You are here

TIR SISTEM

TIR

TIR sistem je međunarodni tranzitni sistem za prevoz robe u drumskom saobraćaju, zasnovan na TIR Konvenciji koja je stupila na snagu 1975 godine.

Šta je TIR karnet?
TIR karnet je međunarodni tranzitni dokument koji omogućava da bez dodatne procedure u carinskom području, a pod okriljem TIR konvencije, prevoznik obavi uslugu transporta u najkraćem vremenskom periodu. TIR karnet, kao jedan od glavnih stubova TIR sistema, po osnovu konvencije predstavlja vrstu osiguranja robe u transportu, pa je samim tim i najsigurniji sistem pri obavljanju istog.
TIR karnet može imati 4, 6, 14 i 20 voleta.  

Ciljevi TIR sistema su:
- Pojednostavljenje i usklađivanje carinskih procedura;
- Smanjenje troškova;
- Brži protok na graničnim prelazima;
- Prevoz robe pod nadzorom carine.

Sistem funkcioniše tako što se roba prevozi plombiranim vozilima i kontejnerima, koji periodično podliježu provjeri po strogo propisanom režimu (provjeru vozila vrši Uprava carina Crne Gore); robu prati TIR karnet, kao potvrda o sprovedenim kontrolnim mjerama u polaznoj carinarnici, a zaštitu tranzitnih zemalja u pogledu carina i dažbina u toku puta, garantuje međunarodni garantni lanac. Ovlašćeni izdavaoci TIR karneta i nacionalni garanti, obično, su privredne komore zemalja članica.
TIR odjeljenje Privredne komore Crne Gore počelo je sa radom 15.01.2008. godine.

Prednosti TIR sistema su:
- smanjuje troškove transporta smanjujući formalnosti i kašnjenja u tranzitu,
- olakšava kretanje u tranzitu primjenom standardne regulative i dokumentacije,
- kao krajnji rezultat, podstiče se razvoj međunarodne trgovine,
- kašnjenja i troškovi transporta su smanjeni,
- smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu.

Asics shoes | Upcoming 2021 Nike Dunk Release Dates - Iebem-morelos

We recommend