You are here

Cijene na malo, troškovi života i inflacija

Inflacija predstavlja porast opšteg nivoa cijena. Stopa inflacije je stopa promjene opšteg nivoa cijena.

Indeks potrošačkih cijena (CPI) se definiše kao mjera prosječne promjene cijena fiksne korpe roba i usluga koje domaćinstvo kupuje u cilju zadovoljenja svojih potreba. Indeks mjeri promjenu cijena u vremenu, pri čemu se za oba perioda koja se porede koristi struktura potrošnje baznog perioda
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) je osnova za komparativna mjerenja inflacije u Evropskoj uniji i procjenu stabilnosti monetarne vrijednosti u eurozoni. Za razliku od Indeksa potrošačkih cijena (CPI) koristi drugačiji metodološki koncept koji se primjenjuje od strane svih članica EU.
Cijene na malo definisane su kao cijene po kojima trgovine na malo, individualni poljoprivredni proizvođači i vršioci usluga prodaju robu krajnjem potrošaču i sadrže porez na promet.