You are here

Procjena vrijednosti preduzeća prinosnom metodom

11/05/2018

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za rad, mlade i i socijalno staranje Glavnog grada organizovala je 11. maja 2018. godine seminar “Procjena vrijednosti preduzeća prinosnom metodom”.

Seminar je namijenjen zaposlenima koji posluju u oblasti računovodstva, poreza, kontrolinga, finansija i finansijskog izvještavanja, kao i ostalima koji se bave računovodstvenim i poreskim pitanjima obračuna poreza kao i primjene novih i izmijenjenih zakonskih odredbi u svakodnevnom poslovanju (knjigovodstvene agencije, privreda, finansijske institucije, privatnici, javna preduzeća). Predavač je bio prof. dr prof. dr Milan Lakićević sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Rukovodilac Sektora za edukaciju Privredne komore dr Mladen Perazić kazao je da u savremenoj praksi strateškog menadžmenta upravljanje vrijednošću postaje jedna od okosnica donošenja najvažnijih odluka u kompanijama.

- Evaluacija imovine i kapitala postaje stalni proces koji pomaže najvišem rukovodstvu da donosi najvažnije odluke. Procjena vrijednosti kapitala sprovodi se u cilju: utvrđivanja realne tržišne vrijednosti kapitala, određivanje osnovne vrijednosti i raspona vrijednosti kapitala za potrebe aukcijske prodaje kapitala u postupku privatizacije, pripreme za dokapitalizaciju odnosno povećanje osnovnog kapitala, statusnih promena odnosno spajanja, pripajanja ili dijeljenja i odvajanja, utvrdjivanje prodajne cijene u prodaji pravnih lica u stečajnim postupcima, i slično – rekao je Perazić.

Prema njegovim riječima, pri donošenju odluke o primjeni metoda procjene, procjenjivač ima u vidu prije svega svrhu procjene i opredjeljuje se za neke od velikog broja raspoloživih metoda. Izbor metoda koji će se primijeniti u procjeni kapitala svakog konkretnog preduzeća zavisi prije svega od svrhe za koji ta procjena služi.

- Privredna komora će ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz marketing menadžmenta bez kojeg naša preduzeća neće zauzeti mjesta na tržištu koja kvalitetom proizvoda i usluga zaslužuju – zaključio je predstavnik Komore.

Vladimir Pavićević iz Sekretarijata za rad, mlade i i socijalno staranje Glavnog grada predstavio je predavača, uglednog profesora Lakićevića i istakao značaj ovih vrsta edukacija za crnogorske i privrednike Podgorice. On je najavio da će Glani grad uvijek podržavati i inicirati sve edukativne aktivnosti koje doprinose unapređenju poslovnog ambijenta.

Profesor dr Milan Lakićević je kazao da je procjena vrijednosti preduzeća postupak utvrđivanja vrijednosti njegovog kapitala.

- Kad god se donose važne poslovne odluke u preduzeću mora se sprovoditi procjena njegove vrijednosti. Na primjer, kada se akcije tog preduzeća uključuju prvi put u kotaciju na berzi, ili kada se ono restrukturira, odnosno donose strateške odluke. To je vrlo složena aktivnost koja mora da počiva na postulatima ili pretpostavkama, aspektima ili komponentama, pristupima ili konceptima, metodama ili postupcima. Postoje tri pristupa za procjenu vrijednosti preduzeća: tržišni, troškovni i prinosni. Prinosni pristup polazi od ostvarenog i planiranog rezultata, a rezultat može biti neto dobitak i neto novčani tok. U praksi se u posljednje vrijeme najčešće od prinosnih koristi metoda diskontovanja neto novčanih tokova, pri čemu postoje dvije varijante: metoda diskontovanja poslije i prije servisiranja dugova  – rekao je Lakićević.

On smatra da je za crnogorske prilike prihvatljivija varijanta diskontovanja poslije servisiranja dugova i to je aktivnost koja ima određene faze: najprije se za period od pet do osam godina projektuju neto novčani tokovi, potom se utvrdi cijena kapitala što je u stvari diskontna stopa, zatim se diskontuju neto novčani tokovi i rezidualna vrijednost (vrijednost preduzeća na kraju tog perioda) cijenom kapitala da bi se na kraju prinosna vrijednost sopstvenog kapitala preduzeća utvrdi kao zbir diskontovanih vrijednosti neto novčanog toka i reziduala.