You are here

Energetska efikasnost u javnim nabavkama

21/01/2015

Okrugli sto na temu „Uvođenje zahtjeva energetske efikasnosti u javne nabavke u Crnoj Gori”, u organizaciji Privredne komore Crne Gore i Ministarstva ekonomije, održan je 21. januara 2015. godine.

Privrednicima je u Komori predstavljen Nacrt vodiča za uvođenje tehničkih kriterijuma u javne nabavke energetski efikasnih proizvoda u Crnoj Gori.

Pomoćnica ministra ekonomije i Generalna direktorica Direktorata za energetsku efikasnost Dragica Sekulić je kazala da je Zakonom o energetskoj efikasnosti („Sl. list CG“ br. 29/10) propisano da se u postupcima javnih nabavki roba i usluga, te kupovine odnosno zakupa zgrada mora cijeniti energetska efikasnost. Prema njenim riječima, cilj ovog skupa bio je da se konsultuju privrednici kako zahtjevi iz predstavljenog akta ne bili isuviše rigorozni za ponuđače na tenderima koje raspisuje država.

- U cilju daljeg razvoja pravnog okvira i donošenja odgovarajućih propisa kojim će se obezbijediti uvođenje zahtjeva energetske efikasnosti u postupke javnih nabavki, Ministarstvo ekonomije se uključilo u „Regionalni program energetske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana“, podržan od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u okviru kojeg je obezbijeđena odgovarajuća ekspertska podrška. Kao konsultant za realizaciju ovog posla angažovana je kompanija ECA (Economic Consulting Associates) koja ima zadatak da pripremi pravilnik o metodologiji za utvrđivanje stepena energetske efikasnosti u postupku javne nabavke roba i usluga kao i vodič za uvođenje minimalnih tehničkih kriterijumima u javne nabavke energetski efikasnih proizvoda u Crnoj Gori – rekla je Sekulić.

Ona je kazala da će primjena predstavljenog akta početi kada budu usvojeni pravilnici koji dodatno uređuju ovo pitanje.

Rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore dr Mladen Perazić kazao je da Crna Gora shvata da u cilju harmonizacije svog socio-ekonomskog razvoja sa politikama Evropske unije, ima obavezu da slijedi ciljeve održivog rasta koji se nalaze na samom vrhu prioriteta evropske ekonomije za narednu deceniju. Sprovođenje principa zelene ekonomije kao sredstva za dostizanje ciljeva održivog rasta predstavlja veliki izazov za Crnu Goru, budući da to podrazumijeva efikasno korišćenje prirodnih resursa u svim segmentima poslovanja.

- Država je, kao najveći kupac, prva pozvana da efikasnom primjenom zakona u sprovođenju nabavki iz budžetskih sredstava legitimiše poštovanje ekoloških zahtjeva koji se postavljaju pred ostale zainteresovane strane – rekao je Perazić.

Naveo je da Zakon predviđa obavezu naručioca da među kriterijume za prihvatljivost ponude i zaključenja ugovora uključi i element uticaja na životnu sredinu.

- Ukoliko se naručilac opredijeli za opciju najpovoljnije ekonomske ponude, dužan je definisati minimalne ekološke kriterijume koje ponuđena dobra, radovi ili usluge moraju da ispune da bi zadovoljili uslove konkursa. Na taj način čitav proces javne nabavke treba da rezultira davanjem prednosti onim ponudama koje minimalno zagađuju okolinu, odnosno koje obezbjeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – rekao je on.

U dijelu javnosti postoji tendencija da se ovakva zakonska rješenja jednostrano posmatraju kao opterećenja za poslovne subjekte koja podižu troškove nabavki. Međutim, činjenica je da ponude selektovane po ekološkom kriterijumu ne moraju biti skuplje.

Privredna komora će preko svojih stručnih službi pružiti poslovnom sektoru pomoć u pogledu efikasnog sprovođenja odredbi Zakona i dostizanju kriterijuma koji će ih kvalifikovati kao ponuđače u poslovima zelenih javnih nabavki. Jedan od načina na koji će Komora podržati preduzeća je i sprovođenje projekata predpristupne pomoći Evropske Unije namijenjenih uvođenju i transferu ekoloških tehnologija.

Vodič je predstavio stručnjak za nabavke konsultantskog tima za implementaciju projekta Darko Živaljević. On je kazao da je svrha ovog vodiča da službenicima za nabavke koji rade kod naručioca pruži metodologiju za primjenu minimalnih standarda i opcionih tehničkih kriterijuma za nabavku energetski efikasnih proizvoda. Osnovni zahtjevi energetske efikasnosti, sadržani u vodiču i definisani kao “obavezni”, moraju se uključiti u tehničke specifikacije konkretnog predmeta nabavke.

- Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi tehničku dokumentaciju (npr. ENERGY STAR, etiketu o energetskoj efikasnosti, etiketu o efikasnosti centrifugiranja, etiketu o efikasnosti sušenja, tehničku dokumentaciju proizvođača, tehničku specifikaciju, itd.) ili drugi odgovarajući dokaz da proizvod zadovoljava postavljeni zahtjev. U slučaju da proizvod ne zadovoljava tehnički zahtjev, biće proglašen za tehnički neprihvatljiv i isključen iz sljedećih faza nabavke – naveo je Živaljević, koji je zatim predstavio podkriterijume za pojedine grupe uređaja i vozila, te se osvrnuo na dio vodiča koji se odnosi na zakup zgrada kao predmet javnih nabavki.

U raspravi koja je uslijedila učestvovali su Milica Daković, izvršna direktorica E3 Consulting, Srđan Boričić, Operator tržišta električne energije, Dušan Vuksanović, profesor sa Arhitektonskog fakulteta, Zoran Vučinić, Centar za ekotoksikološka ispitivanja i Miodrag Pavlović, Ljetopis Automotive. Pitali su između ostalog da li se ponuđenim rješenjima pri javnim nabavkama favorizuju inostrani ponuđači, koji su već implementirali energetsku efikasnost, u odnosu na domaće. Predstavnici Ministarstva su odgovorili da je cilj da se uvoze energetski efikasni uređaji, te da takve proizvodnje nema u našoj zemlji. Učesnici u raspravi su ukazali da su zgrade neadekvatno tretirane vodičem sa aspekta energetskog sertifikovanja, te da je potrebno da se u vodič, pored zakupa, uključi i kupovina zgrada odnosno njihovih djelova. Takođe imali su dilemu da li je EURO 5 koji je propisan kao obavezan pri nabavci vozila previsok standard za Crnu Goru.

Zaključeno je da će komentari sa ovog i budućih skupova biti uključeni u predlog Vodiča za uvođenje tehničkih kriterijuma u javne nabavke energetski efikasnih proizvoda u Crnoj Gori.