You are here

Seminar “Primjena novog Zakona o radu”

27/05/2021

Privredna komora Crne Gore organizovala je 27. maja 2021. godine seminar na temu „Primjena novog Zakona o radu“.

Predavać je bio mr Zoran Ratković, koji je skoro cijelu svoju karijeru proveo u organima državne i lokalne uprave posvećen radnom zakonodavstvu.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić, podsjetio je u pozdravnoj riječi da se novi Zakon o radu primjenjuje od 2020. godine.

- Cilj donošenja Zakona je da odgovori na brojne izazove funkcionisanja savremene ekonomije i tržišta rada, a prije svega u sferi što potpunijeg uređivanja odnosa između poslodavaca i zaposlenih, novog zapošljavanja, suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada, zaštite prava zaposlenih i poslodavaca – rekao je Perazić.

Tokom seminara je bilo riječi o fleksibilizaciji na tržištu rada (zasnivanju, trajanju i prestanku radnog odnosa – otkazu ugovora o radu), zatim o aneksu ugovora o radu, godišnjem odmoru, prekovremenom radu i preraspodjeli radnog vremena, institutima koji mogu da budu od velike koristi u susretu ljetnjoj turističkoj sezoni.

Ne postoji ni jedna zemlja u okruženju, kao ni zemlja Evropske unije, koja je na tako transparentan način, sa toliko visokim stepenom saglasnosti, u socijalnom dijalugu, Vlade i socijalnih partnera – poslodavaca i sindikata, donijela NOVI Zakona o radu, kao što je to učinila Crna Gora, kazao je predavač Ratković, apostrofirajući da su u izradi ovog akta učestvovale sve strukture crnogorskog društva.

Govoreći o fleksibilnosti zasnivanja radnog odnosa koja je rezultat novog Zakona, Ratković ističe da sada poslodavac sa zaposlenim može da zasnuje radni odnos na brz, jednostavan i efikasan način, bez administrativnih barijera.

- Postojećim odredbama poslodavac u realnom sektoru nema obavezu javnog oglašavanja slobodnog radnog mjesta već je u obavezi, da u skladu sa posebnim zakonom, prijavi slobodno radno mjersto zavodu za zapošljavanje – pojašanjava on.

Izuzetak ovom pravilu su javna preduzeća, odnosno privredna društva, javne ustanove i druge javne službe, čiji su osnivači država ili lokalna samouprava koja su dužna da oglase slobodna radna mjesta, da obavijeste učesnike o ishodu oglasu, kao i mogućnost da u određenom roku ponište oglas. Oglas ne može da traje kraće od tri dana.

Novim Zakonom o radu predviđena je mogućnost da zaposleni može biti privremeno raspoređen na druge odgovarajuće poslove, bez aneksa ugovora o radu, na osnovu pisanog naloga, najduže 30 dana u period od 12 mjeseci.

- Za ovu odredbu zakonodavac se opredijelio zbog potrebe poslodavaca da u hitnim slučajevima mogu na brz i efikasan način rasporediti lice koje je već u random odnosu kod poslodavca, bez  procedure davanja ponude i zaključivanje aneksa ugovora o radu, jer se radi o hitnim slučajevima i zadržava istu zaradu ako je povoljnija – naveo je predavač.

Novim Zakonom o radu na drugačiji način je propisan način zasnivanja radnog odnosa. Radni odnos se zasniva Zaključivanjem ugovora o radu i stupanjem na rad. Nije dovoljno samo da se zaključi ugovor o radu već je zaposleni obavezan i da stupi na rad.

Takođe, jedna od novina Novog zakona o radu je obaveza poslodavca da zaposlenom na dan stupanja na rad uruči jedan primjerak ugovora o radu.

- Do sada to nije bila praksa pa su se, ne rijetko, dešavale situacije da zaposleni potpiše ugovor o radu a da mu ga poslodavac ne uruči. Ubuduće, poslodavac će biti u obavezi, nadležnom organu  - Inspekciji rada, da pruži dokaz da je zaposlenom i uručio ugovor o radu, isto kao što je u obavezi da zaposlenom uruči kopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje – rekao je Ratković.

Ugovor o radu se zaključuje prije stupanja na rad. Izuzetno, u slučaju da to poslodavac ne učini smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. Poslodavac je dužan da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme u roku od pet dana.

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme je izuzetak. Poslodavac sa istim zaposlenim ne može zaključiti jedan ili više ugovora o radu ukoliko je njihovo trajanje neprekidno ili sa prekidima duže od 36 mjeseci.

Novim Zakonom o radu predviđena je mogućnost da se zaključi ugovor o radu, odnosno zasnuje radni odnos sa zaposlenim van prostorija poslodavca kad to dopušta priroda posla – rad na daljinu i rad od kuće.

Novim Zakonom o radu taksativno su nabrojani opravdani razlozi za otkaz ugovor o radu od strane poslodavca, bez vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti,  kao i u drugim slučajevima predviđenim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

- Ovim odredbama je omogućeno poslodavcima da za neodgovorne zaposlene ,koji su  učinili težu povredu radne obaveze, otkažu ugovor o radu bez prethodno vođenog postupka utvrđivanja odgovornosti –navodi Ratković.

Teret dokazivanja je novi institut u Novom Zakonu o radu koji je u potpunosti usaglašen sa Direktivama Evropske komisije koje se tiču diskriminacije.

Odredbom člana 142 propisano je da u slučaju spora iz radnog odnosa, teret dokazivanja je na licu koje smatra da mu je neko pravo iz radnog odnosa povrijeđeno, odnosno koje pokreće spor.

Skupu je u sali i putem online platforme pratilo više od 150 zainteresovanih učesnika.