You are here

Interreg: Dodijeljeni grantovi za tematske projekte

04/07/2019

Predstavnici Sektora za projekte Privredne komore Crne Gore učestvovali su na ceremoniji koju je 4. jula organizovala Kancelarija za evropske integracije, povodom dodjele grantova za tematske projekte u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020. Na području ove tri zemlje u predstojećem periodu biće sprovedeno osam projekata ukupne vrijednosti 40 miliona eura, kroz koje će biti realizovane aktivnosti u brojnim oblastima, među kojima su zdravstvo, kultura, zaštita životne sredine i unapređenje turističke ponude. Crnogorskim partnerima pripada 10,5 miliona eura.

Privredna komora Crne Gore je partner u projektu PHASE, a pridruženi u SMART ADRIA. PHASE - Promoting eHealth in CB Area by Stimulating local Economies (Promocija eZdravlja u prekograničnoj oblasti putem stimulisanja lokalnih ekonomija) će u narednih 40 mjeseci realizovati Univerzitetska poliklinika Bari, kao vodeći partner, i crnogorska Privredna komora, Ministarstvo zdravlja, Klinički centar, Univerzitetska bolnica Fođe, Region Molise, te albanske institucije - Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Univerzitetska bolnica „Majka Tereza” i Unija komora.

eZdravstvo je strateški sektor, u kojem treba još mnogo da se radi, da bi se postigao značajan napredak. Njegov razvoj će biti koristan za cijelo područje, ne samo za poboljšanje javnih i privatnih zdravstvenih usluga, već može doprinijeti jačanju inovacija i konkurentnosti MSP (mala i srednja preduzeća) koja rade u oblastima digitalnih tehnologija i tradicionalnih zdravstvenih usluga.

Cilj projekta PHASE je:

-        stvaranje ekosistema politika, praksi i alata koji će djelovati kao podsticaj konkurentnosti MSP u zdravstvenom sektoru i e-zdravstvu;

-        jačanje kreiranja i razvoja digitalnih mikro, malih i srednjih preduzeća u e-zdravlju pružanjem nefinansijskih usluga;

-        jačanje kompetencija malih i srednjih preduzeća, podizanje svijesti kako u javnom sektoru, tako i kod građana u prekograničnoj oblasti o e-zdravlju;

-        promocija prekogranične saradnje između privatnih i javnih aktera kroz stvaranje transnacionalne mreže;

-        poboljšanje sveukupnog zdravlja i kvaliteta života građana u prekograničnoj oblasti korišćenjem informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT).

Konzorcijum će razviti i implementirati tri različite pilot akcije, obraćajući se na različite vrste kliničkih potreba pacijenata:

-        Infarktna mreža, teritorijalna mreža opremljena ambulantnim vozilima sa ciljem hitne i odgovarajuće kliničke intervencije u ranim fazama srčanog udara;

-        Digitalna platforma za upravljanje integrisanim stazama za njegu sa posebnim osvrtom na neurodegenerativne bolesti;

-        Mobilno praćenje hroničnih pacijenata i jačanje kapaciteta teritorijalnih službi.

Projekat PHASE će takođe pružiti alate i usluge korisne za MSP u cilju kreiranja i pružanja novih usluga e-zdravlja i ulaska na tržište eZdravstva na prekograničnom nivou. Osnovna ideja je da se identifikuje, kreira i razvija zajednica MSP (tehnoloških i socijalnih kompanija) koje rade ili su voljne da posluju na tržištu e-zdravlja. U tu svrhu, poslovni partneri (privredne komore), sprovode specifične akcije kako bi stvorili interese među svojim kompanijama članicama i promovisali partnerstvo i na lokalnom i na prekograničnom nivou.

Otvarajući seremoniju zamjenica glavnog pregovarača i nacionalni IPA koordinator, Ivana Glišević Đurović je istakla: „U procesu pripreme tematskih projekata smo imali priliku da vidimo sve odlike trilateralnog modela prekogranične saradnje, koji se u finansijskoj perspektivi 2014-2020 pokazao kao veoma uspješan, budući da zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji pruža mogućnost da na najbolji način iskoriste iskustva i najbolje prakse države članice i na taj način unaprijede svoje kapacitete i usvoje evropske standarde u različitim oblastima“. Ona je naglasila da projekti obuhvataju realizaciju zajedničkih aktivnosti u oblastima kulturne saradnje, upravljanja i reagovanja u vanrednim situacijama, zdravstvene zaštite, poljoprivrede, unapređenja turističke ponude, bolje povezanosti programskog područja i jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

I crnogorsko Ministarstvo kulture, kao jedan od korisnika granta, učestvuje u Programu u više projekata, i to kao glavni, projektni, ili pridruženi partner. Rezultat projekta „3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija“, koji je vrijedan gotovo 4,3 miliona eura, biće stvaranje multifunkcionalnih kulturnih centara koji će u najvećem dijelu biti korišćeni za realizaciju rezidencijalnih programa namijenjenih umjetnicima iz regiona, kao i uspostavljanje regionalne mreže preduzetnika u kulturi u cilju razvoja kreativnih industrija.

„Projekat 3C predviđa restauraciju zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru, za koju je predviđeno osnivanje kreativnog haba sa smještajnim kapacitetima namijenjenim umjetnicima, objekta Kinostudija u Tirani i uspostavljanje „Umjetničkog parka“, zatim trga Gamzi u Bariju, te nabavku savremene opreme u Regiji Molize, koja će služiti za promociju kulturne baštine uključenih država“, rekao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Daniela Çekani iz Ministarstva za Evropu i vanjske poslove Albanije ocijenila je da je Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora jedini program u ovom dijelu Evrope koji prati inovativni pristup izrade i finansiranja tematskih projekata. Izrazila je očekivanje da će uključeni partneri do kraja dokazati da je ova ideja dobra i da će aktivnosti koje će se finansirati zaista donijeti promjene na ciljanim teritorijama.

Gilles Kittel iz Evropske komisije istakao je da su prekogranični programi mehanizam za spajanje ljudi i dostizanje koherentne EU, te da je unapređenje saradnje od ključnog značaja, imajući u vidu izazove sa kojima se Unija suočava. Izrazio je nadu da će odobreni projekti biti održivi i donijeti rezultate ne samo sada, već dugoročno.

I šef zajedničkog sekretarijata ovog programa, Mauro Novello, smatra da tematski projekti moraju da vode do konkretnih i dugotrajnih učinaka po stanovništvo. Čestitajući korisnicima odobrenih projekata, naglasio je da ih očekuje intezivan rad na sprovođenju planiranih aktivnosti u cilju što efikasnijeg korišćenje dodijeljenih sredstava EU.