You are here

Javni poziv za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u 2018. godini

13/04/2018

Ministarstvo ekonomije raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA UNAPRJEĐENJE INOVATIVNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U 2018. GODINI

Cilj Programa je jačanje poslovnih performansi mikro, malih i srednjih preduzeća kroz sufinansiranje korišćenja konsultantskih usluga u realizaciji inovativnih aktivnosti.
Programom finansijske podrške za mikro, mala i srednja preduzeća može se odobriti finansijska pomoć za sljedeće inovativne  aktivnosti:

Inovacija proizvoda/usluge     

Inovacija poslovnog procesa

Opravdani troškovi:

  • Izrada tehničke dokumentacije/rješenja (tehnička studija/tehničko razvojno rješenje, elaborat);
  • Izrada i testiranje prototipa proizvoda/usluge (tehnička studija/tehničko razvojno rješenje, elaborat, korišćenje laboratorije za ispitivanje i testiranje).

 

Opravdani troškovi:

  • Izrada tehničke dokumentacije (tehnička studija o procesu proizvodnje/usluge, isporuke, tehničko razvojno rješenje metoda proizvodnje/usluge, isporuke, elaborat);
  • ·Izrada/Unaprjeđenje informacionih/ softverskih rješenja za razvoj novog i poboljšanje procesa prozvodnje/pružanje usluge, isporuke.

Inovacija u organizaciji

Inovacija u marketingu

Opravdani troškovi:

  • Izrada tehničke dokumentacije (tehnička studija/elaborat o novom/unaprijeđenom metodu organizacije poslovanja);
  • Izrada i implementacija/unaprjeđenja informacionih/ softverskih rješenja za razvoj novog ili poboljšanog metoda organizacije poslovanja;

 

Opravdani troškovi:

  • Izrada tehničke dokumentacije za dizajn proizvoda (tehnička studija/tehničko rješenje, elaborat o novom/unaprijeđenom dizajnu proizvoda), prototip dizajna u digitalnoj formi;
  • ·Izrada idejnog rješenja nove ambalaže/pakovanja/vizuelnog identiteta;
  • Izrada tehničkog ili softverskog rješenja za metoddistribucije proizvoda i usluga i formiranja cijena;
  • ·Primjena inoviranih alata promocije (izrada/unaprjeđenje websajta sa integrisanim softverskim rješenjima za on-line trgovinu, razvoj korisničkih aplikacija).

Finansijski okvir: 

Mikro, mala i srednja preduzeća mogu ostvariti pravo na finansijsku pomoć u maksimalnom iznosu do 3.500,00€, odnosno do 50% opravdanih troškova, bez PDV.
Preduzeće je u obavezi da finansira troškove spoljnjeg konsultanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100%, i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini do maksimalno 50% opravdanih troškova, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV). Preostalih 50 % troškova treba da bude pokriveno iz sopstvenih izvora preduzeća koje se prijavljuje za podršku.
Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Programa za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u 2018. godini iznosi  50.000,00€.

 Uslovi za učešće u Programu:

Pravo učešća u Programu finansijske pomoći imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, 36/11) i Zakonom o računovodstvu ( „Sl. List RCG“, br. 52/16 ), registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata koja: 

- Posluju 100 % u privatnom vlasništvu; 
- Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;
- Dostave zvanične finansijske izvještaje za prethodne dvije godine poslovanja (2016. i 2017. god.) u kojima nije iskazan neto gubitak; 
- Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa; 
- Da za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta.

Kriterijumi za ocjenjivanje prijava su:

- Promjene ukupnog prihoda; 
- Promjene profita (neto dobiti); 
- Promjene ekonomičnosti poslovanja; 
- Promjene broja zaposlenih; 
- Vlasnička struktura preduzeća; 
- Preduzetništvo mladih;
- Kvalitet inovativne aktivnosti; 
- Investiranje u inovacije u prethodne dvije godine; 
- Saradnja sa spoljnim konsultantima; 
- Stepen razvijenosti opštine u kojoj je privredni subjekat registrovan; 
- Korišćenje sredstava po ovom Programu državne pomoći u 2017. godini i 2016. godini; 
- Obim ostvarenog međunarodnog prometa u 2017. godini.

Napomena: Finansijska pomoć će se dodijeliti shodno redosljedu ocijenjenih prijava sa rang liste dok se ne utroše raspoloživa sredstva od 50.000,00€. 
Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za dodjelu finansijske pomoći i to za jednu od ponuđenih inovativnih aktivnosti.

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u 2018. godini sa detaljnim informacijama o namjeni, uslovima i kriterijumima, procedurama sprovođenja Programa, može se preuzeti u Ministarstvu ekonomije, Direkciji za saradnju sa biznis zajednicom, Rimski trg 46, 81000 Podgorica,  kao i na web adresi www.mek.gov.me.

Popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija u 3 primjerka (jedan original ili kopija ovjerena od strane suda ili notara i dvije kopije/ zatvoren koverat)  predaju se lično na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica. U razmatranje će se uzeti samo kompletne i blagovremeno podnijete prijave.

Neophodne dodatne informacije i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcija za saradnju sa biznis zajednicom, radnim danima u periodu od 09-14 h, ili na brojeve telefona  020/406-314 i 020/406-302.

POZIV JE OTVOREN DO 10.MAJA 2018.GODINE, DO 15h.

Izdvajamo