You are here

Registracija i promjene u CRPS

24/06/2020

Privredna komora organizovala je 24. juna 2020. godine, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore, seminar na temu „Registracija i promjene u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS)“.

Predstavnici organizatora su istakli da je edukacija na ovu temu značajna za crnogorske privrednike, imajući u vidu činjenicu da proces obavljanja djelatnosti započinje postupkom registracije i izdavanjem rješenja od strane nadležnog Centralnog registra privrednih subjekata.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić naglasio je da je riječ o jednom u nizu događaja koje će Komora organizovati sa Poreskom upravom na temu tumačenja propisa iz oblasti poreske politike.

- Zakonska regulativa je podložna rapidnim promjenama, tako da primjena zakona, a i njihovo pravilno tumačenja su od krucijalnog značaja za regularno poslovanje. Veliki broj poreskih obveznika prepoznao je važnost potrebe za konsultacijama tumačenja poreske politike, te smo se zato i odlučili za organizaciju ovih događaja – rekao je Perazić.

Dijana Filipović i Sanja Bojanić, samostalne savjetnice u Poreskoj upravi, govorile su o registraciji i žalbenom postupku ukoliko je odbijena, te pojasnile određena pitanja koja nijesu u dovoljnoj mjeri regulisana Zakonom o privrednim društvima.

- Registracija privrednih društava vrši se u CRPS-u koji vodi Poreska uprava i predstavlja akt unošenja podataka o privrednom društvu iz registracione prijave u jedinstvenu bazu podataka. Na osnovu toga se izdaje rješenje o registraciji, kao dokaz da je privredno društvo registrovano. To rješenje sadrži poreski identifikacioni broj PIB privrednog društva – kazala je Dijana Filipović.

Jedinstvena baza podataka ima karakter javne isprave i dostupna je na uvid trećim licima.

Registracija je obavezna za društva kapitala i sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko i komanditno društvo, dok ortačka društva i preduzetnici nemaju ovu obavezu. Zakon o privrednim društvima je krovni koji uređuje pitanje registracije, a akt od značaja takođe je Uputstvo o radu Centralnog registra.

- Novi Predlog zakona o privrednim društvima je u skupštinskoj proceduri i njime je predviđeno uklanjanje određenih biznis barijera, kao što je rok za registraciju koji je trenutno četiri radna dana. Po novom zakonu, on će iznositi tri radna dana. Takođe se uvodi i elektronska registracija, što će u znatnoj mjeri olakšati postupak, umanjiti procedure i potrebnu dokumentaciju, kao i troškove – navela je predstavnica Poreske uprave.

Potrebne informacije koje se odnose na ovu temu zainteresovani mogu dobiti na internet adresi www.crps.me, pozivom na broj 020230858, putem e-maila crps@tax.gov.me i neposrednim dolaskom. Dokumentacija se podnosi neposredno na šalteru CRPS i poštom, u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj kopiji. Ukoliko dokumentacija nije kompletna, dostavljena u propisanoj formi ona dobija status sporne. Podnosilac može telefonom ili neposredno dobiti informacije o načinu na koji može dopuniti ili korigovati dokumentaciju. Ukoliko se to ne desi u roku od četiri dana, donosi se odbijajuće rješenje.

- Odbijajuće rješenje se donosi ako dokumentacija nije kompletna, dostavljena u propisanoj formi,podaci su nepotpuni, odnosno ako je pod istim nazivom registrovan drugi oblik obavljanja privrednih djelatnosti ili se radi o povredi nekog drugog propisa – rekla je Filipović.

Žalbeni postupak je objasnila Sanja Bojanić. Na rješenje o odbijanju, kao i o registraciji podnosilac ima mogućnost podnošenja žalbe nadležnom Ministarstvu finansija kao drugostepenom organu. Najprije se ispituje da li je žalba blagovremena, izjavljena od strane ovlašćenog lica i dopuštena, a zatim se daljim postupkom dolazi do donošenja rješenja po žalbi.

Tokom seminara je bilo riječi o dokumentaciji koja se podnosi pri osnivanju, promjeni podataka, prenosu udjela, povećanju i smanjenju kapitala, te o brisanju iz CRPS-a.