You are here

Energetska efikasnost u zgradama

19/02/2013

Danas je u organizaciji Ministarstva ekonomije, Privredne komore Crne Gore i Inženjerske komore Crne Gore održan stručni skup na temu energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Ovaj skup je bio organizovan kako bi se stručna javnost upoznala sa nacrtima podzakonskih akata Zakona o energetskoj efikasnosti, a koji bliže uređuju oblast energetske efikasnosti zgrada.
Ministarstvo ekonomije, kao autor ovih pravilnika, predstavilo je set od pet podzakonskih akata koji bliže uređuju oblast energetske efikasnosti  zgrada i to:
1. Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada;
2. Pravilnik o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada;
3. Pravilnik o metodologiji energetskih pregleda zgrada;
4. Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za klimatizaciju i grijanje;
5. Pravilnik o programu obuke za energetske preglede, sadržaju zahtjeva za izdavanje ovlašćenja i registra ovlašćenih Iica.
Pomoćnica ministra ekonomije, Dragica Sekulić je kroz prezentaciju predstavila sadržaj navedenih pravilnika, objasnila je njihovu povezanost sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i Zakonom o uređenju prostora i izgradi objekata. Pomoćnica Sekulić je poseban naglasak stavila na obaveze koje po osnovu ovih zakona imaju svi akti uključenju i proces projektovanja, izgradnje i održavanja zgrada.
U radu stručnog skupa, učestvovali su i Prof. dr Nenad Kažić sa Mašinskog fakulteta i Prof. dr Dušan Vuksanović sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore koji su i autori predmetnih pravilnika.
Skupu je predstavljao pravu priliku da se prisutni, među kojima projektanti, investitori, izvođači građevinskih radova, ovlašćena lica za vršenje energetskih pregleda i predstavnici lokalne samouprave upoznaju sa propisanim Zakonskim obavezama, a u cilju što uspješnije implementacije navedenih pravilnika. Skupu je prisustvovalo oko 60 učesnika.
U dijelu za diskusiju otvoreno je niz tema koje su značajne za implementaciju predmetnih akata kao što su: nadležnosti pojedinih ministarstava, edukacija projektanata da odgovore na nove zahtjeve, priprema određenih priručnika i smjernica u cilju olakšavanja primjene predmetnih pravilnika, dodatna obuka lica za vršenje energetskih pregleda zgrada, izrada nacionalnog softvera za sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada i sl.
Na osnovu sugestija i komentara sa današnjeg skupa Ministarstvo će izvršiti određene korekcije tekstova pravilnika i finalizovati proceduru njihovog usvajanja.

Ovdje možete preuzeti prezentaciju sa današnjeg skupa.