You are here

Platna obligacija banke - seminar

01/04/2014

Seminar na temu: Novi trendovi u međunarodnom prometu - novi instrument plaćanja – Platna obligacija banke - BPO, održan je u organizaciji Privredne komore Crne Gore.

U međunarodnom trgovinskom prometu i izvoznik i uvoznik su izloženi raznim rizicima. Neophodno je mnogo znanja, pažnje, informisanosti i dobre komunikacije sa izabranom bankom da bi se izbjegli rizici ili da se na najbolji način zaštiti od istih. Nema uspješno završenog spoljnotrgovinskog posla bez uspješno završene finansijske konstrukcije tog  posla. Zato, svaki ugovor o trgovini sadrži tzv. “finansijsku klauzulu” u kojoj se do detalja navodi izabrani mehanizam plaćanja sa dokumentima koja najbolje štite od pretećih rizika.

Najveći rizik za prodavca - izvoznika je da izveze ugovorenu robu odnosno izvrši ugovorenu uslugu, a kupac – uvoznk ne izvrši plaćanje na ugovoreni  način. Ovom riziku izvoznik je izložen uvijek u slučaju da ugovori mehanizam plaćanja “open account” (na otvoreno) ili inkaso, bez ikakve druge zaštite (avalirane mjenice banke, garancije, stendbaj akreditiva).

Da bi spoljnotrgovinac bio siguran da je na najbolji način  sačinio „finansijsku klauzulu“, mora obavezno, prije potpisivanja ugovora sa stranim partnerom, da provjeri kod svoje banke da li je sve dobro zapisano kao što je i želio i da li je odabrao adekvatan mehanizam plaćanja.

Najveći rizik za kupca – uvoznika je da unaprijed plati poručenu robu, a prodavac istu ne isporuči ili isporuči manju količinu ili isporuči robu lošijeg kvaliteta. Kupac mora znati koja dokumenta da ugovori sa svojim partnerom, jer se samo dobrim dokumentima štit od rizika kojima je izložen.

Analize Međunarodne trgovinske komore pokazuju da će rast spoljnotrgovinskih transakcija do 2020. godine biti skoro 8%  i da 80% međunarodne trgovine čine „open account“ transakcije, a na raspolaganju su različiti sigurniji mehanizmi plaćanja. Svaki od mehanizama ima svoje prednosti i mane, ali se mora znati da ako želimo veću sigurnost, mehanizam plaćanja je relativno skuplji, a ukoliko sigurnost plaćanja nije prioritet, može se koristiti jeftiniji i jednostavniji mehanizam.

„Open account“ je najnesigurniji mehanizam plaćanja za izvoznika, a za uvoznika najpovoljniji.  (Buy now – Pay Later) Izvoznik praktično  kreditira uvoznika  s tim da mu ovaj plati izvezenu robu odnosno izvršenu uslugu 30, 60, 90 dana od određenog datuma, npr. od datuma otpreme. Ovaj mehanizam plaćanja se koristi u međunarodnom prometu samo kada se ima puno povjerenje u uvoznika i više je u praksi kada je u pitanju unutrašnji promet.

Imajući u vidu kretanja i promjene na globalnom nivou, finansijsku krizu koja i dalje traje, banke moraju ponuditi klijentima inovativne usluge, nove mehanizme u cilju smanjenja rizika poslovanja, smanjenja troškova svojim klijentima, a povećanja efikasnosti poslovanja i novih izvora za finansiranja trgovine.

Slijedeći taj trend, Medjunarodna trgovinska komora u Parizu (ICC Paris) – Komisija za bankarsku tehniku i praksu,  je sebi postavila ambiciozan cilj da uvede jedan inovativan način podrške „open account-u“ i za spoljnotrgovinske partnere učini sigurnijim trgovinske transakcije preko njihovih banaka. Ovaj novi instrument BPO – Bank Payment Obligation –  Platna Obligacija Banke će omogućiti uvoznicima i izvoznicima da u lanac trgovinske transakcije uključe svoje odabrane banke. Na bazi standardizovanih poruka (ISO 20022) i prethodne provjere podudarnosti podataka  od strane SWIFT-a, ovaj novi instrument će ubrzati finansijske transakcije i biti dodatni instrument finansiranja malih i srednjih preduzeća.

U Platnu obligaciju banke (BPO) je ugrađena najbolja praksa sa dokumentarnim akreditivima i open accoint-om. To je instrument između akreditiva i open account/a (elektronski akreditiv). Usvojena su i Pravila za ovaj instrument URBPO 750 – Uniform Rules for Bank Payment Obligation, Version 1.0. koja su prevedena na srpski jezik i zahvaljujući Nacionalnom odboru ICC Serbia, objavljena dvojezčno.

Dakle, Platna obligacija banke - BPO pravila, su nova rješenja koje je Međunarodna trgovinska komora dala kao odgovor na nove tržišne potrebe. Definisana u cilju promjena finansijskih transakcija u trgovini, BPO je neopoziva obaveza jedne banke prema drugoj da će se plaćanje obaviti određenog datuma.To je alternativni instrument za izmirenje obaveza u trgovini, kreiran da dopuni postojeća rješenja, a ne da ih zamijeni. Pravila su jednoglasno usvojena u aprilu, 2013. na sastanku Bankarske komisije Međunarodne trgovinske komore, a njihova primjena je počela od 1. jula 2013. godine.
 
Platne obligacije banke (BPOs) omogućavaju bankama da ublaže rizike vezane za međunarodnu trgovinu u korist kupaca i prodavaca. One omogućavaju fleksibilne finansijske propozicije kroz vezano finansiranje, prije i poslije otpreme.
 
Izbor odgovarajućeg platnog mehanizma i instrumenta je izuzetno važan i zbog toga je ovaj seminar bio prava prilika da se učesnici detaljno upoznaju sa novim instrumentom i pravilima koja se na njega primenjuju, a koji je odnedavno dostupan bankama i njihovim klijentima.

Seminarom su bile obuhvaćene i teme:
• Standardizacija dokumenata i procedura
• Kako odabrati najpouzdaniji instrument i sačiniti dobru finansijsku klauzulu u ugovoru o trgovini – pomoć banke klijentu
• Plaćanje unaprijed – Cash in advance
• Dokumentarni akreditiv – Documentary Letter of Credit  
• Dokumentarni inkaso – Documentary Collection
• Na otvoreno – Open Account – Buy now, Pay later  
• “Platna obligacija banke” – Bank Payment Obligation  BPO / novi proizvod – elektronski akreditiv funkcionisanje mehanizma
• Banke učesnice u BPO
• Obaveza banke dužnika – izdavaoca BPO
• Jednoobrazna pravila za BPO (URBPO 750 usvojena 17.04.2013.)
• Pitanja iz prakse.

Predavač na seminaru bila je Cvijeta Anđelković član Komisije za bankarsku tehniku i praksu ICC Paris i Trade Finance konsultant.