You are here

Održan završni događaj projekta GRASPINNO PLUS i okrugli sto na temu: Zelene javne nabavke za pametni i održivi grad

14/06/2022

Privredna komora Crne Gore organizovala je 14. juna završni događaj projekta GRASPINNO PLUS, tokom kojeg su predstavljeni rezultati postignuti kroz projekat, a organizovan je i okrugli sto na temu: Zelene javne nabavke za pametni i održivi grad.

Projekat GRASPINNO PLUS kofinansiran je od Evropske unije i realizuje se u okviru Interreg MED programa (MED Programme), a njegov glavni cilj je da se prenesu znanja i inovativna rješenja nastala tokom prve faze rada na projektu na nove teritorije obuhvaćene Programom Mediteran,u oblasti osnaživanja javnih uprava i klastera/mreža u korišćenju zelenih specifikacija/kriterijuma u tenderima po metodologiji razvijenoj u okviru projekta.

Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte u Privrednoj komori, u svom uvodnom izlaganju kazala je da Komora aktivno učestvuje u projektima koji se finansiraju iz EU, te da ovaj sektor trenutno implementira značajan broj projekata iz različitih programa.

Prema njenim riječima, projekat GRASPINNO PLUS se bavi važnom temom koja se odnosi na korišćenje zelenih specifikacija/kriterijuma u tenderima javnih nabavki, što nije još u dovoljnoj mjeri zaživjelo kod nas budući da nije obavezujuća norma.

- Nakon pandemije kovida sve je usmjereno ka zelenom i održivom razvoju, a zelene javne nabavke su važan segment djelovanja u tom pravcu. Dobro je da imamo priliku da kroz projekte kao što je ovaj učimo o tome kroz primjere dobrih praksi drugih zemalja, kako bi se na pravi način priremili za implementaciju kategorija održivosti i zelenog u javnim nabavkama – istakla je Radusinović.

Koordinatorka projekta, Sandra Perić, samostalna savjetnica u Privrednoj Komori Crne Gore, predstavila je projektne rezultate i primjere najbolje prakse do kojih se došlo kroz brojne aktivnosti koje su tokom ovog projekta sprovedene.

- Projektni rezultati su podizanje svijestii poboljšanje kompetencija i kapacitetajavne uprave i preduzeća da sprovode zelene javne nabavke– istakla je ona.

Kako je navela, Graspinno nudi tri alata koje treba iskoristiti - svoju bazu podataka, te alate za podršku elektronskoj proceduri javne nabavke (eGPP support tool) i proračun troška životnog ciklusa (Life Cycle Costing calculating tool - LCC).

– Ovaj projekat je značajan za nas i zbog toga što predstavlja sinergiju sa drugim incijativama koje vodi i u koje je uključena Privredna komora, poput izrade Mape puta  CG ka cirkularnoj ekonomiji, djelovanja u Radnoj grupi za zelenu ekonomiju koju je formirala Vlada, ali ima i sinergetski efekat sa drugim programima usmjerenim ka inovacijama – kazala je ona.

Perić je istakla da uvođenje zelenih kriterijuma neizostavno traži inovativne usluge i proizvode, a osim podizanja svijesti MSP i javne uprave , vrlo bitno je i podizati ekološku svijest svih građana, kako bi se postigli ciljevi propisani Zelenom agendom da do 2050. godine imamo nultu emisju CO2.

Ona je kazala da se aktivnosti sprovedene projektom odnose na mala i srednja preduzeća, a cilj je bio kreiranje podrške u stvaranju inovativnih klastera i povezivanje sa zelenim rastom, sa naglaskom na e-nabavke.

Perić je istakla da će se ovim projektom doprinijeti jačanju kapaciteta javne uprave za primjenu zelenih javnih nabavki, specifikacija/kriterijuma u tenderima sa zelenim proizvodima/uslugama, čime će se podstaći zeleni rast, posebno u eko-inovacijama.

Predstavnik vodećeg partnera projekta,Massimo Ianniciello, Terre di Siena Lab (Italija), izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima, istakavši da je mnogo toga urađeno za relativno karatak period.

– Ovaj projekat se fokusirao na značaj troškova životnog ciklusa proizvoda, usluga i investicija u promovisanju održive i cirkularne ekonomije, i u tom pogledu su sprovedene brojne aktivnosti – istakao je on, dodajući da po završetku projekta, ove aktivnosti ne smiju stati, već konstantno treba raditi na promociji zelene agende – kazao je on.

Predstavnica Green Growth Community (Zajednica Zelenog Rasta), Maria Kaldero inofrmisala je prisutne o rezultatima, najboljim praksama i alatima koji promovišu usvajanje inovativnih, zelenih i cirkularnih poslovnih i finansijskih modela na Mediteranu, sa fokusom na MSP. Ona je istakla da ova zajdnica učestvuje u 17 projekata na temu zelenog rasta, sa 165 partnera iz različitih zemalja i budžetom od 32 milion eura iz Ineterreg programa.

– Radili smo na promociji cirkularnog biznis modela i kreiranju javnih politika za sporovđenje zelene agende, kroz četiri najvažnije oblasti iz cirkularne ekonomije kojima se zajednica zelenog rasta bavi: sisteme hrane, eko-inovacije, pametne gradove i upravljanje otpadom – istakla je Kaldero.

Prisutne su sa realizovanim aktivnostima GRASPINNO PLUS upoznali i predstavnici regiona Umbrija, Alfredo Manzi, Patrizia Macaluso i Barbara Coccetta, kao i predstavnici Privredne komore Ilia, Grčka Marina KoutaiKonstantina Morousi.

Oni su istakli da su projektne aktivnosti bile usmjerene na primjenu zelenih javnih nabavki u ciljuidentifikacije izazova u njihovim primjenama iz ugla privrede i potencijalnih ponuđača, te načinima na koji državna uprava može primijeniti zelene kriterijume. Takođe su predstavli osnovne elemente zelenih javnih nabavki, njihovu vezu sa cirkularnom ekonomijom, te iskustva i primjere dobrih praksi.

Metodologiju Living Lab, korišćenu u ovom projektu, predstavio je prof. Yorgos Stephanides.

On je kazao da je ova metodologija obuhvatila sedam istraživačkih centara u šest zemalja koje pokrivaju niz oblasti unutar zelenih javnih nabavki, a cilj je bio pružiti mentorstvo i obuku o zelenim politikama i energetskoj efikasnosti.

– U ovaj proces je bilo uključeno 60 javnih ustanova i organizacija, kao I 20 malih i srednjih preduzeća, koja su kroz projekat stekli znanja o zelenim javnim nabavkama, finansiranju, kontroli potrošnje energije, mehanizmima za uklanjanje prepreka za energetski razvoj, te poboljšanje upravljanja energetskom efikasnosti i obnovljivim izvorima energije – istakao je Stephanides.

U okruglom stolu pod nazivom: Zelene javne nabavke za pametni i održivi grad, a koji je organizovan kao dio ovog skupa, učestvovali su Aleksandar Pavlićević, Služba za javne nabavke Glavnog grada,Vladimir Tomović iz Agencije za stanovanje, predstavnici Direktorata za politiku javnih nabavki Goran Vojinović i Sanja Poleksić, te prof. dr Milan Lakićević sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Pavlićević je kazao da Glavni grad posvećeno radi na unapređenju zelenih površina i uvođenju pametnih rješenja i usluga iz oblasti održivog razvoja.

– Prema najnovijim podacima, svjedočimo činjenici da je naš grad prvi u regionu u kategoriji postojanja urbanih zelenih površina, a peti u Evropi. Takođe, solarne klupe predstavljaju dobru praksu uvođenja smart city koncepta i prvi korak ka kreiranju modernih tehnologija u oblasti očuvanja životne sredine – istakao je on. Dodao je da postoji dobra osnova da Pogorica u narednih 5-10 godina zasta i postane smart city.

Vladimir Tomović, Agencija za stanovanjekazao je da ova ustanova vodi računa da svi novi objekti, kao i oni koji se renoviraju budu energetski efikasni.

– Mi pokušavamo da, preko projekata i podrške Glavnog grada, motivišemo etažne vlasnike da kroz partnerski odnos sa Gradom i Agencijom poboljšaju uslove stanovanja u zajedničkim objektima, kako bi se unaprijedila njihova energetska efikasnost, ali i ukazalo na sve benefite obnavljanja fasada zgrada – kazao je on.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu planirano je niz aktivnosti kako bi se poboljšala energetska efikasnost u u objektima čiji je vlasnik Glavni grad, kao i nastavak sprovođenja edukacije etažnih vlasnika o njenom značaju

Goran Vojinović, koordinator u Odjeljenju za praćenje i primjenu procesa u javnim nabavkama istakao je da je kreirana Strategija za unapređenje javnih nabavki i javno privatnog partnerstva, za period 2021 -2025, sa pratećim Akcionim planom za tekuću godinu.

– Politka zelenih javnih nabavki predstavlja jedan od šest operativnih ciljeva ove strategije, i mi predano radimo da kroz promociju i eventualne izmjene važeće zakonske regulative, kao i kroz obuke naših naručilaca i privrednih subjekata, na pravi način impelementiramo trošak životnog ciklusa kao kriterijum koji je reprezent zelenih nabavki – kazao je on.

Vojinović je takođe naveo da je u toku izmjena Zakona o javnim nabavkama, te da su otvoreni za sve komentare i sugestije do utvrđivanja konačnog teskta predloga Zakona, i poručio da će u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore kontinuirano raditi na edukaciji i stvaranju osnove za što veću promociju kriterijuma zelenih javnih nabavki i metodologije troška životnog ciklusa.

Prof. dr Milan Lakićević zahvalio je Privrednoj komori što je aktuelizovala ovako važnu temu, istakavši da održivi razvoj mora biti zasnovan na zelenoj ekonomiji ili ga neće biti.

– Moramo brzo raditi na rješavnju problema, jer ako čovječanstvo nastavi da zloupotrebljava prirodne resurse, za 50 godina će biti doveden u pitanje opstanak ljudske vrste na planeti – kazao je on.

Prema njegovim riječima, ako Crna Gora želi da bude dio EU, koja je lider u sprovođenju zelene agende, moramo raditi na prelasku sa linearne na cirkularnu ekonomiju, a priča o zelenim javnim nabavkama tu zauzima vrlo važno mjesto.

– Zelenim javnim nabavkama se mora pristupiti sa različitih aspekata i neophodno je raditi na jačanju ekološke svijesti građana, jer je ona najvažnija u cijelom procesu – istakao je Lakićević.

On je poručio da bi država trebalo da subvencioniše one koji ispunjavaju uslove zelene ekonomije u ovoj oblasti, te da bi ekološki porezi trebali biti destinirani, odnosno njihova naplata uložena dalje u rješavanje problema zagađenja životne sredine.

Na kraju, u okviru diskusije koja je uslijedila, učesnici su pohvalili proaktivnu ulogu Privredne komore u oblasti zelene ekonomije i ocijenili da je neophodno raditi na edukaciji zakonopisaca i građana, te istakli važnost državne pomoći kada su u pitanju subvencije za subjekte koji primjenjuju zadate ciljeve iz zelene agende.