You are here

Poslovni forum crnogorskih i mađarskih privrednika

19/09/2012

U organizaciji Privredne komore Crne Gore i Ambasade Republike Madjarske danas je u Hotelu Ramada u Podgorici, održan Poslovni forum Crne Gore i Madarske. Madarska državno – privredna delegacija bila je sastavljena od predstavnika Vlade, Poljoprivredne komore Madarske i madarskih kompanija iz oblasti poljoprivrede.

Na plenarnom dijelu Foruma govorili su potpredsjednik PKCG Ivan Saveljic, ministar ruralnog razvoja Madarske Sandor Fazekas, i crnogorski  ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Miloševic.  Potpredsjednik Saveljic je pored pregleda postojece privredne saradnje izmedu dvije zemlje i dosadašnjih investicionih projekata, predložio set novih projekata sa mogucnošcu konkretne saradnje dvaju privreda: “Madarska ima znacajna iskustva u restrukturiranju sektora elektricne energije, a mogla bi u nama vidjeti partnera i za zajednicki razvoj malih hidro-elektrana. Znacajno bi bilo povezati madarska preduzeca, vjerujuci da su spremna za razmjenu informacija i iskustava na planu turizma, a narocito na planu welness i kupališnog turizma. Takode, madarska preduzeca imaju bogata iskustva na planu obnovljivih izvora energije kao i investicija u oblasti zaštite okoline (npr. izgradnju sistema otpadnih voda i deponija cvrstog otpada), što bi bilo vrlo uputno iskoristiti kroz zajednicku saradnju.”
Crnogorski ministar poljoprivrede govorio je o izazovima koji cekaju poljoprivredu Crne Gore tokom pristupanju EU, o mogucnostima razmijene iskustava tokom predstojecih integracionih procesa i istakao cinjenicu da je Madarska jedan od najvažnijih politickih i spoljnotrgovinskih partnera Crne Gore. Takode,  dao je kratak pregled aktuelnih podataka o ostvarenoj robnoj razmijeni izmedu dvije zemlje koji govore u prilog crnogorskoj ekonomiji. “Ukupna ostvarena robna razmijena, po rijecima ministra Miloševica, u protekloj godini je iznosila 89,2 miliona eura u cemu je crnogorski izvoz ucestvovao sa cak 76,9 miliona (uglavnom aluminijuma i proizvoda od aluminjuma).
Madarski ministar ruralnog razvoja, Sandor Fazekas istakao je dosadašnju saradnju dvije zemlje u twining programima. Prezentujuci privredni potencijal svoje zemlje istakao je cinjenicu da, iako agrar ucestvuje sa samo 5% u madarskom BDP srodne grane kojima se agrarni proizvodi procesuiraju ucestvuju u BDP-u Madarske sa cak 25%. Govoreci o crnogorskim potencijalima zakljucio je citatom nobelovca Albert Szent-Gyorgyi koji je rekao da “Svaka država je onolika koliko doprinosi opštem ljudskom razvoju”.
Od strane sekretara Odbora udruženja poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije PKCG, Lidije Rmuš, detaljno su prezentirani potencijali crnogorskog agrara.
Tokom business to busineness (B2B) dijela foruma na kojem je ucestvovalo deset madarskih i dvadestatak crnogorskih kompanija iz sektora agrara, prezentovane su djelatnosti preduzeca i razgovarano je o mogucnostima dalje saradnje.