You are here

Javna rasprava o nacrtu pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda

14/05/2019

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o nacrtu pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda.

Okrugli sto će se održati u Podgorici, 16. maja 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u staroj zgradi Vlade Crne Gore, Jovana Tomaševića bb, Podgorica.

 

Nacrt Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda pripremljen je u skladu sa članom 79 stav 2 i članom 84 stav 3 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18), u cilju daljeg usklađivanja sa direktivama EU o vodama i radi zaštite i unaprjeđenja kvaliteta površinskih i podzemnih voda u Crnoj Gori.

Pozivaju se građani, državni organi, stručne i naučne institucije, strukovna udruženja, nevladine organizacije i drugi zainteresovani subjekti da se uključe u javnu raspravu i daju svoje predloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 1. juna tekuće godine Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na sljedeći način: 

- na e-mail adresu Ministarstva: dragana.djukic@mpr.gov.me ili

- preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg, br. 46, Podgorica, 81000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda“).

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je:

Dragana Đukić, dragana.djukic@mpr.gov.me
Tel: +382 20 482 261 Fax: +382 20 234 306

Javna rasprava o Predlogu pravilnika traje do 1. juna 2019. godine, a u prilogu možete preuzeti Program javne rasprave i Nacrt pravilnika.