You are here

Primjena pravila o transfernim cijenama

15/11/2018

Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa firmom TPA Srbija, 15. novembra 2018. godine, organizovala seminar „Primjena pravila o transfernim cijenama“.

Predavači na seminaru su bili Ana Perović i Mirela Arsić menadžeri iz - TPA Srbija.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladen Perazić kazao je da je cilj seminara upoznavanje sa pravilima o transfernim cijenama, prenos iskustava primjene ovih pravila iz drugih zemalja i pomoć poreskim obveznicima da saznaju šta ih očekuje u ovoj oblasti, te kako da se pripreme na vrijeme.

- Transferne cijene i odnosi sa povezanim licima su zbog svog uticaja na porez na dobit „goruća“ pitanja u svjetskoj ekonomiji, a uvođenjem pravila koja se na njih odnose u zakonske propise zemalja u Regionu, postaju sve značajnije pitanje i na lokalnom nivou - ocijenio je Perazić.

On je istakao da će Privredna komora ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja i prenos iskustava u vezi sa pravilima o transfernim cijenama.

Polaznici su se tokom predavanja upoznali sa obavezama preduzeća u smislu primjene pravila o transfernim cijenama, zahtjevima za poreske obveznike iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica po ovom pitanju, potom o tome kako utvrditi ko su povezana lica, provjeriti i dokazati da su transferne cijene na tržišnom nivou, te da nije potrebno korigovati poresku osnovicu. Bilo je riječi o međunarodnoj praksi u ovoj oblasti i iskustvima zemalja u regionu u prvim godinama primjene ovih pravila. Govoreno je o potrebi adekvatne pripreme da bi se izbjegle kazne, te o tome šta očekivati u budućem periodu u smislu zakonskih odredbi i prakse.

Predavači su istakli da je TPA jedna od vodećih kompanija u oblasti poreskog savetovanja, računovodstva i revizije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, sa više od 20 godina iskustva.

- Transfernom se smatra cijena nastala u vezi sa transakcijama sredstava ili stvaranjem obaveza među povezanim licima – kontrolisana cijena. Zato se transferne cijene u praksi nazivaju interne, manipulativne ili interkorporacijske, jer su kontrolisane od strane povezanih lica – rekla je Ana Perović.

Ona je apostrofirala da je suština transfernih cijena izbjegavanje prelivanja profita u zemlje sa nižim poreskim opterećenjem.

- Studija transfernih cijena je važna jer se kroz nju objašnjavaju ekonomski razlozi, koji su doveli do formiranja transfernih cijena na tom nivou, što ne znači da su transferne cijene zasnovane na evazionoj namjeri. Evaziona namjera podrazumijeva da se kroz te cijene profit preliva u druge zemlje u kojima je niža poreska stopa, a time se, na nivou grupacije, ostvaruje drastično veči profit - smatra Perović.

Ona je poreskim obveznicima Crne Gore poručila da Studija transfernih cijena mora biti kvalitetna.

- To je detaljna priča o poreskom obvezniku, o konceptu njegovog poslovanja i razumijevanje poslovanja je od ključnog značaja. Poreski inspektor, čitajući studiju, upoznaje poreskog obveznika i on na kraju daje konačan sud - navela je Perović.

Da je riječ o izuzetno važnoj temi pokazuje i veliki broj učesnika seminara koji su, u interaktivnoj komunikaciji sa predavačima, postavili brojna pitanja, otvorili dileme i zatražili objašnjenja za mnogobrojne aspekte primjene pravila o transfernim cijenama u Crnoj Gori.

Predavači su najavili da će uskoro u našoj državi biti otvorena kancelarija TPA, a slične već postoje i rade u 11 zemalja.