You are here

Ključne vještine za upravljanje ljudskim resursima

10/05/2019

Privredna komora Crne Gore je 10. maja 2019. godine, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala prezentaciju Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

Prezentacija je bila namijenjena menadžerima koji žele da unaprijede procedure upravljanja ljudskim resursima u organizacijama, te vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća.

Uvodničari su bili prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore, Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove, dok je program prezentovala Sonja Vojinović, načelnica Odsjeka za analizu, planiranje i razvoj Sektor za obuku i razvoj kadrova u toj instituciji.

Predstavnik Komore Mladen Perazić je kazao da je skup organizovan zbog potrebe za daljim razvojem svih faktora koji utiču na kreiranje ambijenta i koji je neophodan da bi se unapređivali kapaciteti ljudskih resursa u tranzicionim zemljama kao što je Crne Gora.

- U ovom procesu treba pokloniti posebnu pažnju ključnim pitanjima razvoja kadrova i rukovodećih struktura. Izazovi na radnom mjestu rukovodilaca su sve brojniji i složeniji, naročito u procesu pristupanja Evropskoj uniji – kazao je Perazić.

On je kazao da je u Crnoj Gori, uz pomoć eksperta iz Velike Britanije, kreiran prvi akreditovani program obrazovanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima koji je koordinirala Uprava za kadrova. Program čine četiri tematske cjeline i 25 tema. Cjeline su podijeljene na: ključne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, zakonodavstvo u oblasti upravljanja ljudskim resursima, postupanje prema zaposlenima i menadžment ljudskih resursa i podrška upravljanju ljudskim resursima.

Realizovan je jedan ciklus ovog programa koji je trajao četiri mjeseca. Ocijenjeno je da je riječ o zaokruženoj edukativnoj cjelini i učesnici su veoma zadovoljni novim pristupom u realizaciji obuka, te da su stečena znanja i vještine primjenljivi u praksi.

Jadranka Đurković je kazala da je u crnogorskim državnim organima centralizovan način upravljanja ljudskim resursima.

- Proces evropskih integracija će nas dovesti do decentralizacije u ovom procesu i zato moramo raditi na tome da u svakom organu imamo snažnu jedinicu za upravljanje ljudskim resursima – rekla je Đurković.

Uprava za kadrove je, naglašava, pokretanjem ovog akreditovanog programa izašla u susret potrebama tržišta koje nijesu bile adekvatno obuhvaćene akademskim programima.

- Smatramo da ćemo akreditovanim programima pomoći službenicima da bolje rade. Moramo voditi računa o kadrovima, uvesti novu organizacionu i motivacionu klimu. Samo zadovoljan zaposleni može postići dobre rezultate u radu – kazala je Đurković.

Cilj Uprave za kadrova da ovaj program prođe oko 200 učesnika do kraja 2020. godine.

- Moramo da mijenjamo svijest i da sa kadrovskog pređemo na upravljanje ljudskim resursima – zaključila je ona.

Pored pomenutog, Uprava za kadrove realizuje i programe koji se odnose na strategijsko planiranje, etiku i integritet kao i iz oblasti finansija koji će rezultirati sticanjem međunarodnog sertifikata iz računovodstva i revizije. Pripremiće i program o liderstvu, namijenjen rukovodiocima

Prezenterka Sonja Vojinović je kazala da je cilj predstavljanja Programa da motiviše učesnike skupa da budu njegovi polaznici i unaprijede znanja i vještine iz oblasti koja se bavi najvrednijim, ljudskim resursom. Cilj Uprave je da ovim programom obezbijedi primjenu standarda iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i na taj način omogući pravilnu primjenu službeničkog sistema koji će se zasnivati na evropskim standardima i principima.

- Riječ je o prvom programu u Crnoj Gori pa i regionu koji u ovoj mjeri omogućava menadžerima za upravljanje ljudskim resursima da se edukuju pojedinačno iz svake aktivnosti koja obuhvata ovaj proces uključujući: zapošljavanje i selekciju, procjenu potreba za daljim stručnim usavršavanjem, ocjenjivanjem, mentorstvom uz osvrt na kompetencije i njihovu primjenu, osvrćući se na kompletni zakonodavni okvir koji se tiče oblasti upravljanja ljudskim resursima, zaštitu na radu, zaštitu ličnih podataka, mobing, administrativne procedure – pojasnila je Vojinović.

Programom su obuhvaćene i sve vještine neophodne za obavljanje poslova menadžera integriteta: vještine upravljanja, apsentizam, integritet zaposlenih, upravljanje timskim radom, motivacija, medijacija, upravljanje promjenama, vremenom i stresom. Obrađene su i teme koje svakako daju podršku za obavljanje svakodnevnih zadataka a tiču se strateškog planiranja, uloge IT sistema, izrade izvještaja i poslovnih prezentacija.

Vojinović naglašava da će, pored državnih i lokalnih službenika i namještenika, programom ubuduće biti obuhvaćene i druge ciljne grupe, s obzirom na saradnju Uprave za kadrove sa drugim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima upravljanja ljudskim resursima.