You are here

Forum javnih nabavki

18/07/2016

Forum na temu „Godina dana primjene novih zakonskih rješenja u oblasti javnih nabavki - prednosti i nedostaci“ održan je 18. jula 2016. godine u hotelu Podgorica. 

Organizatori skupa bili su Uprava za javne nabavke Vlade Crne Gore, Koordinaciono tijelo za praćenje sprovođenja Strategije razvoja javnih nabavki, Privredna komora Crne Gore i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

U fokusu su bile izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, godinu dana nakon što je počela njihova primjena, te priprema za početak izrade novog akta kojim bi se zakonodavstvo u ovoj oblasti u punoj mjeri uskladilo sa evropskom pravnom tekovinom, uz uvažavanje potreba jačanja konkurentnosti privrede i ekonomičnosti sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.

Direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević podsjetio je da je Vlada u decembru prošle godine donijela Strategiju razvoja javnih nabavki, čiji su ciljevi poboljšanje ovog sistema kroz stalno nadgledanje i sprovođenje neophodnih regulatornih promjena, ojačan pristup javnim finansijama, povećanje transparentnosti i protoka informacija, praćenje aktuelnih trendova kroz novi paket direktiva koji se odnosi na ohrabrivanje i korištenje zelenih, društveno-odgovornih i inovativnih nabavki i podrška malim i srednjim preduzećima.

- Primjena pokazuje da je koncept dobar, ali određena zakonska rješenja treba bolje definisati. U dosadašnjoj praksi pokazala su se kao nedovoljno kvalitetna rješenja u vezi sa oglašavanjem u dnevnim novinama, nedovoljna ovlašćenja Uprave za javne nabavke u pogledu preventivnog praćenja javnih nabavki, kao i određivanje rokova za sprovođenje pojedinih radnji - kazao je Mujević.

Dodao je da je postojala opsturkcija u sprovođenju pomenutog akta, i to ne samo od ponuđača već i naručilaca koji pokušavaju da pronađu slabe tačke u regulativi. Prema njegovim riječima, najčešće je zloupotrebljavano pravo na žalbu koje su u nekim slučajevima podnošene i prije objavljivanja tenderske dokumentacije.

- Neophodna je dalja harmonizacija sa novim direktivama i potpuno uskađivanje sa zakonodavstvom EU. Novim zakonom o javnim nabavkama, koji bi trebalo da se nađe pred parlamentom u prvoj polovini naredne godine, nastojaćemo da onemogućimo zloupotrebe i pobošljamo zakon kako bi imao efikasniju primjenu. Naročito ćemo posvetiti pažnju promjeni kaznene politike- rekao je Mujević.

Uvodnu riječ na Forumu je dao i predstavnik Privredne komore Crne Gore Aleksandar Mitrović, koji je prisutne upoznao sa aktivnostima Komore na unapredjenju sistema javnih nabavki i zastiti interesa ponudjača, počev od primjene u praksi prvog zakona o javnim nabavkama 2001 godine.

Rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove Privredne komore Crne Gore Aleksandar Mitrović kazao je da u našem sistemu javnih nabavki postoji značajno razuđen broj naručilaca. Gotovo sve potrošačke jedinice ponaosob predstavljaju naručioce i same sprovode postupke javnih nabavki, a u odredjenim segmentima je sproveden sistem centralizacije.

- Imamo ograničenja što se tiče primjene zakona i propisa. Nekad ponuđač ne može adekvatno da pripremi ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja nije pripremljena na adekvatan način u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima. To su oblasti u kojima će se nastaviti unapređenje - kazao je Mitrović.

Privredna komora će, naveo je Mitrović, nastojati da kroz Strategiju izradi određene smjernice za naručioce u cilju jednostavnije pripreme tenderske dokumenacije i sprovođenja postupka za pojedine oblasti koje iziskuju znatna finansijska izdvajanja iz budžeta i angažovanje stručne ekspertize.

Prema njegovim riječima, prilikom postupka javnih nabavki najčešći prigovori ponuđača su da Zakonom nije definisana odgovornost naručilaca u odnosu na ponuđače, da se njihove pojedine odluke ne mogu zakonski potkrijepiti, često se kasni sa isplatama i drugo.

- Privredna komora će i dalje zastupati interese ponuđača u okviru radnih grupa i koordinacionog tijela, te organizovanjem javnih rasprava i razmjenom iskustava uticati da se nacrt novog zakona kada bude pripremljen uskladi sa interesima i ponuđača i naručilaca. Od zakona i samog unapređenja sistema se očekuje relaksacija ponuđača od dostavljanja nepotrebne dokumentacije koja ne utiče na ponudu, kao i da se maksimalno iskoriste benefiti elektronskog sistema javnih nabavki– rekao je Mitrović.

Vršilac dužnosti šefa političke sekcije u Delegaciji EK u Crnoj Gori Annalisa Giansanti kazala je da je politika javnih nabavki EU usmjerena na transparentnost u postupcima u cilju izbjegavanja preferencijalnog tretmana i diskriminacije, kao i da se obezbijedi da se javna sredstva koriste na odgovarajući način.

- Zakonodavstvo EU se odnosi na cijeli proces nabavke, od same pripreme dokumentacije, implementacije, kako bi se obezbijedili da je taj proces u skladu sa principima efikasnosti i transparentnosti - rekla je Giansanti.

Prema njenim riječima, Crna Gora treba da uskladi svoje zakonodavstvo sa EU i uspostavi nezavisne administrativne strukture koje će pratiti implementaciju zakonodavstva EU u tom konkretnom polju, odgovarajuće pravosudne sisteme i informacije za naručioce poslova.

Šef Odjeljenja za medije i kulturu u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Mark Weinberg kazao je da je to pitanje važno i predstavlja jedini način da društvo ostvari u svim sektorima napredak.

- Nepristrasni i pravičan sistem javnih nabavki stvara preduslove za sve kompanije, ne samo za lokalne, već i američke i druge investitore da dođu u Crnu Goru - naveo je Weinberg.

Prema njegovim riječima, samo će pravična, jasna pravila i bezbjedna i predvidljiva investiciona klima privući investitore kakve Crna Gora želi.

- Osim ekonomskih benefita, transparentan proces javnih nabavki može doprinijeti poboljšanju cjelokupne klime vladavine prava - zaključio je Weinberg.

Direktor Monitoring programa MANS-a Vuk Maraš kazao je da je oblast javnih nabavki izuzetno važna, jer se ubjedljivo najviše novca troši kroz taj sistem, zbog čega je bitno da on bude odgovoran i transparentan.

- Tokom prošle godine kroz sistem javnih nabavki je utrošeno skoro 430 miliona eura crnogorskih poreskih obveznika, odnosno 12 odsto bruto domaćeg proizvoda  - rekao je Maraš.

Maraš je kazao da procjene EU, rađene za potrebe njihovih članica, pokazuju da oko 15 odsto novca koji se utroši na javne nabavke završi u „sivim tokovima“.

On je kazao da su posljedice neadekvatnog sistema javnih nabavki katastrofalne za svako društvo.

- Sistem javnih nabavki je lakše unaprijediti u Crnoj Gori nego u nekim većim članicama EU. U prošloj godini smo imali 648 obveznika primjene zakona, međutim na tako malom prostoru imamo različita kršenja zakona - rekao je Maraš.

Prema njegovim riječima, skoro 20 odsto naručilaca je sprovodilo nabavke bez plana, a oko deset odsto nije dostavilo Upravi izvještaj o sprovedenim javnim nabavkama.

On je ocijenio da, u cilju unaprijeđenja ovog sistema, treba obezbijediti adekvatne kapacitete Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, povećati broj njenih članova, omogućiti da dobiju adekvatnu službu koja će moći da servisira predmete, te ojačati kapacitete Inspekcije i Uprave za javne nabavke.

Forum javnih nabavki imao je tri radna panela na kojima je razmotrena primjena Zakona o javnim nabavkama iz različitih vizura – naručilaca, ponuđača, kontrole i nadzora.

Govorili su Mara Bogavac, pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke, Maja Jovanović, načelnica službe za javne nabavke Ministarstva finansija, Zoran Erceg, rukovodilac službe za javne nabavke u Glavnom gradu Podgorica, Suzana Radulović, generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore, Angelina Vuković iz firme „Osmi red“, Tomo Miljić, član Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Hivzo Kajević, glavni inspektor za javne nabavke u Upravi za inspekcijske poslove. Stevan Karadaglić, Kastex d.o.o. Podgorica, predsjednik Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, ukazao je na probleme iz prakse sa kojima se srijeću ponuđači prilikom učešća na tenderima, te govorio o manipulacijama naručilaca kojima se izbjegava Zakon.

U okviru svakog panela organizovana je diskusija, tokom koje su razmijenjena mišljenja o svim prednostima, nedostacima i spornim pitanjima Zakona o javnim nabavkama i njegovoj implementaciji.