You are here

Događaj umrežavanja iz oblasti transporta i logistike 4.0 – pametniji, zeleniji i sigurniji pomorski transport

29/10/2021

Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore, 29. oktobra 2021. godine organizovao je skup na temu “Umrežavanje iz oblasti transporta i logistike 4.0 – pametniji, zeleniji i sigurniji pomorski transport” (“Networking event in Transport and Logistics 4.0 – Smarter, Greener and Safer Maritime Transport”) u okviru projekta PORTS 4.0 (“Partnership for prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy”) finansiranog kroz program prekogranične saradnje Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020. 

Pomenuti događaj imao je za cilj kreiranje održivog pomorskog klastera na nivou programskih zemalja.

Učesnici skupa bili supredstavnici partnerskih institucija na projektu, i to Instituta za transport iz Tirane (Albanija), GE.IN.LOGISTIC iz Taranta (Italija), kao i mnogobrojni predstavnici javne uprave, opštine Kotor i Bar, predstavnici luka i marina, MSP iz pomorske djelatnosti i drugi relevantni akteri iz Italije, Albanije i Crne Gore.

Predstavnice Privredne komore Crne Gore Sandra Perić i Marija Raspopović govorile su na pomenutom događaju u dijelu pod nazivom “Principi istraživanja i saradnje za održivu i pomorsku industriju”, i tim putem ukazale na istraživačke aktivnosti, postignute rezultate, napredne tehnologije i primjere saradnje i projekata koji korespondiraju sa pomenutom tematikom. Predstavljena su tri projekta koja Privredna komora Crne Gore realizuje, a koji su povezani sa temom skupa, kao i aktivnosti Koordinacionog odbora za tranzitni transport.

Koordinatorka projekta „Jačanje intelektualne svojine i procesa transfera tehnologija u sektorima zelene mobilnosti” - Shipmentt (“Strengthening Intellectual Property and Technology Transfer Processes in Green Sea Mobility Sectors”) koji se završio u martu 2021. godine, Sandra Perić, , predstavila je projektne rezultate i primjere najbolje prakse do kojih se došlo kroz brojne aktivnosti koje su tokom ovog projekta sprovedene.

Projekat SHIPmEnTT je svoje aktivnosti usmjerio na plavi rast i zelenu mobilnost, sa težištem na sljedećim sektorima:

  • Energija
  • Logistika
  • Bezbjednost
  • Zelene tehnologije

Pozivajući se na Strategiju EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i na programski prioritet Inovativni i pametni region, cilj projekta SHIPmEnTT je bio uspostavljanje ekosistema inovacija usmjerenog na sektor zelene mobilnosti, čime se teži povećanju investicija u oblasti regionalnog istraživanja i razvoja, kao i unapređenju konkurentnosti lokalnih MSP. Stoga, projekat SHIPmEnTT je imao za cilj unapređenje inovacionih kapaciteta MSP u Jadransko-jonskom regionu (ADRION) kroz posebno koncipirane aktivnosti podrške u oblasti transfera tehnologija i upravljanja inovacijama koje su prilagođene potrebama istraživačke zajednice i MSP. Njegove aktivnosti su bile usmjerene na specifične teme koje su se odnosile na korišćenje prava intelektualne svojine i pristup finansijama, doprinoseći na taj način povećanju kapaciteta javnih i privatnih aktera i kreiranju efikasnijeg sistema inovacija u svakoj od zemalja učesnica.

Marija Raspopović predstavila je projekat BLUEfasma (Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi), koji se finansira kroz Interreg MED program. BLUEfasma projekat integriše i implementira principe cirkularne ekonomije u sektoru plavog ribolova/akvakulture u korist ostrvskog i priobalnog područja Mediteranskog regiona na inovativan način. Projekat se odnosi na problem kontinuiranog transnacionalnog izazova iscrpljivanja prirodnih resursa i manjka inovacija u oblasti ribolova/akvakulture i cirkularne ekonomije. Cilj projekta je da osnaži inovativni kapacitet MSP i pomorskih klastera/mreža i poveća broj aktivnosti u ovom sektoru na transnacionalnom nivou, kako bi se pospješila cirkularna ekonomija plavog rasta u ostrvskom i obalnom području.

Takođe se osvrnula na projekat izrade Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji, koji se realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Ukazala je na cilj izrade Mape puta, a to je da u Crnoj Gori uvedemo cirkularni ekonomski (kao i društveni) model koji je usmjeren na poboljšanje održivosti i održavanje kvaliteta našeg svakodnevnog života. Ideja je da se uvođenjem cirkularnih praksi smanji količina otpada osmišljavanjem proizvoda koji neće postati otpad, omogućavajući njihovu ponovnu upotrebu, obnovu i preradu i, na kraju, recikliranje. Dakle, vizija nove ekonomije je cirkularna, nisko-karbonska i regenerativna po dizajnu.

Svi prisutni su se složili da treba nastaviti i produbiti dosadašnju saradnju, češće se susretati, razmjenjivati ideje, zajednički raditi na pripremi projektnih prijedloga i aktivno se uključiti u pripremu strateškog okvira za EU projekte.