You are here

Istorijat

Privredni rast i razvoj uvijek su bili usko vezani sa velikim promjenama, koje su se dešavale na ovom prostoru.

Brojne generacije crnogorskih privrednika ostavile su prepoznatljiv trag na mapi ekonomskog razvoja naše države. Kroz taj više vjekova dugi vremenski period nalazimo organizacione temelje interesno povezivanih privrednika, koje danas udružuje Privredna komora Crne Gore svojom angažovanošću, pa u tom smislu neizostavno treba pomenutii: da je još u XIII vijeku Brskovo bilo središte industrijske aktivnosti  ovog dijela Evrope, kao poznati rudnik olova i cinka; da je 1494. godine na brdu Obod kod Rijeke Crnojevića počela sa radom prva štamparija u Južnih Slovena; da je 1878. godine odlukom Berlinskog kongresa Crna Gora postala medunarodno priznata država; 1888. godine donijet Opšti imovinski Zakonik za Knjaževinu Crnu Goru čiji je autor dr Valtazar Bogišić, jedan od najpoznatijih pravnika toga doba u Evropi; da je 1896. godine počela sa radom Pivara Trebjesa, osnovana akcionarskim kapitalom kao prva crnogorska industrija; da je 1901. godine u Nikšicu formirana Prva nikšićka štedionica; da je 1902. godine donijet prvi Ustav Crne Gore.

Podsjecamo i...

1928 - U Podgorici je formirana Trgovinsko-industrijska i zanatska komora Crne Gore i izabrana njena prva uprava na čelu sa Mićom Stijovićem, industrijalcem iz Podgorice.
1931 - Skupština Kraljevine Jugoslavije donijela je Zakon o radnjama kojim je uspostavljena jedoobrazna organizacija privrednih komora u cijeloj zemlji. Te godine 79,3 % stanovništva Crne Gore živjelo je od poljoprivrede, šumarstva i ribolova.
1936 - U Podgorici su otpočeli radovi na budućoj upravnoj zgradi Trgovinsko-industrijske i zanatske komore u kojoj danas radi Privredna komora Crne Gore.
1945 - Nakon završetka II svjetskog rata, obnovljen je rad Trgovinsko-industrijske i zanatske komore čije je sjedište bilo u Titogradu (danas Podgorica).
1946 - Formiran je Zadružni savez NRCG koji je od 1948. do 1952. godine vršio funkciju Privredne komore Crne Gore u skladu sa tadašnjim privrednim prilikama.
1953 - U skladu sa Saveznom uredbom o udruživanju privrednih organizacija došlo je do promjena u organizaciji komorskog sistema od sreza do Federacije. Na osnovu te uredbe Narodna skupština NRCG donijela je Odluku o osnivanju Trgovinsko-ugostiteljske komore NRCG sa sjedištem u Titogradu (Podgorica). Članstvo u Komori bilo je obavezno.
1955 - U drugoj polovini 1955. i pocetkom 1956. godine u Crnoj Gori je organizovano šest komora: Mješovite trgovinsko-ugostiteljske komore organizovane su u Nikšicu, Pljevljima, Ivangradu (Beranama), a specijalizovane (trgovinske) u Titogradu (Podgorici) i Cetinju i ugostiteljske za srez Cetinje sa sjedištem u Kotoru.
1958 - Odlukom Izvršnog vijeća NRCG došlo je do razdvajanja djelatnosti trgovine i ugostiteljstva i formiranja dvije komore - Trgovinske komore NRCG i Ugostiteljske komore NRCG.
1960 - Zakonom o udruživanju i poslovnoj saradnji u privredi (Sl. list FNRJ br. 28/60) razrađena je funkcija komore kao instrumenta pomoću koga je društveno-politička zajednica mogla da utiče na kretanja u privredi. Zadaci komore ostali su, uglavnom isti, a zadržan je princip obaveznog članstva privrednih organizacija u komore.
1962 - Donijet je Zakon o obrazovanju jedinstvenih privrednih komora (Sl. list FNRJ br. 22/62). Na osnovu ovog zakona u julu 1962. godine osnovana je Privredna komora Socijalističke Republike Crne Gore. U svom radu bila je samostalna, a članstvo za organizacije udruženog rada koje su se bavile privrednim djelatnostima bilo je obavezno.
1965 - Skupština SR Crne Gore donijela je Zakon o privrednoj komori SRCG (Sl. list SRCG br. 31/65) kojim je precizirano da je u CRnoj Gori dovoljno postojanje jedinstvene republičke privredne komore koja će pored svojih, vršiti i funkciju ovlašćenja osnovnih komora.
1975 - Skupština SR Crne Gore donijela je Zakon o udruživanju u Privrednu komoru Crne Gore (Sl. list SRCG br. 43/75).
1981 - Skupština SR Crne Gore donijela je novi Zakon o udruživanju u Privrednu komoru Crne Gore i opšta udruženja (Sl. list SRCG 28/81).
1990 - Nakon promjene Ustava SRCG i višestranačkih parlamentarnih izbora, ustanovljen je novi društveno-politički sistem kojim je Crna Gora deklarisana kao demokratska, građanska, socijalna i ekološka država. U skladu sa nastalim promjenama Skupština SRCG donijela je Zakon o privrednoj komori (Sl. list br. 46/90) kojim je utvrđeno da je Komora samostalna stručno-poslovna organizacija privrednih preduzeća, banaka, osiguravajućih organizacija, zadruga i drugih pravnih lica, poljoprivrednih gazdinstava, samostalnih radnji i drugih subjekata koji obavljaju privrednu djelatnost.
1998 - Skupština Republike Crne Gore donijela je Zakon o Privrednoj komori Crne Gore (Sl. list RCG br. 42/98) kojim je Komora inaugurisana ne samo kao stručna poslovna, već i interesna samostalna organizacija.
2003 - Nakon donošenja Zakona o prestanku važenja Zakona o Privrednoj komori Jugoslavije od strane Skupštine Državne zajednice Srbija i Crna Gora, PKCG preuzima sva prava i obaveze PKJ, kao i članstvo u odgovarajućim međunarodnim institucijama i međunarodne aktivnosti koje se odnose na teritoriju Republike Crne Gore, koje je do tada obavljala PKJ. Istovremeno PKCG preuzima obavljanje javnih ovlašćenja koja su bila u nadležnosti PKJ.
2006- Sticanjem nezavisnosti države Crne Gore Privredna komora Crne Gore nastavlja samostalno da obavlja sve poslove predstavljanja i zastupanja crnogorske privrede.