You are here

Predstavnici Komore na sastanku Konzorcijuma MARDS projekta

11/12/2019

Univerzitet u Beču, od 10. do 13. decembra domaćin je sastanku Konzorcijuma MARDS projekta – Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - primjer dobre prakse. U ovom projektu, čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, partneri su Privredna komora Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, kao i univerziteti i socijalni partneri iz Albanije, Hrvatske, Slovenije, Austrije i Slovačke.

Cilj projekta MARDS je rješavanje jednog od najizraženijih problema u crnogorskom i albanskom visokom obrazovanju - doktorskih studija, koje će kroz ovaj projekat pokušati da reformišu na bazi Salzburških principa i najnovijih preporuka Evropske unije. Kao pilot primjer uspostaviće se dvije zajedničke doktorske škole. Projekat će preispitati postojeće nacionalne politike/standarde za doktorske studije, kompatibilnost sa EU praksama i predložiti njihov novi model u dvije zemlje prilagođen iskustvima stečenim proteklih decenija i sadašnijim potrebama. Predložiće se održive metode finansiranja doktorskih studija u dvije zemlje na nacionalnim nivoima. Takođe, dodatno će se uspostaviti saradnja sa EU centrima u procesu doktorskog obrazovanja, što će podrazumijevati mobilnost studenata i nastavnika.

Sastanak Konzorcijuma u Beču prilika je da se analiziraju do sada realizovane aktivnosti i razgovara o dinamici sprovođenja onih koje su predviđene za 2020. godinu.

Aktivnosti Privredne komore Crne Gore realizovane u 2019. godini predstavila je Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte. Predstavnici Komore uključeni u ovaj projekat sa uspjehom su realizovali povjerene zadatke, koji se odnose na diseminaciju projektnih ideja i rezultata. Komora je takođe organizovala i okrugli sto na temu „Doktorske studije, privreda, usluge i društvo“. I na ovaj način je dala doprinos ostvarenju ciljeva definisanih projektom MARDS da se istakne značaj povezivanja univerziteta sa industrijom, uvođenje interdisciplinarnog pristupa rješavanja problema u doktorskim programima i pomogne u pripremi doktoranada za učešće u međunarodnim mrežama. Tijesna saradnja univerziteta i privrednog sektora je alat koji dovodi do transfera tehnologija i komercijalizacije inovacija, što vodi ka održivom rastu i razvoju.

Imajući u vidu da je „ekonomija zasnovana na znanju” osnova politike razvoja Evropske unije, od ključnog značaja je povezivanje univerziteta i privrede kroz različite programe i zajedničke projekte, što se potvrđuje i ovim projektom, čijoj je realizaciji Komora veoma posvećena.