You are here

Akti o regulisanim komunalnim djelatnostima

10/07/2018

Radni tekstovi metodologije za određivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti i pravila o licencama za njihovo obavljanje bili su tema sastanka organizovanog u Privrednoj komori 10. jula 2018. godine.

U radu skupa koji je vodio potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Danilo Gvozdenović, učestvovali su predstavnici Regulatorne agencije za energetiku, Ministarstva održivog razvoja i turizma, crnogorskih opština i vodovodnih preduzeća. Razmotrena su dva podzakonska akta vrlo značajna za komunalnu djelatnost i to u susret javnoj raspravi koja će o njima biti organizovana.

Potpredsjednik Gvozdenović je pojasnio da je cilj ovog stručnog skupa bio da se predstavnicima jedinica lokalne samouprave predstave metodološka i regulatorna pravila iz nacrta akata, sa osvrtom na rješenja koja predviđa Zakon o komunalnim djelatnostima.

On je podsjetio da je u Privrednoj komori Crne Gore već održan jedan radni sastanak na ovu temu gdje su akta prezentovana predstavnicima preduzeća iz komunalnih djelatnosti.

U ime predlagača govorili su predsjednik Odbora RAE Branislav Prelević, član Odbora Dragutin Martinović,  Milica Petrović i Dragana Bjelobrković Vukčević .

Branislav Prelević je istakao da je u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Regulatorna agencija za energetiku bila dužna da kao regulator pripremi ova dva nacrta akata, kao i pravila o standardu kvaliteta, te bencmarkingu.

Naglasio je da je cilj regulacije uspostavljanje ravnoteže između zaštite interesa kupaca da po pristupačnoj cijeni dobiju kvalitetnu regulisanu uslugu od javnog interesa i zaštite stabilnog ekonomskog i finansijskog poslovanja pružaoca te usluge.

Predstavnica Regulatorne agencije Milica Petrović prezentovala je radni tekst metodologije za određivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti. Tokom prezentacije bliže su objašnjeni osnov za donošenje metodologije i principi utvrđivanja cijena; podnošenje zahtjeva za davanje saglasnosti na predlog cijena vršioca i regulatorni period; način utvrđivanja regulatornog prihoda; koji se troškovi poslovanja smatraju opravdanim; izdaci za otplatu kredita i troškovi investiconog održavanja, kao element cijene o kojem podatke obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave; alokacija regulatornog prihoda; cijena usluge između dva vršioca; cijena usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama te ključevi za alokaciju troškova.

Radni tekst Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti predstavila je Dragana Bjelobrković Vukčević.  Ona je govorila o pravnom osnovu za donošenje navedenih pravila, vrstama licenci primjereno vrsti regulisane komunalne djelatnosti, uslovima i periodu izdavanja licenci, potrebnoj kadrovskoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti vodovodnih preduzeća. Takođe je bilo riječi o izmjenama i oduzimanju licenci i nadzoru poštovanja uslova davanja licenci.

Učestvujući u raspravi, predstavnici opština su bili u prilici da dobiju pojašnjenja u vezi sa nedoumicama koje su iskazali, a tiču se primjene predloženih akata. Smatraju, između ostalog, da prilikom implementacije ove metodologije može doći do problema u realizaciji u lokalnim samoupravama, te da raskid ugovora za neki posao ne bi trebalo da utiče na posjedovanje licence za njegovo obavljanje.

Interesovalo ih je, između ostalog, da li je pravilima o licencama predviđen minimum obaveza preduzeća u slučaju gubitka licence, da ne bi, na primjer došlo do prekida u vodosnabdijevanju ako se to desi.

Vera Vujošević, predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma, kazala je da su u proceduri izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima te da su sastanci poput održanih u Komori korisni da bi se na osnovu sugestija privrede i opština dobila što kvalitetnija rješenja.