You are here

Izgled TIR karneta

Obrazac TIR karneta se sastoji od:

- Naslovne strane, prednje korice karneta jedinstvene žute boje;
 - Robnog (žutog) manifesta, koji se ne koristi za carinske potrebe;
 - Seta vaučera i kontorlnih kupona bijele i zelene boje;
 - Formulara za podnošenje službenog izvještaja i zadnje korice karneta jedinstvene žute boje sa identifikacionom karticom.  

TIR karnet je štampan na francuskom jeziku, sa izuzetkom naslovne strane koja je štampana na francuskom i engleskom jeziku i robnog manifesta koji je na engleskom jeziku.