You are here

O Komori

Privredna komora Crne Gore – privredna asocijacija bogate tradicije, nezavisna, stručna, kreativna, inventivna i nadasve autoritativna, zastupa interese svih privrednika radi privrednog i sveukupnog razvoja države Crne Gore.

Misija
Privredna komora Crne Gore, radi privrednog razvoja koji je zajednička misija svih njenih članica, djelovanje usmjerava i ostvaruje kroz:
• zastupanje opšteg interesa privrede i svih privrednih subjekata;
• omogućavanje preduzećima da učestvuju u upravljanju privredom i time očuvaju svoju slobodu;
• podsticanje proizvodnje u privredi;
• prezentovanje poslovnih mogućnosti u inostranstvu;
• njegovanje poslovnog morala i običaja.

Nadležnosti
Komora obezbjeđuje ostvarivanje i unapređivanje zajedničkih interesa svojih članova, učestvuje u donošenju privredno-sistemskih i mjera ekonomske politike iz nadležnosti države davanjem prijedloga i stavova po određenim pitanjima od interesa za poslovanje i razvoj tržišne privrede;
• daje mišljenje na prijedloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju poreski sistem i mjere ekonomske politike;
• zastupa i predstavlja zajedničke interese svojih članova pred državnim organima i obavlja stručne poslove koje joj povjeri Vlada i državni organ;
• pruža stručnu pomoć članovima Komore, naročito u oblasti marketinga, povezivanja privrede i nauke uvođenjem nove tehologije;
• organizuje informacioni sistem za potrebe svojih članova, vodi informativni registar o poslovanju, raspoloživim kapacitetima u  pojedinim granama privrede i o njihovim proizvodnim programima;
• doprinosi razvoju i unapređenju preduzetništva i profitabilnom privređivanju;
• doprinosi jačanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
• doprinosi suzbijanju monopolističkog položaja privrednih subjekata i monopolističkih tendencija na tržištu;
• stvara uslove za dogovaranje privrednih subjekata i susreta, radi utvrđivanja i zauzimanja zajedničkih stavova i prijedloga, razmjene iskustava i uspostavljanja poslovnih veza;
• pruža pomoć članovima u rješavanju njihovih sporova;
• obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Poslovi i zadaci
• obezbjeđuje ostvarivanje i unapređivanje zajedničkih interesa svojih članova;
• stvara ambijent za razvoj tržišne privrede;
• učestvuje u izradi programa pridruživanja i uključivanja u EU;
• pomaže članovima u radu na uvođenju standarda EU;
• radi na edukaciji i obrazovanju kadrova za potrebe privrede;
• pruža informacije svojim članovima radi pronalaženja potencijalnih partnera na inostranom tržištu i povezivanju sa stranim partnerima;
• razvija informacioni sistem i poslovno povezivanje;
• organizuje aktivnosti iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom na promociji roba i usluga, ekonomskoj propagandi, organizovanju sajmova, razvijanju spoljnotrgovinske mreže, realizaciji spoljnotrgovinskih poslova;
• informiše privredne subjekte u vezi sa uslugama uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom i u vezi sa primjenom QMS-a u privredi;
• pruža pomoć članovima u rješavanju sporova putem sudova koji su obrazovani pri Komori kao nezavisni organi koji su samostalni u odlučivanju.