You are here

Potrebna dokumentacija

Procedura za prijem u TIR sistem i potrebna dokumentacija.

Prevoznici koji su zainteresovani za prijem u TIR sistem u prvoj fazi, od dokumentacije TIR odjeljenju PKCG treba da podnesu sledeće:
- Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji firme (koje izdaje Privredni sud Crne Gore);
- Ovjerenu licencu ili izvod licence za obavljanje međunarodnog prevoza robe (izdaje Direkcija za saobraćaj Crne Gore);
- Bilanse stanja i uspjeha za 20011. i za 2012. godinu;
- Dokaz o poznavanju TIR konvencije/ TIR procedura.

U drugoj fazi, tj, nakon podnošenja potpune dokumentacije, Udruženje će popuniti Formular za pribavljajnje odobrenja od carinskih organa i dostaviti ga Upravi carina Crne Gore. Carinski organi provjeravaju da podnosilac Prijave nije počinio više ozbiljnih prekršaja carinskih ili poreskih zakona.
Kada Uprava carina CG odobri prijem u TIR sistem, prevoznik je dužan da dostavi Prijemnu garanciju u visini od 5000 USD u obliku bankarske garancije.
Nakon toga, prevoznik, u TIR odjeljenju treba da potpiše dva primjerka Deklaracije o angažovanju. Jedan primjerak zadržava kod sebe, a drugi ostaje u TIR odjeljenju da bi se čuvao u njegovom TIR dosijeu. Takođe podnosilac dobija primerak Priručnika za držaoce TIR karneta zajedno sa potvrdom koju će potpisati izjavljujući da ga je primio i da se slaže da će poštovati pravila sadržana u njemu.
Dokumenta koja pored gore navedenih prevoznik treba da dostavi TIR odjeljenju su sledeća:
- Formular za prijem prevoznika u TIR sistem (podaci o transportnom preduzeću);
- Formular o vozilima (treba navesti vozila koja će prevoznik opredijeliti za prevoz robe u TIR sistemu);
- Ovlašćenje za TIR karnete (treba unijeti podatke o najmanje dvije osobe koje će preuzimati/vraćati TIR karnete TIR odjeljenju);
- Detalji o banci (unijeti podatke o Vašoj banci).

Ukoliko ste zainteresovani za prijem u TIR sistem, molimo Vas da nas kontaktirate na telefone 020/230-706 ili putem e-maila sbarovic@pkcg.org kako bi Vam zakazali sastanak u TIR odjeljenju i pružili neophodne informacije.