You are here

Konkurs za dodjelu nagrada PKCG za 2013.

11/12/2013

Na osnovu člana 8 Pravilnika o nagradama Privredne komore Crne Gore, objavljuje se

KONKURS ZA DODJELU NAGRADA PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE ZA 2013. GODINU

Nagrade i osnovni kriterijumi:

1. Nagrada za uspješno poslovanje (članice Komore)
Osnovni kriterijumi: ostvareni prihod, rezultati poslovanja, učešće izvoza u ukupnom prihodu, zaposlenost, uvođenje novih tehnologija i inovacija, sistem kvaliteta roba i usluga i odnos prema društvenoj zajednici.

2. Nagrada za društvenu odgovornost (članice Komore)
Osnovni kriterijumi: posvećenost održivom ekonomskom razvoju, odnos prema zaposlenima, odnos prema društvenoj zajednici, društvu u cjelini i odnos prema životnoj sredini.

3. Nagrada za inovativnost (članice Komore, pojedinci ili grupe)
Osnovni kriterijumi: inovacija, koja za rezultat ima stvaranje  novih proizvoda, tehnologija i usluga kao i značajno unapređenje postojećih, u skladu sa potrebama tržišta; inovacija procesa kao primjena novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili izvršene usluge; inovacija organizacije kao primjena novih ili  znatnih promjena u strukturi ili menadžmentu kompanije, s namjerom da se poboljša korišćenje znanja, kvaliteta proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova; marketinška inovacija, kao primjena nove  marketinške metode, uključujući značajne promjene u dizajnu proizvoda, pakovanju,  plasmanu,  promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda.

4. Nagrada za unapređenje menadžmenta (pojedinci)
Osnovni kriterijumi: ličnim doprinosom postigli su izuzetne rezultate na planu upravljanja i rukovođenja, kao i unapređenju sistema menadžmenta.

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je osim uobičajene prijave sa obrazloženjem (za sve četiri vrste nagrada) priložiti:
1. dokumentaciju na osnovu koje se vrednuju postavljeni kriterijumi (nagrada za uspješno poslovanje)
2. ispunjen upitnik koji se nalazi na našem sajtu (nagrada za društvenu odgovornost)

Pozivamo

Članice Komore, organe Komore, odbore udruženja i druge oblike organizovanja u Komori, privredne asocijacije, institucije i pojedince da daju predloge za nagrade Komore za 2013-u godinu.
Nagrade će biti dodijeljene na Dan Komore, 21. aprila 2014. godine.
Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi (obrazloženje, upitnici i drugi dokazi o ispunjenju kriterijuma) na adresu: Privredna komora Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II, Podgorica 81000, faksom: 020-230-493 ili e-mailom: pkcg@pkcg.org, do 15. marta 2014. godine.
Kontakt telefon 020-230-710.

Best Authentic Sneakers | Nike SB