You are here

Sa delegacijom EK o pravu intelektualne svojine

30/10/2018
Sa delegacijom EK o pravu intelektualne svojine

Delegacija Evropske komisije odgovorna za poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine, u okviru petodnevnog boravka u našoj državi, posjetila je 30. oktobra 2018. godine Privrednu komoru Crne Gore. Delegacija Evropske komisije utvrđuje ispunjenost mjerila za zatvaranje pregovora po ovom poglavlju.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, direktorica sektora za istraživanja i analize dr Nina Drakić, sekretarka Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Sanja Marković i sekretarka organa Komore Lidija Golubović. Delegaciju Evropske komisije predstavljali su Max Philipp i eksperti iz Zavoda za intelektualnu svojinu Danske Michael Poulsen i Kenny Right.

Predstavnici Evropske komisije su saopštili da je cilj posjete utvrđivanje stanja prava intelektualne svojine, kako sa aspekta sprovođenja, tako i sa aspekta zaštite. Eksperti Evropske komisije su održali sastanake sa predstavnicima Ministarstva ekonomije, Zavoda za intelektualnu svojinu, Državnog tužilaštva, Tržišne inspekcije, dok su u planu posjete Upravi carina, Upravi policije i organizacijama za kolektivnu zaštitu autorskih i srodnih prava, nakon čega će biti sačinjen izvještaj koji će proslijediti Evropskoj komisiji i državama članicama.

Potpredsjednica Filipović upoznala je sagovornike o načinu učlanjivanja u Privrednu komoru, te da je, Između ostalog, ova asocijacija uključena u izradu zakona i drugih propisa, prati njihovu implementaciju i daje predloge za njihove izmjene i/ili dopune.

U Komori se organizuju sastanci na kojima privrednici iznose sugestije i predloge koje Komora proslijeđuje donosiocima odluka.

Članovi Odbora udruženja špeditera su tokom sjednice na kojoj je jedna od tema bila i intelektualna svojina iznijeli primjedbe koje se tiču Carinskog zakona koji uređuju odgovornost carinskih posrednika (čl. 6a i 47). Primjedbe predstavnika turističke privrede se odnose na velike takse koje izdvajaju za organizacije za kolektivnu zaštitu autorskih i srodnih prava. Oni prepoznaju značaj zaštite autorskih prava i očekuju da će uskoro ovo pitanje pitanje biti uređeno na adekvatniji način.

Privredna komora Crne Gore ima prepoznatljivu ulogu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Zastupa interese privrede u pregovorima i informiše članice o pravima i obavezama iz integracionog procesa. Komora ima predstavnike u 26 poglavlja. Članovi pregovaračkih grupa su predstavnici Stručne službe Komore i pojedini privrednici koji aktivno učestvuju u radu organa i tijela Komore.

Filipović je istakla da Komora ostvaruje sadržajnu i dobru saradnju sa Zavodom za intelektualnu svojinu, Ministarstvom ekonomije, Upravom carina i Upravom za inspekcijske poslove sa kojima organizuje okrugle stolove, seminare i radionice na temu prava intelektuane svojine.

Kao proizvod kontinirane i dobre saradnje Komora i Zavod za intelektualnu svojinu su prilikom obilježavanja 10 godina postojanja Zavoda u maju 2018. godine potpisali sporazum o saradnji. Tom prilikom je organizovan i okrugli sto na temu "Jačanje konkurentnosti proizvoda kroz primjenu intelektualne svojine i modela šema kvaliteta".

Privredna komora Crne Gore prepoznaje da zaštita intelektualne svojine podstiče proizvodnju što potvrđuje registracijim kolektivnog žiga "Dobro iz Crne Gore" kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Osnovni cilj registrovanja kolektivnog žiga je prepoznatljivost, kvalitet i uspješan plasman crnogorskih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.

Predstavnike Evropske komisije je interesovalo koji su najveći problemi u zaštiti intelektualne svojine. Potpredsjednica Filipović je istakla da je evidentan veliki napredak na polju zaštite intelektualne svojine te da danas, zahvaljući velikim naporima svih institucija koje djeluju u ovoj oblasti, ima mnogo manje krivotvorene robe u odnosu na period prije 10 godina.

Na sastanku je najavljeno da Pivredna komora razmatra mogućnost osnivanja Centra za inovativnost.