You are here

Javni poziv za učešće u programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2018. godinu

10/05/2018

Ministarstvo ekonomije raspisalo je javni potiv za učešće u Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2018. godinu, koji prenosimo u cjelosti:
Ministarstvo ekonomije raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICANJA RAZVOJA KLASTERA U CRNOJ GORI ZA 2018. GODINU

Cilj Programa je finansijska podrška efikasnijem funkcionisanju inovativnih klastera i njihove bolje promocije, u pravcu ostvarivanja bolje konkurentske pozicije preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Finansijki okvir: Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije je do 50%, odnosno do 65% (uvećano za 15% klasterima iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave) ukupnih opravdanih troškova, u iznosu najviše do 15.000 EUR (bez PDV-a), po jednom projektu, a aplikanti mogu predati dva projekta, pod uslovom da se odnose na različite predmete podrške. Raspoloživa sredstva u 2018. godini za realizaciju ovog Programa su 150.000 EUR.

Opravdani troškovi su: 
troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava) 
operativni troškovi koji podrazumijevaju troškove osoblja i administrativne troškove (uključujući režijske troškove) koji se odnose na: podsticanje klastera da bi se olakšala saradnja, razmjena informacija i pružanje ili usmjeravanje usluga poslovne podrške; promovisanje klastera; aktivnosti na poboljšanju saradnje sa dobavljačima i unapređenju plasmana proizvoda; aktivnosti na unapređenju kvaliteta proizvoda/usluga; aktivnosti na unapređenju izvoznih aktivnosti klastera; upravljanje objektima klastera, organizaciju programa obuka, radionica i konferencija. 

Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju: preradu poljoprivrednih proizvoda/ prehrambenu industriju; drvopreradu; ostale proizvodne djelatnosti (u skladu sa Programom); turizam i ugostiteljstvo.

Uslovi učešća u Programu

Za klaster osnovan kao privredno društvo:
a) Ima sjedište na teritoriji Crne Gore; 
b) Redovno izvršava obaveze plaćanja poreza i doprinosa, zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Javni poziv, odnosno u kojem se podnosi prijava; 
c) Ima ovlašćeno lice za zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun klastera sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori, koje je odgovorno za realizaciju prava i obaveza iz Ugovora;
d) Da klasteru i/ili članu klastera nijesu po istom osnovu dodijeljena sredstva iz državnog budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave; 
e) Da nije pokrenut postupak stečaja nad klasterom, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata; 
f) Da ovlašćeno lice nije osuđivano za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 
g) Da klaster i/ili članovi klastera nijesu u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći i 
h) Da klaster i/ili članovi klastera nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći. 

Za klaster osnovan kao NVO:
a) Nevladina organizacija je osnovana kao dobrovoljna, neprofitna organizacija, sa najmanje tri člana domaćih i/ili stranih fizičkih i/ili pravnih lica sa ili bez početne imovine, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa klastera preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća; 
b) Ima sjedište na teritoriji Crne Gore; 
c) Ima Rješenje o upisu nevladine organizacije u Registar nevladinih udruženja kod nadležnog Ministarstva; 
d) Redovno izvršava obaveze plaćanja poreza i doprinosa, zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Javni poziv, odnosno u kome se podnosi prijava; 
e) Ima ovlašćeno lice za zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun klastera sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori, koje je odgovorno za realizaciju prava i obaveza iz Ugovora; 
f) Da klasteru i/ili članovima klastera nijesu po istom osnovu dodijeljena sredstva iz državnog budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave; 
g) Da nije pokrenut postupak stečaja nad klasterom, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata; 
h) Da ovlašćeno lice nije osuđivano za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; 
i) Da klaster i/ili članovi klastera nijesu u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći i 
j) Da klaster i/ili članovi klastera nijesu u obavezi povraćaja nezakonito primljene državne pomoći. 

POZIV JE OTVOREN DO 18. JUNA 2018. GODINE (do 12:00h)

Konkursna dokumentacija za učešće u ovom Programu može se preuzeti lično u prostorijama Ministarstva ekonomije (Rimski trg 46, 81000 Podgorica, IV sprat, kancelarija br. 9), kao i na web stranici Ministarstva http://www.mek.gov.me/organizacija/razvoj/javni_pozivi. Popunjena prijava i prateća dokumentacija u tri štampana primjerka (jedan original ili kopija ovjerena od strane suda ili notara i dvije kopije), kao i elektronsku verziju na CD-u koja po svom sadržaju mora biti identična štampanom primjerku (zapečaćen koverat) predaje se lično ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica”, ili na arhivu Ministarstva ekonomije najkasnije do 18. juna, do 12:00h. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, IV sprat, kancelarija br. 9, radnim danima u periodu od 08-10h ili putem mail-a boris.rebic@mek.gov.me, kao i na sljedeći broj telefona: 020/482-213. 

INFO DANI

Ministarstvo ekonomije će organizovati informativne događaje, na kojima će predstavnici klastera zainteresovani da konkurišu za sredstva Programa, moći da dobiju sve informacije i pojašnjenja u vezi procesa konkurisanja, popunjavanja dokumentacije i dodjele sredstava. Info dani će biti organizovani u maju 2018. godine, a detaljne informacije o datumu, jedinici lokalne samouprave, mjestu i vremenu održavanja Info dana, blagovremeno će biti objavljene na sajtu Ministarstva ekonomije – www.mek.gov.me

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka:

http://www.mek.gov.me/vijesti/184662/Javni-poziv-za-ucesce-u-Programu-podsticanja-razvoja-klastera-u-Crnoj-Gori-za-2018-godinu.html

Izdvajamo