You are here

Mišljenje Ministarstva rada o radu na određeno

25/12/2013
Zakon o radu

Povodom izraženog interesovanja privrednika o primjeni normi Zakona o radu koje se odnose na rad na određeno vrijeme prenosimo 

Mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja

Izmjenama i dopunama člana 25 Zakona o radu („Sl.list CG“ 49/08 i 69/11 i 68/12), koji je u primjeni od 22.12.2013.godine, utvrđeno je da se ugovor o radu može zaključiti na  određeno vrijeme radi obavljanja poslova čije je trajanje iz objektivnih razloga unaprijed određeno ili je uslovljeno nastupanjem okolnosti ili događaja koji se nijesu  mogli predvidjeti.

Poslodavac sa istim zaposlenim ne može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1 ovog člana ukoliko je njihovo trajanje, neprekidno ili sa prekidima duže od 24 mjeseca.

Prekid kraći od 60 dana ne smatra se prekidom u smisli stava 2 ovog člana.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ugovor o radu na određeno vrijeme može trajati i duže od 24 mjeseca samo ako je to potrebno zbog zamjene privremeno odsutnog zaposlenog, obavljanja sezonskih poslova ili rada na određenom projektu do okončanja tog projekta, u skladu sa zakonom o kolektivnom ugovorom.

Kada je u pitanju stav 3 ovog člana koji se odnosi na prekid rada sa zaposlenim u okviru utvrđenog roka (od 24 mjeseca), intencija zakonodavca je bila da zaštiti kako zaposlenog tako i poslodavca, u slučaju nepredviđenih okolnosti  koje utiču na zastoj u radu poslodavca bez krivice zaposlenih.

Na osnovu citiranih odredbi zakona, mišljenja smo da nema zakonskog osnova da poslodavac sa istim zaposlenim koji je radio neprekidno 24 mjeseca, nakon  60 dana poslije prekida radnog odnosa ponovo zaključi ugovor o radu na određeno vrijeme  na istim ili drugim poslovima.