You are here

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte - Ministarstvo nauke

17/07/2018
Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte - Ministarstvo nauke

Ministarstvo nauke je raspisalo Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte kojim se opredjeljuju sredstva za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 1.000.000 eura, za period 2018 –2020.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća koje imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu, pružanje podršku prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori, kao i kreiranje novih radnih mjesta.

Konkursom za dodjelu grantova za inovativne projekte biće podržani inovativni projekti u okviru sljedećih tematskih prioriteta utvrđenih Strategijom inovativne djelatnosti (2016-2020): Energija, Poljoprivreda i hrana, Održivi razvoj i turizam, Informaciono - komunikacione tehnologije, Medicina i zdravlje ljudi i Novi materijali, proizvodi i servisi.

Ministarstvo nauke će odobriti po prihvaćenom grantu sufinansiranje u iznosu do 100.000 eura, a projekti će biti sufinansirani u trajanju od 12 do 24 mjeseca. Implementacija projekata obuhvataće period od decembra 2018. najkasnije do decembra 2020. godine.

Pomoću identifikovanja Nivoa Tehnološke Spremnosti (Technology Readiness Level) odgovarajućeg projekta/tehnologije biće omogućeno Podnosiocu prijave da samostalno utvrdi stepen razvoja projektne ideje, odnosno na kom nivou se predmetna tehnologija nalazi u trenutku podnošenja prijave, i gdje će se nalaziti u momentu završetka projekta. Postoji devet nivoa tehnološke spremnosti; TRL 1 je najniži nivo, dok je TRL 9 najviši, odnosno tada se podrazumijeva da je tehnologija najzrelija.

Grant se može koristiti za sufinansiranje sljedećih faza tehnološkog razvoja (TRL 4 - TRL 8): Razvoj tehnologije u laboratorijskim uslovima (razvoj osnovnih komponenti tehnologije), Demonstracija tehnologije van laboratorijskih uslova u realnom okruženju; Izrada prototipa; Faza testiranja, validacije i demonstracije; i Utvrđivanje prvog finalnog proizvoda.

Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica u Crnoj Gori, koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 15 Zakona o inovativnoj djelatnosti, a u njih spadaju: naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja i privredni subjekti (inovaciono-preduzetnički centar, poslovni inkubator, privredno društvo, odnosno dio privrednog društva).

Podnosilac prijave ne može se samostalno prijaviti na Konkurs, već u partnerstvu sa najmanje jednim domaćim pravnim licem iz uslova Konkursa, a partnerstvo mora u svom sastavu imati najmanje jedan privredni subjekat iz Crne Gore.

Konkurs je otvoren do 24. septembra 2018. godine, do 14 sati.

Kontakt osoba za Konkurs u Ministarstvu nauke:
Marijeta Barjaktarović Lanzardi
Načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu
E-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me
Tel. 020/234-577