You are here

Kako do znaka - osnovne informacije

Korisnici kolektivnog žiga, za označavanje konkretnog proizvoda ili usluge, mogu biti zainteresovana pravna lica i preduzetnici za koje se utvrdi da ispunjavaju slijedeće uslove:

1) da su registrovani za obavljanje djelatnosti na teritoriji Crne Gore,
2) da su uskladili svoje poslovanje sa dobrom praksom.

Pravo korišćenja znaka daje se za proizvod/uslugu koji svojim ukupnim svojstvima može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika i zahtjeve utvrđene u normama ili specifikacijama, kojima se obezbjeđuje veći stepen kvaliteta od utvrđenog zakonskim propisima koji se odnose na proizvod /uslugu. Veći stepen kvaliteta mora biti mjerljiv.

Proizvod treba da bude izrađen od visoko-vrijednih i ekološki prihvatljivih materijala, da se odlikuje boljom funkcionalnošću, većom upotrebnom vrijednošću, prepoznatljivošću, savremenim dizajnom i dugotrajnošću.

Usluga treba da bude pouzdana, da ima povjerenje korisnika, bude prepoznatljiva i dostupna, kao i da se pruža pod uslovima i u okruženju koji obezbjeđuje veći stepen kvaliteta.