su da u svoj ugovor uključe preporučenu arbitražnu klauzulu ili da zaključe poseban ugovor. Uključivanjem arbitražne klauzule u svoj ugovor  ili zaključivanjem posebnog ugovora stranke se dogovaraju da će spor rješavati u postupku pred Arbitražnim sudom i tako obezbijediti brzo, efikasno i stručno rješenje spora.

Stranke treba precizno  da definišu arbitražnu klauzulu. Važno je da je arbitražna klauzula definisana tako da iz nje jasno i nedvosmisleno proizilazi dogovor stranaka da se eventualni spor konačno rješava pred arbitražom  i da će se predati na rješavanje Arbitražnom sudu pri Privrednoj komori Crne Gore.

Preporučena klauzula

,,Svaki spor, nesaglasnost ili zahtjev koji proizilazi iz ovog ugovora ili je vezan za ovaj ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće konačno riješen u arbitražnom postupku u Podgorici u skladu sa Arbitražnim pravilima  Arbitražnog suda  pri Privrednoj komori Crne Gore uz primjenu materijalnog prava Crne Gore i na crnogorskom jeziku''.

U postupku pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore postoji autonomija volje stranaka da izaberu broj arbitara, mjesto arbitraže, materijalno pravo i jezik arbitraže.