You are here

Analiza finansijskih izvještaja i donošenje poslovnih odluka

08/12/2021

Privredna komora Crne Gore organizovala je 8. decembra 2021. godine seminar „Analiza finansijskih izvještaja u funkciji donošenja poslovnih odluka“.

Događaj je realizovan u okviru manifestacije Dani obrazovanja i učenja odraslih, koja se održava od 15. novembra do kraja decembra.

- Poslovne odluke na finansijskom tržištu donose se na bazi istinitih i objektivnih informacija, koje moraju biti predmet posebne finansijske analize. Osnovni instrumenti analize su brojevi od kojih su najznačajniji racio brojevi ili pokazatelji, kojima će biti posvećena posebna pažnja – kazao je u uvodnoj riječi dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore. On je objasnio da je cilj finansijske analize da kvalitativno ocijeni finansijski, imovinski i prinosni položaj preduzeća.

Perazić je iskoristio priliku da učesnike seminara obavijesti da Komora, u saradnji sa domaćim i stranim partnerima, realizuje projekat „Dualmon“ – uvođenje dualnog oblika obrazovanja u visokom obrazovanju. Cilj ovog projekta je pružiti podršku različitim potrebama i interesima: studenata, kompanijama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji, kao i dati preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori. U okviru ovog projekta urađena je komparativna analiza rješenja sistema dualnog obrazovanja u zemljama EU, koja će biti dostavljena putem maila, te link sa upitnikom o analizi potreba crnogorske privrede za ovakvim modelom studiranja.

Predavač, dr Milan Lakićević je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a kao gostujući predavač angažovan je i na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Autor je više od 60 naučnih i stručnih radova, kooautor dvije knjige i učestvovao je u izradi velikog broja projekata i studija koje je realizovao Ekonomski fakultet. Član je Savjeta za visoko obrazovanje i predsjednik revizorskog odbora Elektroprivrede Crne Gore.

On je kazao da analiza predstavlja naučni metod raščlanjivanja (razlaganja) i objašnjenja neke složene statičke ili dinamičke pojave. Takva pojava, dodaje on, je finansijski izveštaj preduzeća.

- Analizom se utvrđuje zašto je rezultat upotrebe resursa takav kakav jeste, koji su uzroci i posljedice i kako dalje, a finansijski izvještaji predstavljaju odgovornost menadžmenta preduzeća- istakao je on.

Prema njegovim riječima, bilans ili finansijski izvještaj jeste računovodstvena, poslovno-finansijska, statistička, ekonomska i društvena pojava.

- Zbog značaja informacija koje sadrže bilansi, za poslovno odlučivanje kako internih tako i eksternih korisnika, izvršena je harmonizacija forme i sadržaja bilansa - kazao je Lakićević, ističući u tome važnu ulogu Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

On je istakao da je cilj finansijskih izvještaja da se obezbijede informacije o finansijskoj poziciji, rezultatima poslovanja, tokovima gotovine entiteta i promjenama na kapitalu, koje su korisne za donošenje ekonomskih odluka šireg kruga korisnika. Finansijski izvještaji takođe pokazuju rezultate koje je ostvarilo rukovodstvo u upravljanju resursima koji su mu povjereni.

Kompletan set finansijskih izvještaja uključuje: bilans stanja (izvještaj o finansijskoj poziciji na kraju perioda) , bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu za period), izvještaj o promjenama na kapitalu za period i o novčanim tokovima (tokovima gotovine), te napomenu uz finansijske izvještaje.

Lakićević je naveo da finansijski položaj preduzeća primarno determiniše njegove mogućnosti finansiranja i predstavlja finansijsko stanje ili finansijsku situaciju.

- Finansijska situacija je uži pojam od finansijskog položaja i njime se uglavnom označava novčano stanje preduzeća  - kazao je on.

Dodao je da se ocjena finansijskog položaja preduzeća zasniva na: analizama finansijske ravnoteže, pasive sa aspekta vlasništva, zaduženosti, mogućnosti održavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala u uslovima inflacije, te reproduktivne sposobnosti.

Tokom seminara ocjena finansijskog, imovinskog i prinosnog položaja izvedena je na bazi tradicionalnog metoda prof. dr Jovana Rodića, a bilo je riječi i o predikativnom modelu za predviđanje bankrotstva kompanija.

Naredni događaj Privredna komora organizuje u saradnji sa Upravom prihoda i carina Crne Gore, u srijedu 15. decembra 2021. godine na temu „Registar stvarnih vlasnika pri Centralnom registru privrednih subjekata“.