You are here

Sastanak projekta Bacar

17/10/2019

Sastanak predstavnika projektnih partnera u sklopu projekta „Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost - umrežavanje u jadranskom regionu“ – BACAR finansiranog iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, održan je 17.10. u prostorijama Privredne komore Crne Gore. Sastanak je organizovala Privredna komora Crne Gore a prisustvovali su predstavnici Opštine Kotor kao vodećeg partnera, Javne institucije RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga, Ministarstva gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Privredne komore Republike Srpske – Područne privredne komore Trebinje.

Partneri na projektu BACAR, čiji je opšti cilj jačanje institucionalne infrastrukture i usluga u sektoru malih i srednjih preduzeća sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz izgradnju pristupa klastera u oblastima kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja, na sastanku su izvještavali o sprovedenim projektnim aktivnostima u prethodnom periodu implementacije, razmatrali plan aktivnosti do kraja implementacije projekta, njihove izazove i način prevazilaženja. Na dnevnom redu je bio i monitoring realizacije budžeta.

U okviru sprovođenja projekta BACAR prepoznata su tri sektora: turizam, prerada lokalne hrane i kreativna industrija. Preduzetnici sa teritorije Boke su u prethodnom periodu uključivanjem u klastere i učešće na brojnim obukama i radionicama održanim u Kotoru i prekograničnom području dobili novu sliku o poslovanju, stekli nova znanja koja se tiču unapređenja opšteg poslovanja, ali i vrlo konkretna znanja koja se tiču specifičnosti poslovanja u sektorima. Kroz studijske posjete Srbiji, Italiji i Hrvatskoj preduzetnicima je u prethodnom periodu omogućeno da se susretnu sa primjerima najbolje prakse, koje prevazilaze regionalni značaj, prikupe najneophodnije informacije i steknu znanja kako da ih primijene u svojoj poslovnoj praksi.

Povezivanjem u klastere na nivou Kotora, jača se kapacitet i pristup novim tržištima dok su učešćem na regionalnim sajmovima uspostavljeni novi poslovni kontakti i partnerstva.

U tom kontekstu, na sastanku je bilo riječi o predstojećoj dvodnevnoj obuci članova klastera na temu korišćenja fondova i predstavljanja raspoloživih programa podrške EU i drugih nacionalnih programa podrške koja će se krajem oktobra održati u Podgorici u organizaciji Privredne komore Crne Gore, završnom događaju projekta u Kotoru u organizaciji vodećeg partnera-Opštine Kotor kao i planiranoj posjeti i sajamskom predstavljanju članova klastera iz sve tri zemlje sa prilikom otvaranja Centra za podršku i razvoj klastera u Kaštelima na samom kraju implementacije projekta. Predstavnici projektnih partnera su takodje razmatrali nastavak aktivnosti na podršci pomenutim klasterima nakon realizacije projekta BACAR.