You are here

Uloga i zadaci u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti kompanije

13/12/2017

Fidelity Consulting, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Biznis akademijom Vijesti, organizovala je 13. decembra 2017. godine u Hotelu Hilton praktičnu edukaciju na temu “Revizorski odbor: Uloga i zadaci u cilju stvaranja dugoročne vrijednosti kompanije”.

 Izvršni direktor Fidelity consulting-a Miloš Vuković govorio je o efektima primjene Zakona o reviziji koji je na snagu stupio 9. januara 2017, a koji predviđa uvođenje obaveze formiranja Revizorskog odbora za sve srednje i velike kompanije koje posluju u Crnoj Gori. Vuković je predstavio misiju Fidelity consulting-a koja je, kako kaže, usmjerena na dugoročni cilj da klijentima omogući, da pored efikasnog svakodnevnog poslovanja, pripreme kompanije za buduće generacije. On je od januara 2018. najavio novu uslugu ovog privrednog društva i to vještačenja u ekonomskoj struci, kao i pripremu za NATO tendere zbog činjenice da su jedina kompanija iz ove oblasti koja posjeduje NATO kod. Inače, Fidelity Consulting je kompanija koja se bavi poslovnim savjetovanjem pravnih i fizičkih lica, kao i izradom biznis planova i investicionih elaborata.

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić govorio je o značaju objektivnih revizorskih izvještaja za dalji razvoj kompanija te o unapređenju opšte korporativne kulture koja podrazumjeva upotrebu finansijskih izvještaja u cilju planiranja aktivnosti i upravljanja rizicima. Saveljić je učesnicima prenio stavove Evropske komisije koja Revizorski odbor vidi kao moćno sredstvo koje može ojačati nezavisnost eksternih revizora i njihov autoritet u raspravama sa operativnim menadžmentom. Potpredsjednik Komore je podsjetio da istraživanja koja su rađena u Evropi dovode u direktnu relaciju postojanje Revizorskog odbora sa većom efikasnošću eksterne revizije i Nadzornog odnosno Upravnog odbora, što u konačnom znači kvalitetnije finansijsko izvještavanje, te vjerodostojnije informacije za poslovno odlučivanje.

Komparativna iskustva u funkcionisanju revizorskih odbora prezentirao je dr Branko Ljutić, redovni profesor finansija i bankarstva i ovlašćeni revizor. Govoreći o značaju Revizorskog odbora Ljutić je naglasio da je njegova nezavisnost suštinska potreba svakog preduzeća. On je definisao pojam revizije kao davanje mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih izvještaja kompanije. Takođe je istakao važnost objektivne interne revizije koja je, po novom Zakonu, obavezna sa sve velike pravne subjekte.

Na skupu su govorili i Omer Markišić, sekretar Udruženja sudskih vještaka, kao i dr Saša Zejak i to o normativnim aspektima funkcionisanja revizorskih odbora. Iskustva slučaja Agrokog za aspekta značaja revizije predstavio je Miloš Vuković.  

 

 

 

Izdvajamo