You are here

Započet projekat razvoja plavih ekonomija na institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji u okviru Erasmus + programa

20/02/2020

U Olesundu (Norveška) je 18-19. februara 2020. godine, na Norveškom centru za pomorsku kompetenciju (Norwegian Maritime Competence Center - NMK) održan sastanak koji je označio početak projekta pod nazivom “Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries” (akronim: BLUEWBC) u sklopu Erasmus + programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Koordinatorska institucija na projektu je Norveški Univerzitet za nauku i tehnologiju (Norwegian University of Science and Technology - NTNU), dok je Univerzitet Crne Gore (Pomorski fakultet Kotor i Fakultet za turizam i hotelijerstvo) partner na projektu. Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte učestvovala je na sastanku predstavljajući Privrednu komora Crne Gore koja je partner na ovom projektu. U radu sastanka su uzeli učešća rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić koji je i rukovodilac projekta, MSc Maja Škurić, član projektnog tima., kao i Anja Grabovica predstavnica Tehnopolisa.

Glavni cilj projekta je uspostavljanje centara za inovacije i preduzetništvo na visokoobrazovnim institucijama u Crnoj Gori i Albaniji (na Univerzitetu Crne Gore – Pomorskom fakultetu Kotor, Univerzitetu u Vlori i Univerzitetu u Tirani). Takođe, uz podršku partnerskih institucija iz Norveške (NTNU), Pomorskog fakulteta iz Splita i Tehničkog Univerziteta iz Viljnusa, na univerzitetima u Crnoj Gori i Albaniji će se modernizovati planovi i programi pojedinih kurseva na osnovnim i master studijskim programima kroz uključivanje komponente za inovacije i preduzetništvo s akcentom na pojedine kategorije iz oblasti plavih ekonomija. Kroz realizaciju projekta će se težiti ka intenzivnijem povezivanju studenata sa pomorskom privredom u Crnoj Gori i Albaniji, ali i šire. Na ovaj način će se uspostaviti podsticajno okruženje za razvoj inovacija i preduzetništva kroz saradnju relevantnih interesnih strana, što će uticati da univerziteti u Crnoj Gori i Albaniji budu prepoznati na regionalnom nivou.