You are here

Nova znanja za nove tehnologije u praksi preduzeća - projekat INTERACT 4.0

12/07/2018

Privredna komora Crne Gore započela je implementaciju projekta “Trilateralna spremnost za promjene INTERACT 4.0” prvim sastankom projektnih partnera koji je održan 12 jula 2018 u Tirani. Domaćin skupa je bila Unija trgovinsko-industrijskih komora Albanije kao vodeći partner na projektu čije je finansiranje odobreno iz pretpristupnih fondova Evropske Unije u okviru Programa trilateralne prekogranične saradnje Italija-Crna Gora-Albanija. Osnovni proizvod projekta INTERACT 4.0 će biti izrada Strategije razvoja za preduzeća kojima je potreban rast zasnovan na bržoj i efikasnijoj organizaciji resursa i kreiranju novih vrijednosti i poslovnih modela koji odgovaraju potrebama potrošača. Projekat predviđa izradu Strategije konsolidacije za preduzeća koja moraju osnažiti tržišnu poziciju prije korišćenja tehnologija četvrte generacije za sticanje konkurentske prednosti.

Predviđene aktivnosti i rezultate projekta INTERACT 4.0 odražava i partnerstvo uspostavljeno na njegovoj realizaciji, koje pored privrednih komora Crne Gore, Albanije i Barija i Centra za promociju ekonomije i preduzetništva iz Drača, čine i Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” iz Podgorice i Fakultet za inovativno inžinjerstvo Univerziteta u Salentu iz italijanske Regije Pulja. Tehnologija četvrte generacije  podrazumijeva efektivno spajanje teorije i praktične primjene znanja u informacionom okruženju, dok je budućnost poslovne edukacije i poslovnog uspjeha u sistemskom školovanju za digitalnu ekonomiju.

Neki od argumenata koji su uslovili opredjeljenje na nivou Evropske Unije da se značajna sredstva iz pretpristupnih fondova odobre za realizaciju projekata koji povezuju funkcionalna znanja i prakse preduzeća su i najnovija istraživanja Organizacije Narrative Science iz Čikaga koja ukazuju da već 61% svjetske ekonomije primjenjuje vještačku inteligenciju za analizu svojih podataka u svrhu poboljšanja proizvodnog procesa ili novog izvora prihoda, dok 58% preduzeća koristi predaktivnu analitiku.

Izradi pomenutih Strategija rasta preduzeća će prethoditi sveobihvatna analiza i klasifikacija preduzeća prema predloženim indikatorima (tipa aktivnosti, broj zaposlenih, obrt, izvozno-uvozna aktivnosti, ulaganje u istraživanje i razvoj, procenat koji otpada na investicionu aktivnost). Na osnovu rezultata prvog istraživanja izvršiće se makro-sektorska klasifikacija preduzeća na osnovu ekonomskih indikatora spremnosti za inovacije. U tu svrhu će se izvršiti analiza sljedećih indikatora (registrovana preduzeća, vrijednost izvoza, stopa zaposlenosti i vrsta ugovora, stopa nezaposlenosti mladih, indeks potrošačkih cijena u prekograničnoj oblasti, itd.)

Istraživanja će obuhvatiti identifikaciju nedostajućih kadrova za potrebe razvoja preduzeća, posebno u oblasti informacionih tehnologija kod preciznih soft vještina. To je čitav jedan dijapazon zanimanja koji nedostaje, ali mora se tačno znati šta u kojim gradovima i opštinama nedostaje da bi se u saradnji sa univerzitetima inicirala izrada novih obrazovnih profila. Preduzeća iz razvijenih proizvodnih sektora u Italiji uz izvještaj završnog računa predaju i elektronski upitnik sa prognozom kadrova, odnosno upisuju kakvim ljudskim resursima trenutno raspolažu, a koji im nedostaju.

Uspješno sprovođenje projekta INTERACT 4.0 zahtujeva izradu sveobuhvatne Komunikacione strategije za čiju izradu je zadužena Privredna komora Crne Gore, usmjerene prije svega prema malim i srednjim preduzećima i njihovom što širem uključivanju u projektne aktivnosti i što boljem informisanju o benefitima koje mogu ostvariti kroz mogućnosti internacionalizacije koje im se otvaraju učešćem u ovom projektu. Komunikacionu Strategiju je prezentovao Novica Bulatović, direktor Sektora za marketing.

Projektom je predviđeno osnivanje Zajedničke Kancelarije za podršku preduzećima u planiranju investicija u procesu digitalizacije koja će se oslanjati na pozitivna iskustva rada takvih centara za tehničku podršku u Italiji. Biće uspostavljena i Laboratorija bazirana na praktičnim iskustvima u cilju učenja o konkretnim digitalnim rješenjima prilagođenim različitim proizvodnim procesima. U okviru Laboratorije čiji će rad koordinirati Privredna komora Barija će se koncipirati model tehničke podrške u usvajanju novih tehnologija koji će biti primjenljiv u mnogim sektorima od poljoprivrede i ribarstva, turizma, energetske efikasnosti i transporta.

Predviđena je izrada Studija izvodljivosti za eleboraciju i razvoj sistema koji podržavaju tehnologije 4.0. na osnovu analize postojećeg pravnog i tehnološkog okvira kako bi se omogućila efikasna primjena predviđenih programa obuke, vodiča i primjera dobre prakse preduzeća i makro-sektora u Italiji koja su upravo kroz digitalnu transformaciju ostvarili svoj puni potencijal. Budućnost poslovne edukacije i poslovnog uspjeha uopšte je u prihvatanju suštine i stila preduzeća budućnosti, zakoračenje u promjene i izazov.

Projektne aktivnosti su usmjerene na stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalnih inovacija, jačanje obrazovnog sistema, pružanja podrške preduzetničkim kompanijama u početnoj i fazi rasta, osnaživanje privrednih grana sa potencijalom za najviši rast i pokretanje javnog dijaloga o prednostima digitalne transformacije. Tehnologije omogućavaju preduzećima da svoj proizvod distribuiraju lakše, brže i uz sve manje troškove do sve većeg broja korisnika. Nakon što su mala preduzeća u Evropskoj Uniji prva postigla ogromnu zaradu, više nije upitno da je svaki posao danas neraskidivo vezan uz nova dostignuća u tehnologiji i nauci i da ćemo usvajati tehnologije četvrte generacije, već je pitanje koliko brzo ćemo taj proces sprovoditi.

Izdvajamo