You are here

Izmjene zakona o porezima i finansijsko izvještavanje

14/02/2018

Privredna Komora Crne Gore je 14. februara 2018. godine organizovala seminar „Uticaj na finansijsko izvještavanje izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i primjena poreske stope PDV- a od 21%”. Predavač je bila Prvoslava Klepo, pomoćnica mendžera za obrazovanje i edukaciju u Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Rukovodilac Sektora za edukaciju Privredne komore dr Mladen Perazić kazao je da je Zakon o porezu na dobit pravnih lica izmijenjen i dopunjen novim pravilima koja se primjenjuju na finansijske iskaze za 2017. godinu.

- Neke od najznačajnijih izmjena odnose se na poreski tretman obračunatih troškova zarada, zatim otpremnina prilikom odlaska u penziju i za tehnološki višak te ostale isplate naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu isplaćeni u poreskom periodu. Odnose se i na dopune prijava poreza na dobit stavkom prihoda od naplaćenih sumnjivih potraživanja ostvarenih u poreskom periodu, a koja u ranijem nijesu priznata kao rashod u poreske svrhe, te otpisanih sumnjivih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe – objasnio je Perazić.

Podsjetio je da je od 1. januara 2018. godine u primjeni nova opšta stopa PDV- a koja iznosi 21%, te su na seminaru obrađeni primjeri njene primjene, sa posebnim osvrtom na zalihe.

- Privredna komora će ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz oblasti poreske regulative kako bi se preduzeća što bolje adaptirala na savremeni svijet i lakše suočila sa složenošću poreskog sistema – rekao je on.

Predavač Prvoslava Klepo je kazala da se Zakon o porezu na dobit pravnih lica primjenjuje od 1. januara 2017. godine na sve finansijske iskaze za tu godinu.

- Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica donijele su i izmijenjenu prijavu poreza na dobit za 2017. godinu koja je objavljena u Pravilniku o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. Prijavu poreza na dobit i finansijske iskaze, poreski obveznik je dužan da podnese elektronskim putem – istakla je Klepo.

Prema njenim riječima, u toku je izrada programa i za elektronsko podnošenje finansijskih izvještaja za banke i osiguranja. Nevladine organizacije koje se ne bave privrednom djelatnošću prijave dostavljaju elektronskim putem s tim da štampane primjerke predaju područnom organu.

Sve informacije oko elektronskog podnošenja prijava zainteresovani mogu dobiti upitom na mail adresu eprijava@tax.gov.me.

Govoreći o primjeni nove opšte stope PDV- a koja iznosi 21%, Klepo se fokusirala na knjiženje rezultata popisa zaliha.

- Promjena opšte stope PDVa sa 19% na 21% dovela je do promjene preračunate stope. Za PDV stopu od 19% odgovarala je preračunata stopa od 15,97%, dok važećoj od 21% odgovara preračunata od 17,36% - rekla je ona.

Usljed izmjene opšte stope PDV- a cijene mogu ostati nepromijenjene, ili se mijenjaju. U oba slučaja, prema riječima predavača, dolazi do promjene iznosa ukalkulisanog PDV-a i razlike u cijeni. U drugom slučaju dolazi i do promjene vrijednosti zaliha, koje se vode po cijenama sa ukalkulisanim PDV-om. Potrebno je sastaviti dokument koji treba da omogući utvrđivanje efekta promjene stope PDV-a, prodajne cijene, prodajne vrijednosti ukalkulisanog PDV- a i ukalkulisane razlike u cijeni.

Objasnila je da su poreski obveznici koji zalihe proizvoda iskazuju po prodajnim cijenama sa uračunatim porezom dužni da na dan početka primjene propisa popišu proizvode na zalihama i utvrde cijene sa uračunatim porezom po novim stopama.

Prvoslava Klepo je tokom seminara iznijela praktične primjere kako se izmijenjena pravila reflektuju na finansijsko izvještavanje.

Zbog velikog interesovanja privrednika, Komora će organizovati seminar na istu temu 19. februara 2018. godine, dok će 2. marta biti riječi o značaju ugovora o dvostrukom oporezivanju i njihovoj pravilnoj primjeni. Zainteresovani sve informacije o ovim događajima mogu dobiti na sajtu Privredne komore.  

Izdvajamo