You are here

Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Arbitražni odbor za rješavanje sporova potrošača

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova predstavlja alternativni vid rješavanja sporova potrošača i trgovaca.

Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova i uloga Odbora

Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u cilju zaključenja poravnanja ili donošenja odluke, u skladu sa zakonom, sprovodi Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore koji je funkcionalno nezavisan organ.

Potrošački spor, u smislu ovog zakona, je spor koji proističe iz pravnog odnosa potrošača i trgovca.  Komora vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Odbora i obezbjeđuje prostorije i druge tehničke uslove za njegov rad. Odbor ima 10 članova od kojih se bira predsjednik i zamjenik predsjednika.

Odbor za vansudsko rješavanje  potrošačkih sporova  utemeljen je  na osnovu  Zakonu o zaštiti potrošača, kao nezavisan organ koji pruža mogućnost vansudskog rješavanje sporova između potrošača i trgovaca. U odnosu na redovni sudski postupak, postupak pred  Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova  je jeftiniji , brži,  neposredniji, manje formalan,  i kao takav  preporučljiv kod sporova manjih vrijednosti, a  koji su tipični između potrošača i trgovaca. Postupak pred Odborom može da pokrene samo potrošač.

Potrošač, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovom zanimanju ili poslovnoj djelatnosti. Trgovac, u smislu Zakona o zaštiti potrošača, je lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne ili druge komercijalne djelatnosti.

 U kojim slučajevima je preporučljivije Potrošaču da vodi spor pred Odborom nego pred Sudom?

Vansudski postupak koji vodi Odbor je jeftin, neformalan, neposredan, brz, zasnovan na uspostavljanju korektnih odnosa obje stane. U sporu odlučuje vijeće, sastavljeno od tri člana. Predsjednik Odbora imenuje dva člana Vijeća sa liste članova Odbora, a imenovani članovi Vijeća sporazumno imenuju trećeg člana koji će obavljati funkciju predsjednika Vijeća.  Odluka Vijeća ima snagu pravosnažne sudske presude i izvršna je, ako je trgovac prije ili poslije početka postupka izjavio da prihvata odluku Odbora kao obavezujuću. Ako je trgovac prije pokretanja postupka izjavio da ne prihvata obaveznost odluke Odbora, Vijeće donosi preporuku. Preporuka ne utiče na pravo potrošača da traži zaštitu svojih prava u sudskom postupku. Protiv neobavezujuće odluke Vijeća ne može se izjaviti žalba ni tužba za poništaj, kao ni drugi pravni lijek. Tužba za poništaj dozvoljena je samo protiv obavezujuće odluke.

 Troškovi postupka

Svaka stranka u postupku plaća svoje troškove. Međutim, ukoliko se radi o obavezujućoj odluci po kojoj je trgovac izgubio spor, trgovac je dužan da potrošaču naknadi troškove koje je imao u vezi sa vođenjem postupka.

Kako potrošač postupa pred Odborom?

Potrošač je dužan da, prije podnešenja tužbe Odboru, pokuša da riješi spor neposredno sa trgovcem. Ako potrošač nije pokušao da riješi spor na ovakav način, predsjednik Odbora će odbaciti tužbu potrošača.

 Postupak pred Odborom pokreće se podnošenjem tužbe. Tužba se podnosi u pisanom obliku, i sadrži:

-          ime, prezime i adresu potrošača, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika;
-          ime, prezime, odnosno naziv i adresu trgovca, ili adresu njegovog dijela ili poslovne jedinice umiješane u spor;
-          tužbeni zahtjev i dokaze na osnovu kojih se utvrđuju činjenice od značaja za rješavanje spora;
-          izjavu potrošača o pokušaju rješavanja spora putem prigovora.

Ako su dostupne, uz tužbu potrošač dostavlja isprave i dokumenta kojim se potvrđuju kojim se potvrđuje kupovina (račun o kupljenom proizvodu, ugovor o prodaji, garantni list i dr.), kao i dokaze da je prethodno iscrpio sva pravna sredstva (kopija prigovora i eventualni odgovor na prigovor trgovca). Smatra se da su ova pravna sredstva iscrpljena kada je potrošač primio negativan odgovor trgovca ili nije primio odgovor trgovca ni po isteku 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Tužba se podnosi poštom, lično u sjedištu Odbora ili u elektronskoj formi na obrascu koji se objavljuje na internet stranici Odbora.

Ako je zahtjev neosnovan ili tužba nedopuštena, odnosno tužilac propusti da je dopuni ili ispravi u određenom roku, tužba se odbija. Tužba se odbija i ako se utvrdi da predmet nije podoban za odlučivanje u postupku pred Odborom.

 Zahtjev se može smatrati nepodobnim za rješavanje u postupku pred Odborom, ako:

1) se radi o izrazito pravno ili činjenično složenom sporu;
2) se zahtijeva detaljno ispitivanje svjedoka;
3) je naknada za mišljenje vještaka koje je neophodno za donošenje odluke znatno nesrazmjerna vrijednosti zahtjeva.

Izdvajamo