You are here

Seminar - Primjena pravila o transfernim cijenama

24/05/2018

Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa firmom BDO d.o.o, 24. maja 2018. godine organizovala seminar na temu: „Primjena pravila o transfernim cijenama“

Predavači su bili Bojan Čepić,  direktor odeljenja za poresko savetovanje BDO Srbija, Aleksandra Čolić, senior menadžer odeljenja za poresko savetovanje BDO Srbija i Boško Nilević, supervizor u odeljenju revizije, BDO Crna Gora.

U uvodnoj riječi dr Mladen Perazić, rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore, je istakao da cilj seminara upoznavanje sa pravilima o transfernim cijenama, prenos iskustava primjene pomenutih pravila iz drugih zemalja i pomoć obveznicima da saznaju šta ih očekuje u ovoj oblasti i kako da se pripreme na vrijeme.

- Transferne cijene u suštini predstavljaju transakcije među povezanim licima koje se često u praksi nazivaju i kontrolisanim transakcijama. Naziv kontrolisane transakcije nastao je upravo i zbog mogućnosti  da se iste i kontrolišu tj. da se vrši uticaj na njih usljed strukture povezanosti pravnih lica. To je glavna razlika u odnosu na takozvane nekontrolisane transakcije koje nastaju između međusobno nepovezanih lica i za koje se pretpostavlja da posluju po tržišnim pravilima kao nezavisna lica, rekao je Perazić.

Ove cijene uključuju cijene proizvoda, roba i usluga, osnovnih sredstava i nematerijalne imovine, finansiranja te zajedničkog učešća u troškovima istraživanja i razvoja.

- Transferne cijene i odnosi sa povezanim licima su zbog uticaja na porez na dobit „goruća“ pitanja u svjetskoj ekonomiji, a uvođenjem pravila u zakonske propise zemalja u regionu, postaju sve značajnije pitanje i na lokalnom nivou, zaključio je Perazić.

Predavač Bojan Čepić,  direktor odeljenja za poresko savetovanje BDO Srbija, ukazao je na značaj teme rekavši da će ona vremenom biti sve aktuelnija i u Crnoj Gori.

- Cilj nam je da prenesemo iskustva razvijenih i zemalja regiona u ovoj oblasti kako bi vi što bolje razumjeli ovu problematiku i blagovreno se pripremili za uvođenje detaljnijih pravila o transfernim cijenama u Crnoj Gori - rekao je Čepić.

On je precizirao da je Zakon o porezu na dobit pravnih lica normativni okvir kojim su definisane transferne cijene. Ovaj akt predviđa donošenje pravilnika kojim će se bliže odrediti način za primjenu pravila o pomenutim cijenama. Očekuje se da taj pravilnik u Crnoj Gori bude usvojen do kraja 2018. godine.

- Kad se donese pravilnik on napravi jako velike potrese u cijeloj privredi, naročito u prvoj godini, jer njegovo usvajanje obavezuje na izradu izvještaja o transfernim cijenama koji se predaje poreskim organima, a taj izvještaj je jako komplikovan. Transferne cijene zato detaljno objašnjavamo da bi se unaprijed pripremili za donošenje pomenutog pravilnika - smatra Čepić.

On je, potom, pojasnio, da transakcija između povezanih lica bilo da se radi o prodaji robe, uvozu dobara, unosu kaptala, svakoj vrsti povećanja imovine, smanjenja obaveza ili obrnuto, rezultira transfernom cijenom.

- To je cijena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima i stvranjem obaveza između povezanih lica. Da li je transferna cijena ispravna za poreske svrhe to se dokazuje pravilima - naveo je Čepić.

On je detaljno govorio i o povezanim licima, transakcijama između njih i svim drugim aspektima ove teme.

Predavači su takođe predstavili i zakonodavne obaveze Crne Gore u oblasti transfernih cijena i ukazali na benefite regulisanja ove oblasti. Prema njihovom mišljenju poreski obveznici će uvidjeti koristi od blagovremenog planiranja transfernih cijena koje su dio vrlo kompleksne oblasti poslovanja Takođe su naveli da će Poreska uprava veću pažnju posvetiti ovoj problematici, jer je od značajnog uticaja na iznos oporezive dobiti.

U radu skupa učestvovali su predstavnici 50-tak crnogorskih kompanija iskazavši veliko interesovanje za ovu temu. Oni su u dijalogu sa predavačima ukazali na nejasnoće i rasvijetlili brojna pitanja iz ove oblasti.