You are here

Konferencija - Preduzetništvo i inovacije kao preduslov ekonomskog razvoja

04/06/2014
Konferencija - Preduzetništvo i inovacije kao preduslov ekonomskog razvoja

Ekonomski fakultet Crne Gore sa Privrednom komorom Crne Gore kao partnerom i uz podršku Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore,  Ministarstva nauke, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje, organizuje IV međunarodnu konferenciju sa temom: Preduzetništvo i inovacije kao preduslov ekonomskog razvoja.

Konferencija će se održati 17. juna 2014. godine na Ekonomskom fakultetu.
Molimo zaintersovane privrednike da svoje učešće za Konferenciju prijave najkasnije do 13. juna 2014. Godine  Privrednoj komori, putem e-maila: vblecic@pkcg.org

Preliminarni program Konferencije:

Jun 16, 2014.
20.00-21.00 Koktel dobrodošlice (Hotel City)

Jun 17, 2014.
09.00-10.00 Registracija učesnika (Ekonomski fakultet)
10.00-10.30 Otvaranje konferencije (sala Montenegro)
Prof Milivoje Radović, dekan, Ekonomski fakultet
Gdin Velimir Mijušković, predsjednik, Privredna komora Crne Gore
Pozdravni govor: Gdin Milo Đukanović, Predsjednik Vlade Crne Gore
10.30-11.00 Predavanje (sala Montenegro)
Prof Oliver Williamson, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju (video)
Prof Yochanan Shachmurove, The City College of the City University of New York, USA - EURO, prošlost, sadašnjost i perspektiva
11.10-11.30 Pauza za kafu
11.30-13.00 Preduzetništvo i inovacije (sala 201)
Moderatori: Prof Božidar Cerović, prof Maja Levi Jakšić
Panelisti:
Prof Božidar Cerović (Univerzitet u Beogradu), U potrazi za efikansnošću i inovativnim razvojem: šta je sa sportom?  
Prof Igor Pejović (Srednja ekonomska škola, Beograd), Inovativni pristup razvoju SME kroz primjenu virtuelne organizacije
Prof Alexander Miler (Državni univerzitet u Omsku “F.M.Dostojevski”), Istraživanje problema razvoja institucionalnog preduzetništva u okviru većih preduzeća (intrapreneuring)
Prof Sreten Ćuzović (Univerzitet u Nišu), Izdavanje franšiza u razvoju preduzetništva i reindustrijalizacije Srbije sa posebnim osvrtom na kompaniju FIAT automobili Srbija (FAS)
Prof Degtyareva Svetlana, msci Degtyareva Tamara (Državni univerzitet u Omsku “F.M. Dostojevski”), Inovacije u menadžmentu kao faktor stvaranja ruske inovativne ekonomije
Prof Maja Levi Jakšić (Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu), Otvorena inovacija i održivo tehnološko preduzetništvo
Prof Muris Čičić, prof Almir Peštek, msci Maja Arslanagić-Kalajdzić, Tea Mioković, Promocija održive turističke destinacije kroz inovativni pristup poslovnim mrežama malog biznisa
Prof Radislav Jovović (Crna Gora), Inovacija kao pokretač ekonomske dinamike u novoj ekonomiji
11.30-13.00 Institucije i ekonomski razvoj (sala 202)
Moderatori: Prof. Gordana Đurović
Panelisti:
Prof Marko Backović, prof Zoran Popović, prof Mladen Stamenković (Univerzitet u Beogradu),  Pristup analizi donošenja odluka na osnovu više kriterijuma (MCDM) u upravljanju aktivom i pasivom
Prof Gordana Đurović, doc.dr Nikola Milović (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), Ekonomski efekti crnogorskih spoljnopolitičkih prioriteta
Prof Veselin Drašković (Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo), prof Bagrat Yerznkyan (Institut za centralnu ekonomiju i matematiku, RAS), doc.dr Mimo Drašković (Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo), Inovativno-institucionalno modelovanje ekonomskog razvoja u tranzicionim zemljama kao preduslov za prevazilaženje krize
Dr Sergej Gričar (Srednja poslovna škola, Novo mesto), prof Štefan Bojnec (Univerzitet  Primorska), Prostorna integracija cijena u ugostiteljskoj industriji u Sloveniji i Crnoj Gori
Prof Branislav Mišić (Univerzitet Educons), doc.dr Sandra Nešić (Univerzitet Singidunum), Liderstvo i inovacije kao ključni faktori za stvaranje održive konkurentne prednosti
Prof Ljiljana Kašćelan (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), msci Tamara Gazdić (Centralna banka Crne Gore), IT upravljanje: omogućavanje neometanih operacija sistema plaćanja
13.00-14.00 Ručak (Ekonomski fakultet)
14.00-15.30 Ekonomske politike u postkriznom periodu (sala 201)
Moderator: Prof Maja Baćović
Panelisti:
Prof. Maja Baćović (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), Fiskalna politika  u društvu koje stara
Prof Aleksandra Praščević (Univerzitet u Beogradu), "Intelektualni monopol” u modernoj makroekonomiji: Šta nije bilo u redu u makroekonomiji?
Doc.dr Kristijan Ristić (Univerzitet Union), Post-krizna makroekonomska politika i menadžment
Prof. Vujica Lazović (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), msci Tijana Stanković (Vlada Crne Gore), Strukturne reforme kao instrument konkurentnosti i fiskalni trošak
Msci Zorana Popović (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), Izazov preduzetništva u informacionom društvu
Doc.dr Ivo Speranda, prof. Tihomir Luković (Sveučilište u Dubrovniku), dr Joanna Kizielewitz (Gdynia Maritime University), Menadžment kao uzrok neefikasnog razvoja ekonomija u tranziciji
Prof. Aleksandar Živković (Univerzitet u Beogradu), dr Pero Petrović (Institut za međunarodnu politiku i privredu), Značaj države u životu ekonomije kao nauke u uslovima globalizacije i regionalizacije
14.00-15.30 Menadžment u postkriznom periodu (sala 202)
Moderatori: Prof. Saša Popović, doc.dr Boban Melović
Panelisti:
Prof. Milorad Filipović, msci Miroljub Nikolić (Univerzitet u Beogradu), Značaj i mogućnosti za razvoj novih modela finansiranja inovativnih (SME) u Srbiji  
Doc.dr Boban Melović (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), doc.dr Slavica Mitrović (Fakultet tehničkih nauka), Brendiranje turističke destinacije - iskustva Turske kao modela razvoja za zapadno-evropske zemlje
Prof Saša Popović, msci Ana Mugosa (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), Ka efektivnom finansijskom menadžmentu: značaj modela diskontiranja dividendi u određivanju cijena akcije
Prof Leposava Grubić-Nešić, dr Biljana Ratković-Njegovan, Ivan Balenović (Fakultet tehničkih nauka), Socjialno preduzetništvo kao  element ekonomskog razvoja
Dr Radovan Pejanović, prof Leposava Grubić-Nešić, Kristina Kosić, Vladimir Nikić (Fakultet tehničkih nauka), Razvoj preduzetničkih potencijala ruralnih naselja
Prof Ana Lalević-Filipović, msci Selma Demirović, Nemanja Djurašković (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), Metode relevantnosti i mjerenja nematerijalne aktive  
Prof Ana Lalević-Filipović (Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore), prof Jelena Stanković (Univerzitet u Nišu), (Ne) svjesnost značaja primjene sistema za praćenje troškova – osvrt na Crnu Goru
15.30-16.00 Zaključci (sala Montenegro)
17.00 - Večera (restoran Mareza)