You are here

Potrošač u žiži javnih rasprava o nacrtima zakona

07/06/2012

Završna javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača i Nacrtu zakona o potrošačkim kreditima održana je 6. juna 2012. godine u Privrednoj komori Crne Gore.

Organizator javne rasprave je Ministarstvo ekonomije. Predstavnici radne grupe zadužene za izradu zakona pojasnili su privrednicima, bankarima i predstavnicima stručne javnosti da je cilj njegovog donošenja implementacija evropskog zakonodavstva u crnogorski pravni sistem koji će doprinijeti poboljšanju zaštite ove grupe prava u Crnoj Gori
Nacrt zakona o zaštiti potrošača predstavlja svojevrsnu kodifikaciju u oblasti zaštite prava potrošača, a u skladu sa ustavnim opredijeljenjima Crne Gore o zaštiti potrošača (član 70 Ustava Crne Gore) i komparativnim iskustvom iz uporednog prava, odnosno prava Evropske Unije i međunarodnog prava.

U pripremi Nacrta zakona o zaštiti potrošača, pošlo se od pravne tekovine EU, gdje se prilikom donošenja odluke koje će se direktive njime prenijeti, prvenstveno vodilo računa o tome da budu prenijete one direktive koje se odnose na osnovna prava zaštite potrošača (npr. označavanje proizvoda i cijene proizvoda, nepoštene poslovne prakse), direktive kojima se uređuje sistem zaštite prava potrošača, kao i one direktive kojima se uređuju pojedini aspekti obligacionih odnosa u koje potrošač ulazi (npr. prodaja na daljinu, prodaja izvan poslovnih prostorija, nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima i dr), a kojima se specifična zaštita u tim odnosima pruža isključivo potrošačima, a ne i ostalim učesnicima u odnosima koji nastaju u svakoj tržišnoj privredi.

Donošenjem Nacrta zakona o potrošačkim kreditima u zakonodavni okvir Crne Gore prenosi se Direktiva 2008/48/EZ Evropskog parlamenta kojom se opoziva Direktiva Vijeća 87/102/EEZ.  S obzirom na razvoj finansijskog odnosno bankarskog tržišta u Crnoj Gori te, u tom smislu, sve većeg broja subjekata koji nude nove kreditne instrumente čija se upotreba i dalje nastavlja razvijati, javila se potreba za regulisanjem ove oblasti. Nacrt zakona je usaglašen sa evropskim zakonodavstvom, a precizirano je da će Centralna banka vršiti nadzor banaka koje pružaju usluge davanja kredita u cilju zaštite interesa klijenata.

Privrednici, bankari i predstavnici državnih institucija predlozima i sugestijama dali doprinos da se ova značajna oblast reguliše u skladu sa evropskim zakonodavstvom, a sve u cilju njihovog lakšeg sprovođenja u praksi.