You are here

Učešće na MED događaju“Made in MED in the Balkans” (Proizvedeno u MED-u naBalkanu)

13/06/2019

Privredna komora Crne Gore je učestvovala na događaju “Made in MED in the Balkans” (Proizvedeno uMED-u naBalkanu) koji se odnosio na kapitalizaciju projekata iz Mediteranskog programa na zemlje korisnice sredstava za pretpristupnu pomoć, tzv. IPA fondova. Ovaj događaj je održan u Sarajevu, 13.6.2019. u organizaciji Direktorata za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Regiona južne Provanse-Alpa-Azurne obale Francuske, Upravljačkog tijela Mediteranskog programa.

Događaj je bio strukturisan oko dva ključna momenta: svjedočenja partnera uključenih u projekte iz ovog programa sa posebnim naglaskom na najbolja rješenja i razmjenu mišljenja o stvarnim uticajima projekata na teritorije IPE. Jedan od projekata koji su tom prilikom predstavljeni bio je i projekat odeon, koji sprovodi Privredna komora Crne Gore u okviru ovog programa. Projekat je predstavila Sandra Perić, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte, koja je koordinator odeona.

Odeon predstavlja akronim za engleski naziv: Open Data for European Open Innovations (Otvoreni podaci za evropske otvorene inovacije).Opšti cilj ovog projekta je da stvori novi model upravljanja koji bi se zasnivao na upotrebi podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Ovaj projekat pruža priliku da se privatne kompanije i pojedinci stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama tako što će na najbolji način koristiti otvorene podatke istovremeno osluškujući tržište i ravnajući se prema njegovim potrebama. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj svojih teritorija.

Glavni cilj odeona je: a) da testira model i instrumente za uspostavljanje inovativnog MED klastera podataka koji bi se sastojao od MSP, novoosnovanih preduzeća i istraživačkih institucija koje mogu da razviju preduzetničku, marketinšku i socijalnu vrijednost otvorenih podataka; i b) MED klaster će dobiti podršku lokalnih održivih pružalaca usluga (tzv. čvorišta podataka - Data HUBs), to bi trebalo da bude Privredna komora u tijesnoj saradnji sa Ministarstvom javne uprave,koji bi mogli da zainteresuju javne aktere da objavljuju kvalitetne otvorene podatke, pomažu MSP i novoosnovanim preduzećima da razviju nove proizvode i inovativne usluge usmjerene ka klijentima i građanima, da ojačaju strategije internacionalizacije, uticaj ekonomije zasnovane na podacima za održivi razvoj regiona MED i bolji kvalitet života.

Specifični ciljevi odeona su: da poveća dostupnost slobodnih i kvalitetnih otvorenih podataka, da poveća korišćenje i ponovno korišćenje otvorenih podataka od strane činilaca četvorostruke spirale (univerziteti-privreda-država-civilno društvo) i da podrži privatne i javne činioce zainteresovane za korišćenje i ponovno korišćenje otvorenih podataka u svrhu kreiranja inovativnih usluga.

S obzirom na to da je projekat i vremenski i po aktivnostima bliže početku nego kraju, za razliku od većine drugih projekata predstavljenih tom prilikom, predstavnica Privredne komore je stavila akcenat na rezultate dosadašnjih aktivnosti, koji su se pokazali kao vrlo zanimljivi i inspirativni za dalji rad na ovom projektu. Naime, ključna tačka koja će poslužiti kao osnova za sve dalje aktivnosti je bila analiza trenutnog stanja u ovoj oblasti koju je svaki partner sproveo za svoju teritoriju i čiji su rezultati zatim objedinjeni u jedan dokument. Na osnovu tih rezultata uočene su velike razlike između zemalja poput Italije, Francuske i Grčke koje imaju na stotine, pa i hiljade objavljenih setova otvorenih podataka i veliki broj razvijenih aplikacija, dok je u našoj zemlji u trenutku rada na aplikaciji bilo samo dvanaest objavljenih setova podataka od kojih jedna trećina nije bila upotrebljiva.Takođe, komunicirajući sa potencijalnim članovima hub-a, kao i sa predstvanicima medija, koji su ocijenjeni kao veoma važan akter u podizanju svijesti o ogromnim potencijalima koje upotreba otvorenih podataka otvara, uočena je potreba za dodatnom obukom za medije na ovu temu a nakon toga i za sektor MSP i, u krajnjem,za sve građane, a sa ciljem stvaranja potražnje za aplikacijama ovog tipa, kao i interakcije sa građanima koja bi mogla dovesti do veće transparentnosti procesa koji se odvijaju u državi, direktnijeg uticaja na njih i većeg zadovoljstva svih strana uključenih u ove procese. Ovaj koncept je u velikoj mjeri zaživio u zemljama Evropske unije, što je uočljivo i kroz projekte u kojima sarađujemo sa partnerima iz EU, pa tako i kroz projekat odeon. Stoga, prepoznavši naše trenutne nedostatke i zaostatke u ovoj oblasti, planiramo da uložimo dodatne napore da uhvatimo korak sa zemljama koje su u ovoj oblasti ispred nas.Aktivnosti Komore Crne Gore će najvećim dijelom uključivati: promotivne radionice, info-dane, izjave za medije, publikacije, ali i organizaciju hakatona, seminara i radionica kako za članove hub-a tako i za studente, istraživače, privrednike, predstavnike državnih institucija i učesnike u procesu inovacija.

Prezentacije drugih predstavnika zemalja korisnica sredstava iz IPA fondova koje učestvuju na projektima u MED programu su nosile slične poruke, kao i diskusije na dva panela koja su organizovana tokom popodnevne sesije. To je dovelo do zaključka koji je na kraju konferencije sumirala predstavnica Zajedničkog sekretarijata - da je prilikom pripreme projekata potrebno voditi više računa o potrebama IPA partnera a vezano za izgradnju kapaciteta, podizanje svijesti o dostupnosti fondova pri tome uzimajući u obzir specifičnost konteksta zemalja korisnica sredstava IPA i dajući im mogućnost da i one budu vodeći partneri na budućim projektima.