You are here

Razmatranje odredbi Nacrta zakona o upravljanju otpadom

23/06/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovala je 23. juna 2021. godine okrugli sto na temu „Razmatranje odredbi Nacrta zakona o upravljanju otpadom“.

Uzimajući u obzir pravnu tekovinu Evropske unije koja se od donošenja postojećeg Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. list CG", br. 64/11, 39/16) značajno promijenila, bilo je neophodno  izraditi novi Zakon o upravljanju otpadom. Na bazi iskustva i dosadašnjeg sprovođenja, novi Zakon će značajno unaprijediti zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od štetnih uticaja proizvodnje i upravljanja otpadom, omogućiti efiksano upravaljanjem resursima i klasifikaciju i planiranje otpada, te samim tim olakšati krajnjim korisnicima sprovođenje ovog zakona.

- Dalja transpozicija evropskih direktiva je važan segment integracionih procesa Crne Gore. Ovaj okrugli sto smo organizovali u cilju upoznavanja relevantnih subjekata u Crnoj Gori sa obavezama koje predviđa Nacrt zakona o upravljanju otpadom, posebno sa aspekta novih obaveza za privredu – kazala je Slavica Pavlović, direktorica Sektora udruženja Privredne komore.

Igor Jovanović, rukovodilac Direkcije za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kazao je da upravljanje otpadom predstavlja značajnu temu i veliki izazov ne samo za Crnu Goru već i cijeli svijet.

- Evropske direktive u ovoj oblasti su prepoznate kao teške i traže posvećen rad da bismo se usaglasili sa njihovim zahtjevima - kazao je Jovanović.

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu je urađeno mnogo na harmonizaciji sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti, kao i u infrastrukturnom smislu u Podgorici i na primorju, dok je na  sjeveru započeta infrastrukturna izgradnja.

- Nadamo se da ćemo za godinu i po moći da se pohvalimo infrastrukturom za upravljanje otpadom na sjeveru Crne Gore – kazao je Jovanović.

Smatra da je potrebno unaprijediti inspekcijski nadzor u ovoj oblasti i razviti informacioni sistem, jer se bez njega i adekvatne baze podataka ne mogu planirati aktivnosti na pravi način.

Veoma važan segment u oblsti upravljanja otpadom je razvoj ekološke svijesti građana, jer je bez toga uzaludno donošenje bilo kog zakona – smatra Jovanović.

Govoreći o novom  Zakonu o upravljanju otpadom, naveo je da se njegovo donošenje planira do kraja godine.

Tokom okruglog stola razmotrene su nedoumice privrednika u vezi sa impementacijom evropskih direktiva koje su prenijete u Nacrt, a posebno su se istakle one koja su uputili Pivara Trebjesa, Uniprom KAP, Garmin, Ćistoća Podgorica, Merkator CG, Farmegra, Plantaže, te Vodovod i kanalizacija Podgorica.

Privrednici su između ostalog istakli kao izazov to što Crna Gora nema državnu deponiju za skladištenje opasnog otpada. Predstavnici države vide mogućnost izgradnje pomenute deponije iz projekta koji bi se finansirao sredstvima Svjetske banke, a rješenje takođe vide u izvozu otpada.

Privrednici ocjenjuju da je za implementaciju Zakona neophodno unaprijediti komunalnu infrastrukturu i opredijeliti značajnu finansijsku podršku.

Tokom diskusije je posebno apostrofirana potreba povećanja reciklaže i formiranja reciklažnih dvorišta od strane lokalnih uprava, kao i uspostavljanja sistema proširene odgovornosti u planu upravljanja otpadom.

Predlogom novog zakona o upravljanju otpadom, uvodi se proširena odgovornost proizvođača koja znači direktno sprovođenje načela „zagađivač plaća“. Predviđeno je da privredna društva i preduzetnici, koji uvoze ili proizvode određene proizvode koji nakon upotrebe postaju otpad, budu obuhvaćeni režimom proširene odgovornosti proizvođača. Takozvana „Šema proširene odgovornosti proizvođača“ uspostavlja se za električnu i elektronsku opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume i ambalažu, osnivanjem organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada. Svaki od proizvođača biće dužan da sprovodi obaveze iz šeme proširene odgovornosti.

- Najvažnije od svega je da uđemo u proces proširene odgovornosti. Na ovaj način ćemo između ostalog riješiti i problem upravljanja otpadnim gumama – kazao je Jovanović.

On je kao poseban problem istakao paljenje guma, istakavši da će u njegovom rješavanju ključnu ulogu imati inspekcije uz asistenciju policije.

- Potrebna je bliska saradnja opština i države u upravljanju otpadom. Privreda se intenzivnije mora uključiti u ovaj proces i to je poruka Evropske unije – istaknuto je skupu.

Bilo je riječi i o depozitnom sistemu kao rešenju za reciklažu ambalažnog otpada koji garantuje visoke stope reciklaže materijala, pa je zbog toga preporučen u strateškim dokumentima mnogih međunarodnih organizacija. Depozitni sistem bi predstavljao značajan izdatak, tako da Nacrt zakona nije predvidio njegovu obaveznu primjenu, već je ostavljeno privrednicima da o tome odluče, o čemu je bilo polemike na skupu.

Sa okruglog stola je upućen poziv svim privrednim subjektima da pošalju dodatna pitanja resornom ministarstvu u pisanoj formi na koja će dobiti odgovor u najkraćem roku.