You are here

Saradnja privrednih komora jugoistočne Evrope

19/09/2012

Predsjednik Privredne komore Crne Gore, Velimir Mijuškovic, ucestvovao je u radu 20. sastanka predsjednika Komora jugoistocne Evrope. Sastanak je održan u Beogradu, 19. septembra, u sklopu Menadžment foruma JIE 6, koji su organizovali Privredna komora Srbije, Savez ekonomista Srbije, Savez ekonomsta Hrvatske i ILCD škola sa Bleda. Tema sastanka bila je Regionalno povezivanje poslovnih lidera – kako ga unaprijediti – uloga privrednih komora regiona.

Osnov za unapredenje regionalnog povezivanja u uslovima ekonomske krize, kada su u pitanju zemlje JIE6, je što bolje medusobno upoznavanje, zajednicko korišcenje poslovnih kapaciteta, udruživanje na svim poljima i korišcenje ekonomije obima, kako bi se pronašle mogucnosti za plasman roba i usluga na svjetskom tržištu, koje možemo proizvesti zajednickim kapacitetima.
Uloga privrednih komora ogleda se u pružanju sistemske podrške poslovnim liderima Regiona u domenu razmjene informacija, korišcenju zajednickih potencijala i proizvodnih kapaciteta.
Govoreci na sastanku, predsjednik Mijuškovic je kao posebno važnu aktivnosti u cilju što boljeg ekonomskog povezivanja regiona predložio ucešce privreda u kreiranju propisa koji se ticu ekonomskih odnosa zemalja u Regionu sa inostranstvom i njihovu harmonizaciju sa propisima EU i STO. Mišljenje Predsjednika je i da privredne komore, u saradnji sa vodecim kompanijama u Regionu treba da iniciraju i podržavaju aktivnosti u oblasti regionalne saradnje, posebno na polju izrade zajednickih prijedloga projekata za programe EU.
Formiranje zajednickih konzorcijuma za realizaciju zajednickih projekata, tendera, oglasa i sl. Mijuškovic prepoznaje kao važan zadatak koji se stavlja pred Komore, a kroz koji bi se obezbijedilo snažnije povezivanje i veca dostupnost proizvodima i uslugama iz regiona jedinstvenom tržištu.
On takode smatra, da se nastavkom dobre komorske prakse i saradnje, koja se pored ostalog ogleda i u kontinuiranoj razmjeni informacija, te pružanjem usluga edukacije, svaka od privrednih komora može znacajno pomoci kompanijama u Regionu u savladavanju kljucnih izazova.
Navedeni prijedlozi su uvršteni u zakljucke sastanka. Pored toga, predsjednici Komora zakljucili su da aktivnosti treba da budu usmjerene na:
- prenošenje sopstvenih iskustava u poslovanju na inostranim tržištima;
- pomoc u pripremi i izradi strategije nastupa na pojedinim tržištima - korišcenje sopstvenih iskustava;
- podsticanje formiranja izvoznih klastera i njihova internacionalizacija;
- organizovanje posjeta regionalnih privrednih misija kako bi kompanije bile predstavljene zajedno, u saradnji sa komorskim sistemom;
- poslovno i strateško povezivanje domacih i inopartnera koristeci iskustva lidera u Regionu;
- zajednicke pripreme, realizacija i pracenje razvojnih programa, projekata i inicijativa uz pomoc komorskog sistema u Regionu;
- ucešce u izradi platformi za razgovore državnih delegacija u dijelu bilateralnih ekonomskih odnosa zemalja Regiona;
- intenziviranje bilateralne i multilateralne poslovne saradnje, prenosom poslovnih iskustava i uvodenjem novih tehnoloških rješenja radi jacanja konkurentnosti preduzeca i osposobljavanja za nastup na tržištima;
- zajednicke pripreme, realizacija i pracenje razvojnih programa, projekata i inicijativa uz pomoc komorskog sistema u Regionu;
- jacanje konkurentnosti proizvodnih preduzeca i njihovo osposobljavanje za nastup na trecim tržištima uvodenjem tehnoloških inovacija, posebno kada su u pitanju metalska, elektro i IT industrija, u okviru kojih postoji razvijena praksa dobre regionalne saradnje;   
- imajuci u vidu znacajni udio poljoprivredno-prehrambenog sektora u ukupnoj razmjeni Regiona, posebnu pažnju treba usmjeriti na pomoc i podršku ovom sektoru;
- oporavak Regiona od posledica globalne i tranzicione ekonomske krize može biti ubrzan podsticanjem zajednicke realizacije infrastrukturnih projekata uz angažovanje postojecih resursa gradevinske industrije;
- usvajanje standarda kvaliteta i uskladivanje nacionalnog zakonodavstva u zemljama Regiona koje su na putu punopravnog clanstva u EU sa evropskim, neophodni su preduslovi za slobodan protok robe i povecanje obima spoljnotrgovinskog prometa Regiona;
- razmjenom informacija i pružanjem usluga edukacije, privredne komore mogu dosta pomoci kompanijama liderima u Regionu u savladavanju kljucnih izazova;
- privredne komore nastavice sa aktivnim ucešcem u radu regionalnih radnih grupa Foruma CEFTA komora, u cilju sagledavanja aktuelne privredne situacije, usaglašavanja stavova i kreiranja preporuka ka nadležnim CEFTA potkomitetima.
Predsjednici Komora na ovom sastanku usvojili su i set preporuka za pospješivanje saradnje, kroz saradnju vodecih firmi u Regionu. Naime, da bi u periodu svjetske krize bilo moguce dati dodatni podsticaj razvoju privrede, neophodno je da lideri u Regionu medusobnom saradnjom daju primjer kako zajednicki nastupiti u inostranstvu. U tom svjetlu pokretanje odredenih inicijativa uz podršku komorskog sistema Regiona od kljucnog je znacaja.